Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 64

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp s. 7-10
Główne obszary sił motorycznych i napięć w systemie transferu i komercjalizacji technologii w Polsce Edward Stawasz s. 13-26
Kierunki doskonalenia systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce : zadania dla rządu i administracji centralnej Jacek Guliński Krzysztof B. Matusiak s. 27-57
Problemy komercjalizacji technologii w Polsce i na świecie : analiza wyników badań Dariusz Trzmielak s. 59-78
Miasta uniwersyteckie jako obszary przepływu wiedzy między przedsiębiorstwami a uczelnią Magdalena Nowak s. 79-92
Ochrona własności intelektualnej w sektorach wysokich technologii Edyta Gwarda-Gruszczyńska s. 93-104
Rola otoczenia w procesie dyfuzji innowacji w sektorze MSP w Polsce Robert Stanisławski s. 105-128
Innowacje w zarządzaniu centrami usług wspólnych Stanisław M. Szukalski s. 131-149
"Offshoring" prac badaczo-rozwojowych : istota i determinanty rozwoju Krystyna Poznańska s. 151-167
Motywy i formy internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm Jerzy Cieślik s. 169-191
Wpływ działalności sekcji polskiej Światowej Wystawy EXPO w Szanghaju na promocję Polski w Chinach oraz postulaty dotyczące podniesienia jej skuteczności Tomasz Copp s. 193-218
Wpływ parków przemysłowych i technologicznych w Szanghaju na rozwój regionu oraz perspektywy utworzenia polskiego inkubatora naukowo-technologicznego i polskiego akademickiego inkubatora przedsiębiorczości w Chinach Tomasz Copp Krzysztof B. Matusiak s. 219-236
Alokacja środków finansowych w ramach polityki innowacyjnej w ujęciu regionalnym Aleksandra Nowakowska s. 239-250
Specjalne strefy ekonomiczne jako instrument wsparcia działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Renata Lisowska s. 251-266
Kształtowanie więzi i relacji uczestników klastrów opartych na kapitale społecznym Magdalena Małachowska Monika Tomczyk s. 267-279
Technologie informacyjno-komunikacyjne w gospodarce opartej na wiedzy i ich wykorzystanie przez przedsiębiorstwa regionu łódzkiego na tle Polski Anna Wanda Tomaszewska s. 281-301
Rola sektora publicznego w kształtowaniu cech kultury przedsiębiorczej małych firm Katarzyna Szymańska s. 303-316
Autorzy artykułów s. 317-318