Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 38
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 47

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9-11
Metody generowania nowych pomysłów Jan Koch s. 13-27
Kadry dla nowoczesnej gospodarki : wyzwania dla systemu edukacji Łukasz Arendt Krzysztof B. Matusiak s. 29-44
Firma "spin off" : wybrane uwarunkowania i klasyfikacja Paweł Głodek s. 45-55
Kierowanie postaw przedsiębiorczych w regionach zmarginalizowanych przez władze samorządowe Renata Lisowska s. 57-70
Kompetencje przedsiębiorstwa a innowacje Jacek Wysocki s. 71-82
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce : motywacje i bariery Marzena Mażewska s. 83-91
Aktywa niematerialne w świetle obowiązującego systemu rachunkowości Joanna Rzempała Artur Rzempała s. 93-99
"Offshoring" usług badawczych a innowacyjność gospodarki Stanisław M. Szukalski s. 101-114
Zarządzanie własnością intelektualną (tworzoną w projektach badawczych) Andrzej H. Jasiński s. 115-128
Innowacje we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego Aleksandra Nowakowska s. 129-144
Instrumenty polityki innowacyjnej stymulujące innowacyjność MSP w Polsce na przykładzie kredytu technologicznego Ewelina Kiełek s. 145-159
"Industrial mathematics" jako przykład mechanizmu transferu i komercjalizacji osiągnięć naukowych Mariusz Ornowski s. 161-166
Współpraca przedsiębiorstw w teorii i polityce gospodarczej Krystyna Poznańska s. 167-175
Kultura organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych a ich współpraca z innymi podmiotami w procesach innowacyjnych Anna Strychalska-Rudzewicz s. 177-190
Innowacyjność i współdziałanie małych przedsiębiorstw Monika Sipa s. 191-196
Tworzenie i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach Tomasz Copp s. 197-204
"Outsourcing kapitałowy" jako droga tworzenia grup kapitałowych : rola inwestorów strategicznych w restrukturyzacji grup kapitałowych z większościowym udziałem Skarbu Państwa Joanna Rzempała Artur Rzempała s. 205-215
Innowacyjność MSP a możliwość tworzenia nowych miejsc pracy w kontekście szarej strefy Edward Stawasz s. 217-230
Wewnętrzne determinanty inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Adam Kałowski s. 231-243
Transfer wiedzy jako sposób przeciwdziałania niepowodzeniom gospodarczym firm sektora MSP Jarosław Ropęga s. 245-255
Świadomość ekologiczna i respektowanie środowiskowych wymogów prawnych w praktyce polskich małych i średnich przedsiębiorstw Janusz Kornecki s. 257-268
Znaczenie zmian innowacyjnych w kontekście strategii małych i średnich przedsiębiorstw Małgorzata Smolarek s. 269-278
Systemy motywacji w małych i średnich przedsiębiorstwach Joanna Dzieńdziora s. 279-287
Innowacje organizacyjno-menedżerskie w sektorze usług jako narzędzie kształtowania konkurencyjności : studium przypadku w transporcie kolejowym Piotr Niedzielski s. 289-295
Portal internetowy jako narzędzie promowania innowacyjności Krzysztof Buczek Marcin Kardas s. 297-307
Zastosowanie systemu LAMS w dydaktyce Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Marcin Chojnowski Adam Stecyk s. 309-316
Metoda ekstrakcji cech opierająca się na stosowaniu dwuwymiarowej transformacji Fouriera dla cyfrowych obrazów radarowych przekształconych do układu biegunowego Alij Maow s. 317-322
Znaczenie inteligentnych systemów transportowych w budowaniu infrastruktury sprzyjającej przedsiębiorczości w sektorze transportu, spedycji i logistyki Władysław Wojan s. 323-331
Finansowanie innowacji w ramach pomocy publicznej Anna Kłopotek s. 333-343
PPP mieszane : innowacyjne podejście do finansowania inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy unijnych Julia Patorska s. 345-355
Wpływ środków pomocowych unii europejskiej na rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego Radosław Agaciak s. 357-366
Działalność centrów transferu technologii przy polskich uczelniach wyższych Marcin Feltynowski Krzysztof B. Matusiak s. 367-379
Autostrada Innowacji : przestrzenny rozwój sieci ośrodków technologicznych Matylda Wdowiarz-Bilska s. 381-394
Miasto jako optymalne środowisko parku technologicznego. istotne elementy parku naukowo-technologicznego a środowisko miejskie Marcin Spyra s. 395-403
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako przykład wsparcia rozwoju małej przedsiębiorczości w Polsce Robert Stanisławski s. 405-422
Metoda wyznaczania sprawności ogólnej inkubatora przedsiębiorczości poprzez ocenę pozycji strategicznych komponentów infrastruktury, usług oraz sposobów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Tomasz Copp s. 423-431
Autorzy artykułów s. 433-435