Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 64
Ekonomiczne Problemy Usług
2009, Numer 38

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stopa procentowa jako narzędzie regulacji gospodarki w warunkach głębokiego załamania koniunktury Jan L. Bednarczyk s. 9-16
Reperkusje kryzysu finansowego w USA w polskim systemie bankowym Krystyna Brzozowska s. 17-24
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego a globalny kryzys finansowy Robert Huterski s. 25-31
Pokusa nadużycia a kryzys "subprime" Małgorzata Iwanicz-Drozdowska s. 32-37
Finanse islamskie a kryzys Jacek Karwowski s. 38-45
Ograniczenie swobody przepływu kapitału instytucji kredytowych : unijne i polskie rozwiązania prawnoregulacyjne Jan Koleśnik s. 46-52
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w warunkach globalnego kryzysu finansowego Killion Munyama s. 53-58
Geneza kryzysu na rynku kredytów "subprime" Agnieszka Ostalecka s. 59-65
Znaczenie euro w działalności depozytowej i kredytowej systemów bankowych nowych państw członkowskich Unii Europejskiej i kandydujących do Unii Europejskiej Grzegorz Paluszak s. 66-73
Nadzór bankowy w Unii Europejskiej a systemy raportowania banków Michał Skopowski s. 74-80
Przyczyny i zapobieganie kryzysom finansowym na przykładzie polskiego sektora bankowego Ewa Tokajuk s. 81-87
Cele banków centralnych w świetle obecnego kryzysu : rewizja założeń Artur Więznowski s. 88-95
Cykliczny rozwój gospodarczy a regulacje ostrożnościowe w bankowości Mariusz Zygierewicz s. 96-105
Zarządzanie sytuacją kryzysową w systemie finansowym Helena Żukowska Marian Żukowski s. 106-113
Koncepcje funkcjonowania banku a zmiany produktywności banków giełdowych w Polsce Katarzyna Chudy Marek Sobolewski Kinga Stępień s. 117-124
Status instytucji zaufania publicznego we współczesnej bankowości : pomiędzy partnership banking a killer banking? Leszek Dziawgo s. 125-133
Wybrane aspekty zarządzania płynnością finansową sektora bankowego w Polsce Tamara Anna Galbarczyk s. 134-142
System gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Maria Golec s. 143-151
Rozliczenia pieniężne jako obszar konkurencji w sektorze bankowym Anna Iwańczuk s. 152-158
Internacjonalizacja systemów bankowych w teorii i praktyce Michał Jurek Paweł Marszałek s. 159-166
Porównanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce pod względem stabilności finansowej banków zrzeszonych Ewa Kania s. 167-174
Banki a zmiany klimatyczne Ewa Kulińska-Sadłocha s. 175-182
Działalność kredytowa banków a zmiany WIG-u Eryk Łon s. 183-191
Stabilność spółdzielczego sektora bankowego na tle systemu bankowego Ryszard Mikołajczak s. 192-200
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym : szanse i zagrożenia Katarzyna Mikołajczyk s. 201-209
Wpływ procesów fuzji i przejęć na poziom koncentracji w spółdzielczym sektorze bankowym Urszula Mleczko s. 210-219
Porównanie działalności funduszy poręczeń kredytowych na przykładzie Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych i Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Dariusz Pauch s. 220-227
Regulatory polityki kredytowej w sytuacjach kryzysowych Irena Pyka s. 228-236
Kapitał społeczny jako determinanta stabilności systemu bankowego Jan Szambelańczyk s. 237-246
Wzorcowe układy nierówności w ocenie działalności banków spółdzielczych Grażyna Woźniewska s. 247-254
