Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 86
Ekonomiczne Problemy Usług
2009, Numer 34

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aurelia Bielawska s. 9
Islamskie formy mikrofinansowania na przykładzie kontraktu mudaraba Jacek Adamek s. 13-20
Faktoring międzynarodowy małych przedsiębiorstw Aurelia Bielawska s. 21-27
Fundusze poręczeniowe jako wsparcie dla finansowania działalności MSP : (Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych) Beata Bieńkowska s. 28-35
Rola mikrokredytów we wspieraniu mikro- i małych przedsiębiorstw na przykładzie Niemiec Joanna Fila s. 36-42
Pojemność zadłużeniowa jako czynnik wpływający na strategię finansowania MSP w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania Ewa Chojnacka Bożena Kołosowska s. 43-50
Wykorzystanie rajów podatkowych opierające się na umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania jako niekonwencjonalne źródło finansowania małych przedsiębiorstw Iwa Kuchciak s. 51-57
Wpływ specyfiki innowacyjnych małych firm informatycznych na sposób ich finansowania : przykład spółki notowanej na rynku NewConnect Agnieszka Kurczewska s. 58-65
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach europejskich : (wybrane problemy) Anna Skórnik Gabriela Łukasik s. 66-73
Finansowanie MŚP w Polsce przez fundusze Venture Capital Małgorzata Mikita s. 74-80
Leasing w finansowaniu rozwoju makro i małych przedsiębiorstw Wiesława Olkowska s. 81-89
Fundusz wspierania rozwoju gospodarczego miasta Szczecin jako szansa na pozyskanie kredytu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Dariusz Pauch s. 90-97
Instytucje mikropożyczkowe europejskiej sieci mikrokredytowania jako element finansowania działalności gospodarczej Przemysław Pluskota s. 98-104
Leasing i kredyt bankowy w finansowaniu rozwoju małych przedsiębiorstw Paweł Przepióra s. 105-111
Rola banków spółdzielczych w finansowaniu działalności MSP Anna Rosa s. 112-117
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście wykorzystania funduszy strukturalnych w perspektywie finansowej 2007-2013 Ewa Rydzewska s. 118-124
Finansowanie fazy startowej mikroprzedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Agnieszka Starczewska s. 125-130
Finansowanie działalności mikro oraz małych przedsiębiorstw z udziałem środków z funduszy pożyczkowych Konrad Szydłowski s. 131-137
Stosunek do ryzyka a sposób finansowania strategii wzrostu w firmach rodzinnych : (wnioski z badań zachodnich i doświadczenia polskie) Alicja Winnicka-Popczyk s. 138-145
Instrumenty finansowe wykorzystywane przy zarządzaniu mikro i małym przedsiębiorstwem Robert Wolański s. 146-152
Neuroinnowacje i innowacje w mikroprzedsiębiorstwach : wyzwania w warunkach kryzysu Barbara Bartkowiak s. 155-162
Innowacyjność i źródła sukcesu w rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu na obszarach wiejskich w Polsce Piotr Bórawski Aleksander Lewczuk s. 163-171
Kredyt technologiczny jako forma wspomagania rozwoju działalności innowacyjnej w Polsce Krystyna Brzozowska s. 172-180
Innowacje technologiczne i ich źródła w małych i średnich przedsiębiorstwach regionu kujawsko-pomorskiego Waldemar Glabiszewski s. 181-188
Ocena innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych w Wielkopolsce Marta Grabowska Agnieszka Kujawińska s. 189-197
Bariery we wdrażaniu innowacji w MSP Maria Kurowska s. 198-204
Krajowy Fundusz Kapitałowy jako czynnik publicznego wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP Maciej Pawłowski s. 205-211
Podatkowe i finansowe instrumenty wspierania rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach Wanda Pełka s. 212-218
Wiedza na temat inkubatorów przedsiębiorczości oraz ich rola w rozwoju sektora MSP Dariusz Przybył s. 219-224
Skłonność przedsiębiorstw sektora MSP do podejmowania kooperacji o charakterze proinnowacyjnym Agata Sudolska s. 225-232
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT) w zarządzaniu projektami na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Marek Wąsowicz s. 233-241
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw : wybrane problemy Sylwia Wiśniewska s. 242-248
Outsourcing jako instrument poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw biorących udział w zamówieniach publicznych w Polsce Arkadiusz Borowiec s. 251-258
Rozwój firm usług energetycznych jako warunek poprawy efektywności energetycznej Grażyna Borys s. 259-264
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw Magdalena Byczkowska s. 265-272
Bariery rozwoju MSP w świetle badań Pomorskiego Obserwatorium Gospodarczego Nelly Daszkiewicz s. 273-280
Regionalne aspekty rozwoju przedsiębiorstw turystycznych Maria Dębniewska s. 281-287
Działalność inwestycyjna w procesach rozwojowych przedsiębiorstw Paulina Filip s. 288-294
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Adam Górny s. 295-302
Determinanty rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw : (na przykładzie gminy Kamień) Mariola Grzebyk s. 303-310
Potencjał podatkowy MSP w Polsce Jolanta Iwin-Garzyńska s. 311-318
Dynamika i cele podejmowania działalności gospodarczej w sektorze mikroprzedsiębiorstw w Polsce Jacek Jaworski s. 319-324
