Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 26
Ekonomiczne Problemy Usług
2013, Numer 108

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zakres władztwa podatkowego : na przykładzie miast na prawach powiatu w województwie zachodniopomorskim Emilia Barej s. 7-17
Forfaiting metodą finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego Paulina Blukacz s. 19-31
Konkurencyjność infrastrukturalna miast : na przykładzie miast na prawach powiatu województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego Paweł Broniek s. 33-45
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego : studium analityczne na przykładzie województw Polski zachodniej w latach 2008-2012 Paweł Broniek Marta Szaja Julia Anna Wachowska s. 47-65
Zaangażowanie środków Unii Europejskiej w finansowanie projektów PPP W Polsce Krystyna Brzozowska s. 67-78
Samorządowy Fundusz Rozwojowy jako szansa rozwoju jednostek samorządu terytorialnego Dawid Dawidowicz s. 79-90
Koncepcja sektorowego systemu innowacji na przykładzie sektora producentów artykułów spożywczych i napojów Piotr Dzikowski s. 91-102
Wpływ źródeł informacji dla działalności innowacyjnej na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w regionie zachodniopomorskim w latach 2009-2011 Jadwiga Gorączkowska s. 103-115
Ocena stopnia zróżnicowania rozwoju województw w Polsce Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj Rafał Koczkodaj s. 117-132
Public-private partnership as a means of financing infrastructure projects of local governments under increasing debt Dagmara Hajdys s. 133-143
Podejście gmin do zarządzania ryzykiem Maria Jastrzębska s. 145-161
Decyzje finansowe i ich główne determinanty w procesach gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego Dagmara Kogut-Jaworska s. 163-176
Kierunki zmian w zakresie repartycji wpływów z podatków dochodowych pomiędzy państwo i samorząd terytorialny Maria Kosek-Wojnar Krzysztof Surówka s. 177-188
Kalkulacja kosztów zaniechania jako element procesu planowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki społecznej Karolina Majdzińska Sylwia Timoszuk s. 189-201
Wybrane aspekty utworzenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego Krzysztof Małachowski s. 203-212
Znaczenie innowacji w aliansach między sektorem publicznym a biznesem Bożena Mikołajczyk s. 213-225
Inwestycje w infrastrukturę społeczną jako obszar wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Bartosz Pilecki s. 227-237
Pomoc publiczna jako instrument polityki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego Piotr Podsiadło s. 239-253
Kierunki zmian w kulturze organizacyjnej jednostek administracji samorządowej : oczekiwania pracowników samorządowych Izabela Seredocha s. 255-272
Konkurencyjność gmin pod względem struktury przestrzennej : na przykładzie gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego Marta Szaja s. 273-289
Dochody własne a problematyka samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gmin województwa łódzkiego Magdalena Ślebocka s. 291-301
Pionowe i poziome powiązania w sieciach przemysłowych w kształtowaniu innowacyjności przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim w latach 2008-2010 Arkadiusz Świadek s. 303-312
Wybrane czynniki kształtujące współpracę innowacyjną między przedsiębiorstwami przemysłowymi z terenu województwa lubuskiego a jednostkami naukowo-badawczymi w latach 2009-2011 Marek Tomaszewski s. 313-327
Luka infrastrukturalna inwestycji publicznych w Polsce Julia Anna Wachowska s. 329-343
Oddziaływanie zobowiązań niewymagalnych na zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Jolanta Włodarek s. 345-358
Instrumenty zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego i ich ocena. wyniki badania ankietowego gmin Magdalena Zioło s. 359-374