Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 58
Ekonomiczne Problemy Usług
2010, Numer 51

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aurelia Bielawska Teresa Łuczka s. 9
Zastrzyk kapitałowy dla innowacji w mikroprzedsiębiorstwach Barbara Bartkowiak s. 13-22
Anioły biznesu w krajach Unii Europejskiej Krystyna Brzozowska Stanisław Flejterski s. 23-32
Cele wykorzystania kredytów bankowych przez przedsiębiorstwa z sektora MSP w świetle badań empirycznych Jacek Czarecki s. 33-42
Gildia Aniołów Biznesu jako forma wspierania innowacyjności w regionie łódzkim Joanna Fila s. 43-51
Finansowanie MSP ze źródeł zewnętrznych : ujęcie regionalne Paulina Filip s. 53-61
Rola kapitału własnego w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorstw Marlena Grabowska s. 63-70
Zewnętrzne źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw w warunkach kryzysu Janina Harasim s. 71-80
MVA i zysk netto a stopa zwrotu dla spółek giełdowych o najniższej kapitalizacji Mariusz Kicia s. 81-88
Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce polskiej Anna Kłopotek s. 89-96
"Venture capital" w finansowaniu rozwoju polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Dominika Kordela s. 97-105
Wsparcie konkurencyjności firm mikro przy udziale funduszy Unii Europejskiej na przykładzie działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Janusz Kornecki s. 107-114
Decyzje cenowe małych i średnich przedsiębiorstw : (ujęcie modeli konkurencji) Magdalena Kosowska s. 115-124
Korzyści z rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce dla mikro i małych przedsiębiorstw Iwa Kuchciak s. 125-133
System mikrokredytów we Francji Agnieszka Kurczewska s. 135-142
Złote reguły finansowania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Joanna Marzec s. 143-152
Faktoring jako źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw Dorota Mikulska s. 153-161
Sekurytyzacja portfeli dłużnych w aspekcie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw Maciej Pawłowski s. 163-170
Europejski mechanizm wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE Przemysław Pluskota s. 171-179
Wybrane formy wsparcia finansowego polskich spółdzielni socjalnych w dobie kryzysu gospodarczego Adriana Politaj s. 181-190
Koszt kredytu w małych firmach a harmonogram jego spłaty Paweł Przepióra s. 191-198
Rola rynku alternatywnego w stymulowaniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Agnieszka Raczewska s. 199-207
Dotacje na rozpoczęcie działalności z Powiatowych Urzędów Pracy jako źródło finansowania fazy startu mikroprzedsiębiorstw na przykładzie powiatu świdnickiego Magdalena Rękas s. 209-218
Efektywność finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw kredytem bankowym Emilia Stola s. 219-226
Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych Andrzej Szopa s. 227-235
Wykup akcji własnych jako forma płatności inwestorskich w małych spółkach giełdowych Sławomir Zarębski s. 237-244
Wzajemne rozliczenia przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Danuta Zawadzka s. 245-253
Finansowe bariery rozwoju innowacyjności mikroprzedsiębiorstw w Polsce Joanna Cichorska s. 257-264
Działalność innowacyjna mikro i małych przedsiębiorstw w Hiszpanii : stan aktualny i perspektywy rozwoju Monika Dwilińska s. 265-272
Wiedza o nowych technologiach jako czynnik innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego Waldemar Glabiszewski s. 273-283
Analiza typów innowacji wdrażanych w mikroprzedsiębiorstwach Katarzyna Burdynowska Marta Grabowska s. 285-291
Innowacyjne przedsiębiorstwa eksportujące Maria Kurowska s. 293-301
Innowacyjność małych firm w warunkach gospodarki opartej na wiedzy Marcin Łuszczyk s. 303-312
Aktywność innowacyjna i badawczo-rozwojowa mikro i małych przedsiębiorstw województwa śląskiego Iwona Otola s. 313-320
Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach w polskiej gospodarce Krystyna Poznańska s. 321-329
Rola funduszy strukturalnych w procesie wspierania rozwoju innowacyjnego polskich MSP Robert Stanisławski s. 331-338
Przejawy umacniania potencjału innowacyjności przedsiębiorstw sektora MSP Agata Sudolska s. 339-347
Współpraca sfery nauki i biznesu źródłem innowacji przedsiębiorstw Agnieszka Syrocka s. 349-358
Kultura organizacyjna jako element kształtujący innowacyjność małych przedsiębiorstw Katarzyna Szymańska s. 359-366
Marketing innowacji w mikro i małych przedsiębiorstwach jako źródło budowania przewagi konkurencyjnej Katarzyna Zioło s. 367-374
Determinanty innowacyjności małych przedsiębiorstw subregionu tarnobrzeskiego Anna Zych s. 375-381
Makroekonomiczna pozycja sektora mikro i małych przedsiębiorstw w gospodarce Anna Bera s. 385-393
Zarządzanie zapasami w małym przedsiębiorstwie o profilu handlowym : (studium przypadku) Ewa Budniak Sławomir Czachura Wiesław Grzybowski s. 395-402
System informacyjny rachunku kosztów w małych spółdzielniach mleczarskich Marzena Chmielewska s. 403-410
Czynnik ludzki w zarządzaniu jakością : (specyfika małych przedsiębiorstw) Adam Górny s. 411-419
Czynniki warunkujące przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w opinii studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Aleksandra Kolemba s. 421-429
Statystyczna ocena procesów w mikro i małych przedsiębiorstwach Agnieszka Kujawińska Ewa Więcek-Janka s. 431-439
Analysis of report about financial results at small enterprise : Ukrainian experience Nataliya Kirichenko Ludmila Lakhtionova s. 441-450
"Credit rating" a dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kredytu bankowego : wybrane problemy Teresa Łuczka s. 451-460
Klienci w kreowaniu kapitału intelektualnego małego przedsiębiorstwa Grażyna Michalczuk Urszula Widelska s. 461-470
Czynniki kształtujące elastyczności mikroprzedsiębiorstwa Mirosław Moroz s. 471-478
Kodeks etyczny w przedsiębiorstwie jako element społecznej odpowiedzialności biznesu Dariusz Pauch s. 479-486
Dylematy związane z wyznaczaniem zysku ekonomicznego w mikroprzedsiębiorstwach : studium przypadku Artur Paździor s. 487-494
Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność małych przedsiębiorstw Bogusław Plawgo s. 495-503
Postawy studentów wobec przedsiębiorczości Paulina Siemieniak s. 505-514
Klasyfikacja instrumentarium zarządzania jakością na potrzeby doskonalenia procesów w przedsiębiorstwach Marta Grabowska Beata Starzyńska s. 515-524
Świadomość ekologiczna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Wojciech Zbaraszewski s. 525-531
Informatyczny system wspomagający zarządzanie produkcją dla małych firm produkcyjnych Krzysztof Żywicki s. 533-541