Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 89

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Wojciech Downar Bartosz Mickiewicz s. 5-6
Działania samorządów w zakresie wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości związanej z turystyką na obszarach wiejskich Marek Angowski s. 7-19
Innowacyjne usługi dla przedsiębiorstw świadczone w ramach sieci krajowego systemu usług Agnieszka Biernat-Jarka Ewa Planutis s. 20-30
Wykorzystanie środków pomocowych z UE przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych Małgorzata Bogusz Agnieszka Brelik s. 31-39
Centra zewnętrznej obsługi biznesu i ośrodki usług wspólnych w rozwoju polskiej gospodarki Katarzyna Budzyńska s. 40-49
Uwarunkowania i rozwój strefy podmiejskiej Opola w aspekcie zrównoważonego rozwoju Agnieszka Dembicka-Niemeic s. 50-68
Stan sektora usług na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim Wojciech Downar Małgorzata Smolska s. 69-87
Poziom kapitału ludzkiego w Polsce na tle wybranych krajów europejskich Michał Dudek Łukasz Zwoliński s. 88-103
Ewolucja systemu doradztwa rolniczego Unii Europejskiej ostatniej dekady Krzysztof Firlej Agnieszka Rydz s. 104-116
Rola ekonomii społecznej w środowiskach wiejskich na tle gospodarki rynkowej Polski Anna Kościelniak s. 117-132
Standaryzacja kosztów usług publicznych w zakresie edukacji Iwona Kowalska s. 133-145
Problemy wyceny dóbr i usług środowiskowych na obszarach wiejskich Tadeusz Liziński s. 146-163
Rola władz lokalnych w społeczno-gospodarczym rozwoju gmin położonych na obszarach cennych przyrodniczo Milena Lusarczyk s. 164-177
Klastry turystyczne szansą rozwoju obszarów wiejskich : studium przypadku województwa warmińsko-mazurskiego Łukasz Menart s. 178-193
Zmiany w powierzchni użytków rolnych według danych powszechnego spisu rolnego z 2002 i 2010 roku Bartosz Mickiewicz Bogdan M. Wawrzyniak s. 194-206
Środowiskowe problemy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach objętych ochrona przyrodniczą w Polsce Bartosz Mickiewicz Dagmara K. Zuzek s. 207-219
System wyróżniania żywności regionalnej i tradycyjnej na wspólnym rynku europejskim : ocena stanu i planowanych zmian Iwona Oleniuch s. 220-238
Czynniki kształtujące jakość usług doradczych w rolnictwie Anna J. Parzonko s. 239-249
Szanse rozwoju usług w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego : wnioski Łukasz Popławski s. 250-269
Pozarolnicze usługi na wsi a stan infrastruktury techniczno-społecznej : analiza wyników badań empirycznych Jan Sikora s. 270-287
Działania marketingowe gospodarstw agroturystycznych i ich ocena Izabella Sikorska-Wolak Jan Zawadka s. 288-304
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gmin wiejskich Teodor Skotarczak s. 305-314
Wartość przedsiębiorstwa uzdrowiskowego a wskazania szkoły zasobów (RBV) : podstawowe uwarunkowania procesu dostosowawczego Bogusław Stankiewicz s. 315-325
Aktywność edukacyjna oraz kompetencje cywilizacyjne ludności wiejskiej jako wybrane determinanty kapitału ludzkiego polskiej wsi Agnieszka Wrzochalska s. 326-340
Inwestycje nieruchomościowe na lokalnym rynku miasta Gryfina Aneta Zaremba s. 341-352