Bankowe papiery wartościowe w strukturze pasywów banku komercyjnego Joanna Cichorska s. 257-265
Modele miar rentowności kapitału w praktyce bankowej Tomasz Cicirko s. 266-278
Wykorzystanie modeli dojrzałości do oceny systemów zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Dariusz Garczyński s. 279-285
Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego identyfikacja i minimalizowanie Gabriela Golawska-Witkowska Anna Rzeczycka s. 286-293
Kapitał ekonomiczny w bankowej grupie kapitałowej : jego wpływ na ograniczanie ryzyka Jerzy Gwizdała s. 294-304
Ocena zróżnicowania kosztu funduszy własnych banków komercyjnych w Polsce Katarzyna Kochaniak s. 305-313
Wybrane problemy stosowania outsourcingu przez banki Anna Korzeniowska s. 314-320
Outsourcing w gospodarce finansowej banków komercyjnych Grzegorz Kotliński s. 321-328
Dotychczasowe oraz nowe trendy w metodzie "credit scoring" Anna Matuszyk s. 329-335
Bankowość odpowiedzialna, czyli czy banki działają w myśl zasad Corporate Social Responsibility Tomasz Murawski s. 336-342
Rynek sztuki a bank : wyzwania i możliwości wykorzystania wzajemnego potencjału Anna Piechaczek s. 343-349
"Relationship banking" jako element konkurencji międzybankowej Robert Rumiński s. 350-357
Znaczenie obciążeń fiskalnych w działalności przedsiębiorstw bankowych w Polsce i Niemczech Katarzyna Stieger s. 358-365
Czynniki determinujące poziom rezerw bankowych na należności nieregularne w bankach komercyjnych Emilia Stola s. 366-373
Ekonomiczne aspekty zarządzania ryzykiem informatycznym w bankowości : wybrane zagadnienia Dariusz Wawrzyniak s. 374-381
Franchising w strategiach banków komercyjnych Jerzy Węcławski s. 382-388
Profil analizy fundamentalnej banku w warunkach kryzysu finansowego Marek Zwolankowski s. 389-396
Kredyt mieszkaniowy z dopłatą w warunkach restrykcyjnej polityki kredytowej banku Janusz Cichy s. 399-406
Ochrona konsumenta rynku usług bankowych Iwona D. Czechowska s. 407-413
Kredyt konsumencki na rynku bankowym w opinii klientów Maria Dębniewska s. 414-420
Alokacja oszczędności ludności w Polsce w aktywa finansowe w latach 2003-2008 Wiesław Dębski s. 421-428
Relacje kredytowe bank-przedsiębiorstwo w dobie kryzysu finansowego Maria Gorczyńska Grażyna Szustak s. 429-436
Standaryzacja usług płatniczych na rynku europejskim Janina Harasim s. 437-445
Od aukcji do rynków wtórnych : ewolucja internetowych rynków pożyczek prywatnych Michał Kisiel s. 446-452
Wpływ kryzysu na zmiany w procesach oszczędzania gospodarstw domowych Aneta Kłopocka s. 453-462
Rola banków w niwelowaniu zjawiska wykluczenia finansowego Marta Maciejasz-Świątkiewicz s. 463-468
Wybrane informacje o rynku kart płatniczych w Polsce w latach 2003-2008 Marcin Potrykus s. 469-476
Analiza potencjału polskiego rynku mieszkaniowych kredytów hipotecznych w latach 2005-2008 Bogusław Półtorak s. 477-484
Zmiany na rynku elektronicznych instrumentów płatniczych w latach 1998-2008 Anna Rosa s. 485-492
Kierunki zmian w finansach gospodarstw domowych Grażyna Rytelewska s. 493-500
Kredytowanie polskiego mieszkalnictwa w dobie światowego kryzysu finansowego Anna Szelągowska s. 501-508
Przyczyny niewypłacalności gospodarstw domowych : ujęcie teoretyczne Beata Świecka s. 509-516
Sprzedaż wiązana produktów finansowych a ustawa o kredycie konsumenckim Robert Zajkowski s. 517-524
Neurobankowość : nauki o finansach w poszukiwaniu nowych paradygmatów Stanisław Flejterski s. 527-536