Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Ekonomiczne Problemy Usług
2012, Numer 85

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aleksander Panasiuk s. 7-8
Aktywizacja turystyki i rekreacji we wschodniej części Borów Dolnośląskich w ramach działań "Leader" i programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Bożena Kuchmacz s. 11-21
Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych w województwie małopolskim Jacek Gancarczyk s. 23-31
Znaczenie finansowania inwestycji ze środków pozabudżetowych dla aktywizacji ruchu turystycznego na Lubelszczyźnie : (na przykładzie wybranych obiektów prawosławia i judaizmu) Joanna Janicka s. 33-46
Wzrost atrakcyjności turystycznej miejsc jako wartość dodana projektów realizowanych z dofinansowaniem Unii Europejskiej Ewa Kasperska Adam Wyszomirski s. 47-58
Projekty unijne realizowane na terenie obszaru prawnie chronionego a rozwój regionu o charakterze turystycznym na przykładzie Karkonoszy Alina Kulczyk-Dynowska s. 59-70
Projekt BalticMuseums 2.0 Plus jako przykład wykorzystania środków unijnych dla aktywizacji międzynarodowego ruchu turystycznego Zygmunt Drążek Karolina Muszyńska Jakub Swacha s. 71-82
Finansowanie inwestycji ze środków unijnych szansą na rozwój turystyki wodnej województwa zachodniopomorskiego Ewa Rogowska s. 83-97
Udział samorządów w wykorzystaniu funduszy UE dla rozwoju turystyki w województwie pomorskim i zachodniopomorskim Maciej Stawicki s. 99-109
Popyt turystyczny i jego uwarunkowania ekonomiczno-społeczne : analiza porównawcza Anetta Majchrzak-Jaszczyk s. 113-124
Program Europe Senior Tourism jako stymulator aktywności turystycznej wśród seniorów Kamila Mańko Aneta Wolna-Samulak s. 125-135
Znaczenie inwestycji turystycznych w stymulowaniu popytu turystycznego na przykładzie gminy Biały Bór Marta Bordun s. 139-150
Możliwości rozwoju turystyki w gminie Bielsk Podlaski z uwzględnieniem kompleksu leśnego "Hołody" i uroczyska "Osuszek" Mikołaj Jalinik s. 151-162
Potencjał turystyczny obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Poleskiego Parku Narodowego Agnieszka Kozak s. 163-174
Teoretyczne możliwości zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta Poznań poprzez rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Ewa Kruszyńska s. 175-184
Wpływ rozwoju narciarstwa na zagospodarowanie przestrzenne gminy Stronie Śląskie Barbara Mastalska-Cetera s. 185-198
Dziedzictwo kulturowe turystycznej przestrzeni nadrzecznej jako czynnik wpływający na ruch turystyczny Grzegorz Jankowski Anna Nitkiewicz-Jankowska s. 199-211
Analiza wpływu polityki i planowania rozwoju na konkurencyjność regionu turystycznego Eugenia Panfiluk s. 213-226
Wyróżniki tożsamości województwa podlaskiego w opinii turystów Ewa Glińska Tadeusz Popławski s. 227-242
Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój turystyki w gminie miejsko-wiejskiej Wleń Izabela Michalska-Dudek Renata Przeorek-Smyka s. 243-254
Euro 2012 a przekształcenia funkcji turystycznej Wrocławia Katarzyna Przybyła s. 255-263
Podaż i popyt na kadry turystyczne dla ME Euro 2012 jako element procesu zwiększania efektywności sektora turystyki na Dolnym Śląsku Wojciech Fedyk Izabela Gruszka Mariusz Sołtysik s. 265-277
Baza noclegowa jako element infrastruktury turystycznej na przykładzie województw regionu nadmorskiego Beata Sawicka Ewa Świstak Monika Świątkowska s. 279-289
Ocena stanu i propozycje zmian w zakresie infrastruktury turystycznej gminy Głuchołazy w opinii turystów : wyniki badań Bożena Węcka s. 291-303
Zespół pałacowy w Kurozwękach jako produkt turystyczny o ponadregionalnym znaczeniu Artur Zieliński s. 305-321