Strategia budowania marki w małym przedsiębiorstwie Barbara Józefowicz s. 325-332
Park naukowo-technologiczny jako narzędzie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Anna Kaczmarek s. 333-340
Budowanie scenariuszy zmian otoczenia małych firm z wykorzystaniem metody "environmental scanning" Anna Korzeniewska s. 341-348
Internacjonalizacja małych przedsiębiorstw : kryteria doboru strategii umiędzynarodowienia Magdalena Kosowska s. 349-354
Wybrane aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1996-2007 ze szczególnym uwzględnieniem mikroprzedsiębiorstw Katarzyna Kotulska Barbara Siuta-Tokarska s. 355-363
Podstawowe formy wsparcia przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Andrzej Koza s. 364-371
Społeczne aspekty procesów łączenia się małych i średnich przedsiębiorstw Danuta Kozłowska-Makóś s. 372-379
Zastosowanie cen rozliczeniowych i transfer zysków między uczestnikami struktury holdingowej na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Jolanta Lubomska-Kalisz s. 380-387
Kompetencje przedsiębiorcze mikroprzedsiębiorcy Joanna Moczydłowska s. 388-394
Środki pomocowe jako szansa rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw Agnieszka Opałka s. 395-402
"Majsterkowanie dla każdego" : czy każdy może być przedsiębiorcą w Polsce? Analiza przypadków : w poszukiwaniu strategii przedsiębiorczych Magdalena Popowska Marzena Starnawska s. 403-409
Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców Magdalena Rękas s. 411-419
Profesjonalna informacja pasażerów jako czynnik rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw transportowych Grażyna Rosa s. 420-427
Small business w Stanach Zjednoczonych : klasyfikacja Robert Rumiński s. 428-434
Rozwój marketing w małych przedsiębiorstwach Dariusz Sobotkiewicz s. 435-441
Bedarf und Ansätze zur Verbesserung der kaufmännischen Weiterbildung von Inhabern und Führungskräften in Klein- und Kleinstbetrieben am Beispiel des Handwerks Bernd Sontag Markus Thiermeier s. 442-451
Przyjazny system fiskalny jako czynnik wspomagający rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Stanisław Flejterski Bogusław Walczak s. 452-459
Motywacje założycielskie właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw a rozwój firm Julita Wasilczuk s. 460-467
Elastyczność organizacji jako źródło przewagi konkurencyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach Łukasz Wawrzynek s. 468-475
Koncepcja opodatkowania według zasad państwa macierzystego (HST) a program obniżania podatkowych kosztów przystosowawczych małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej Sławomir Zarębski s. 476-483
Osoba właściciel-menedżer i jego rola w intencyjnym modelu wzrostu firmy Krzysztof Zięba s. 484-492
Going International : Erfahrungen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) bei der Erschließung internationaler Märkte Harald Zschiedrich s. 493-500
Zakres, prezentacja i znaczenie wartości niematerialnych w małej firmie Melania Bąk s. 503-511
Ubezpieczenie ryzyka osobowego właściciela w mikro i małym przedsiębiorstwie Anna Bera s. 512-519
Die Wissensbilanz als Informationsinstrument für das Rating von Kleinunternehmen Uwe Christians s. 520-529
Inspekcja kredytowa u mikroprzedsiębiorcy Agnieszka Czajkowska s. 530-535
Przesłanki korzystania z zewnętrznych usług księgowych przez mikro i małe przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego Jacek Czarecki s. 536-542
Praktyczne możliwości zastosowania technik zarządzania ryzykiem w mikro i małych przedsiębiorstwach Lilianna Jodkowska s. 543-551
Zarządzanie ryzykiem w mikro przedsiębiorstwie Krzysztof Miciuła s. 552-558
Czynniki kształtujące efektywność działalności mikro i małych przedsiębiorstw rolniczych Magdalena Mądra Emilia Stoła s. 559-566
Dylematy krajowych przedsiębiorstw w zarządzaniu ryzykiem kursowym : hedging czy spekulacja na rynku walutowym Eugeniusz Najlepszy Konrad Sobański Paweł Śliwiński s. 567-572
Aspekt płynności finansowej w weryfikacji zleceń produkcyjnych małych i mikro przedsiębiorstw Anna Saniuk Sebastian Saniuk s. 573-580
Najczęściej popełniane błędy w sporządzaniu biznesplanów przez mikro- i małe przedsiębiorstwa Maciej Tokarski s. 581-588
Ewidencja księgowa funduszy Unii Europejskiej adresowanej do małych przedsiębiorstw Grażyna Voss s. 589-596
Jakość obsługi klienta w mikroprzedsiębiorstwach Ewa Więcek-Janka s. 597-602
Empiryczna ocena płynności finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach : ujęcie porównawcze Danuta Zawadzka s. 603-610
Rola sektora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce Niemiec i Francji Małgorzata Magdalena Hybka s. 613-621
Ryzyko inwestowania w akcje małych spółek w okresie dekoniunktury Mariusz Kicia s. 622-629
Znaczenie relacji z otoczeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw Aleksandra Kolemba s. 630-637
Próba oceny pierwszego roku działalności ASO NewConnect Dominika Kordela s. 638-645
Filozofia ratingu a wielkość przedsiębiorstwa Teresa Łuczka s. 646-653
Architektura współczesnego otoczenia a kryzys przedsiębiorstwa Małgorzata Porada-Rochoń s. 654-659
Prawdy i mity o małych przedsiębiorstwach Katarzyna Prędkiewicz s. 660-668
Specyfika wyceny małych przedsiębiorstw Dariusz Zarzecki s. 669-677