Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 62
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 50

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Aurelia Bielawska Andrzej Szopa s. 9
Nowe regulacje w zakresie małych podatników w świetle rządowego planu wzmocnienia małych przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu finansowego Sławomir Antkiewicz s. 13-22
Atrakcyjność sieci franchisingowych obecnych na polskim rynku dla potencjalnych franchisobiorców : analiza danych empirycznych Alicja Antonowicz s. 23-31
Przepływ wiedzy w ramach klastrów przedsiębiorstw Małgorzata Baran s. 33-41
Działalność gastronomiczna jako forma prowadzenia mikro i małych przedsiębiorstw : (analiza prawno-porównawcza) Marek Białkowski s. 43-52
Kategorie czynników determinujących sukces, nowo założonego przedsiębiorstwa Aurelia Bielawska s. 53-60
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie małych i średnich przedsiębiorstw z Polski w świetle badań empirycznych Katarzyna Blanke-Ławniczak s. 61-70
Strategic alliances of small and medium-sized enterprises in the knowledge-based economy Bartosz Boćko s. 71-79
Formy współpracy małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych Arkadiusz Borowiec s. 81-90
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w agrobiznesie właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych Piotr Bórawski Aleksander Lewczuk s. 91-99
Wpływ mikroprzedsiębiorstw na rozwój gospodarki regionalnej na przykładzie województwa łódzkiego Agnieszka Czajkowska s. 101-110
Uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania małych przedsiębiorstw działających w oparciu o statut zakładów pracy chronionej Krzysztof Czyrka s. 111-118
Czynniki kształtujące kapitał relacyjny w mikro i małym przedsiębiorstwie Wiesław Danielak s. 119-128
Podatek liniowy w aspekcie konkurencji podatkowej Jolanta Gałuszka s. 129-137
Logistyczne uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw Magdalena Gąsowska s. 139-148
Mikro i małe przedsiębiorstwa w gminie Lubaczów : uwarunkowania rozwoju Mariola Grzebyk s. 149-157
Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości Dagmara Hajdys s. 159-167
Forms of taxation and filing systems in the Polish SME sector Jacek Jaworski s. 169-177
Wybrane zagadnienia funkcjonowania MSP na współczesnym rynku Bogusław Kaczmarek s. 179-185
Outsourcing jako strategia tworzenia i rozwoju małych przedsiębiorstw Monika Kłos s. 187-195
Wybrane problemy definiowania i funkcjonowania gospodarstw wiejskich jako mikroprzedsiębiorstw w Unii Europejskiej Tomasz Kondraszuk s. 197-205
AIM : europejski model alternatywnego rynku papierów wartościowych Dominika Kordela s. 207-215
Determinanty międzynarodowej konkurencyjności małych przedsiębiorstw Magdalena Kosowska s. 217-224
Wpływ warunków otoczenia na przyczyny upadku małych firm funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych Renata Lisowska s. 225-234
Marketing determinants of small enterprises competitiveness in beverage sector Grażyna Michalczuk Urszula Widelska s. 235-243
Planowanie strategiczne w małym przedsiębiorstwie : (na przykładzie rejonu tarnobrzeskiego) Liliana Mierzwińska s. 245-253
Inteligencja rynkowa mikroprzedsiębiorstwa Joanna Moczydłowska s. 255-262
Wybrane aspekty działalności gospodarczej w świetle przepisów prawnych Agnieszka Opałka s. 263-270
Nadużycia gospodarcze jako niedoceniane zagrożenie przedsiębiorstw Dariusz Pauch s. 271-279
E-commerce jako kierunek dywersyfikacji działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Maciej Pawłowski s. 281-288
Formułowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem sytuacji kryzysowych : wyniki badań Marcin Piątkowski s. 289-298
Rola czynników kulturowych w internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych Wojciech Popczyk s. 299-308
Rozwiązywanie problemów społecznych jako przestrzeń dla sektora małych firm Magdalena Popowska Marzena Starnawska s. 309-316
Sylwetka młodego przedsiębiorcy uczestniczącego w usłudze preinkubacji i inkubacji oraz zależność pomiędzy tymi usługami Łukasz Grudzień Dariusz Przybył s. 317-325
Rodzaje strategii małych i średnich przedsiębiorstw : wyniki badań empirycznych Małgorzata Rembiasz s. 327-335
Analiza wybranych ścieżek niepowodzeń gospodarczych firm sektora MSP Jarosław Ropęga s. 337-344
Znaczenie obciążeń fiskalnych pracy w rozwoju mikroprzedsiębiorstw w Polsce Rafał Rosiński s. 345-353
Zastosowanie teorii ograniczeń w zarządzaniu zasobami mikro i małych przedsiębiorstw Anna Saniuk Sebastian Saniuk s. 355-363
Wpływ właściciela na kulturę firmy : przypadek firmy polskiej i szwedzkiej Sylwia Stańczyk s. 365-373
Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce Maciej Tokarski s. 375-383
Sprawozdawczość finansowa podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów Grażyna Voss s. 385-391
Wykorzystanie podatków i opłat ekologicznych jako instrumentu polityki ekologicznej na przykładzie Danii i Polski Bogusław Walczak s. 393-401
Konflikty w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych : wyniki badań Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 403-412
Finansowe aspekty sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych : (rozwiązania zachodnie a praktyka polska) Alicja Winnicka-Popczyk s. 413-421
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce : zmiany, tendencje, prognoza Robert Wolański s. 423-431
Skuteczność kreowania mikroprzedsiębiorczości na przykładzie projektu "Inicjatywa jest kobietą" Robert Zajkowski s. 433-443
Koncepcje opodatkowania dochodów MŚP we współczesnej polityce podatkowej Unii Europejskiej Sławomir Zarębski s. 445-453
Płeć właściciela Krzysztof Zięba s. 455-463
Teoria i praktyczne aspekty wykorzystania analizy dyskryminacyjnej w prognozowaniu niewypłacalności (upadłości) przedsiębiorstw Paweł Antonowicz s. 467-476
Kierunki rozwoju rynku usług ubezpieczeniowych dla sektora mikro i małych przedsiębiorstw Anna Bera s. 477-484
Predykcja utraty zdolności płatniczej w mikro i małych przedsiębiorstwach Anna Czarny s. 485-493
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach budowlanych Aneta Madyda s. 495-502
Ryzyko biznesowe w mikro i małych przedsiębiorstwach : wyniki badań Aleksandra Sus s. 503-510
Ocena ryzyka zawodowego z punktu widzenia małego przedsiębiorstwa Konrad Szczelina s. 511-519
Business interruption : ewolucja kompleksowego programu ubezpieczeniowego dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw Agnieszka Szewczuk s. 521-528
Współpraca transgraniczna jako czynnik rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubuskiego i landu Branderburgia Magdalena Byczkowska s. 531-539
Region, współpraca transgraniczna i euroregion wobec startegii lizbońskiej i mobilizowania endogenicznych czynników przedsiębiorczości Marianna Greta Teresa Kostrzewa-Zielińska s. 541-549
Euromiasta w polskich euroregionach zachodniego pogranicza i ich wpływ na możliwości rozwojowe lokalnej przedsiębiorczości transgranicznej Marianna Greta Teresa Kostrzewa-Zielińska s. 551-560
Bariery działalności innowacyjnej MŚP w Niemczech Lilianna Jodkowska s. 561-568
Pozycja małych przedsiębiorstw w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Iwona Wojtala s. 569-575
Grenzüberschreitende Kooperation zwischen deutschen und polnischen KMU : Bedingungen, Erfahrungen und Perspektiven Harald Zschiedrich s. 577-585