Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 53
Ekonomiczne Problemy Usług
2009, Numer 35, cz. 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie : wyniki badań empirycznych Paweł Bator Maria Majewska-Bator s. 9-23
Strategiczna rola informacji w zarządzaniu zmianami we współczesnym przedsiębiorstwie Bogusław Bembenek Teresa Piecuch s. 25-37
Zarządzanie wiedzą w dobie nowej gospodarki Agnieszka Budziewicz-Guźlecka Anna Drab-Kurowska s. 39-51
Innowacyjność organizacji w gospodarce opartej na wiedzy Małgorzata Dolińska s. 53-66
Zastosowanie koncepcji genowej w kształtowaniu rozwoju organizacji opartych na wiedzy Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec Krzysztof Machaczka s. 67-83
Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w gospodarce globalnej Tomasz Gutowski s. 85-97
Rola dokumentu elektronicznego w realizacji usług publicznych Magdalena Kieruzel s. 99-107
Zarządzanie ryzykiem dotyczącym przepływu informacji w łańcuchach dostaw Sylwia Konecka s. 109-119
Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego Sławomir Kotylak s. 121-135
Turystyka a gospodarka w społeczeństwie informacyjnym. pomiędzy "przeżywaniem" a "utowarowieniem" Marzena Mamak-Zdanecka s. 137-150
Wykorzystanie wiedzy i zarządzanie nią w Poczcie Polskiej : analiza krytyczna Edward Michalik Katarzyna Michalik s. 151-164
W poszukiwaniu informacji : firmowy Internet w Polsce Roman Nierebiński Hanna Pawlak s. 165-178
Zarys rozwoju rynku telefonii mobilnej w Polsce Barbara Bartoszewska Michał Duszak Magdalena Olender-Skorek s. 179-190
Separacja funkcjonalna a bariery rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym Magdalena Olender-Skorek s. 191-200
Rola wiedzy w procesach innowacyjnych współczesnych przedsiębiorstw Aneta Oniszczuk-Jastrząbek s. 201-210
Problematyka wdrażania nowoczesnych technik analizy danych w przedsiębiorstwach Marcin Relich s. 211-222
Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwach usługowych Grażyna Rosa s. 223-232
Wskaźniki techniczne i ekonomiczne zdalnego przechowywania danych Jakub Swacha s. 233-243
Zarządzanie wiedzą w procesach B+R Katarzyna Szopik-Depczyńska s. 245-258
Zarządzanie procesami dzielenia się wiedzą dla potrzeb działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa Urszula Szulczyńska s. 259-273
Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie - realna potrzeba czy moda? Koncepcje zastosowania "zarządzania wiedzą" w praktyce Krzysztof Wesołowski s. 275-287
Zarządzanie zasobami informacji statystycznej z wykorzystaniem miary ilości informacji strukturalnej Ewa Wędrowska s. 289-306
Zakres i możliwości asekuracji mikro i małych przedsiębiorstw przez pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych : kierunki działań Anna Bera s. 309-318
Formalizacja powszechnych usług pocztowych w Unii Europejskiej Jacek Buko s. 319-332
Zarządzanie informacją w przesyłkach kurierskich Paweł Fajfer s. 333-339
Poczta Polska : w stronę tworzenia grupy kapitałowej Beata Glinkowska s. 341-351
Rynek usług pocztowych w Polsce na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska : kierunki zmian Beata Glinkowska s. 353-367
Zasadność liberalizacji rynku pocztowego Radosław Gluba s. 369-377
Droga Poczty Polskiej do komercjalizacji Sebastian Graczkowski s. 379-388
Ocena stanu zarządzania logistyką pocztową w Poczcie Polskiej Grzegorz Grodecki s. 389-400
Usługi pocztowe w erze społeczeństwa informacyjnego Kazimierz Hirsz s. 401-411
Narzędzia regulatora do kontroli jakości usług pocztowych w warunkach zliberalizowanego rynku Ryszard Kobus s. 413-423
Uwarunkowania zmian w kierunku zarządzania procesowego w Poczcie Polskiej na przykładzie logistyki pocztowej Konrad Michalski s. 425-437
Informacja i wiedza jako czynniki poprawy konkurencyjności Poczty Polskiej na rynku usług pocztowych Krystyna Stańczak s. 439-451
Ekonomiczne aspekty dostępności powszechnej usługi pocztowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2004-2008 Anna Stolarczyk s. 453-463
Kierunki rozwoju rynku usług pocztowych na tle zaobserwowanych zmian wybranych parametrów w Polsce i w krajach Wspólnoty w latach 2001-2007 Anna Stolarczyk s. 465-478
Publiczny sektor pocztowy Wspólnoty : efekty postępującego procesu liberalizacji Anna Stolarczyk s. 479-489
Programy naprawcze w kontekście rozważań nad docelowym modelem systemu logistyki publicznego operatora pocztowego w Polsce Marek Wróbel s. 491-502
Amazon : lider kreowania doświadczeń na rynku nowych mediów Monika Boguszewicz-Kreft s. 505-517
Nowy produkt telekomunikacyjny w aspekcie konwergencji Agnieszka Budziewicz-Guźlecka s. 519-530
Polski rynek telefonii komórkowej : stan obecny i kierunki przekształceń Maciej Czaplewski s. 531-540
Stan obecny i perspektywy rozwoju liczby abonentów telefonii komórkowej w Polsce w ujęciu statystycznym Rafał Czyżycki Rafał Klóska s. 541-548
Zagraniczny przekaz pocztowy jako transakcja elektroniczna oferowana przez Pocztę Polską Aleksandra Górska s. 549-557
Charakterystyka zmian na rynku komunikacji elektronicznej w Unii Europejskiej Franciszek Kamiński s. 559-573
Metody oceny rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych w wybranych krajach świata w świetle badań instytucji europejskich Anna Korzeniewska s. 575-584
Zaawansowanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce w świetle raportu The Global Information Technology Report 2008-2009 Karol Kuczera s. 585-596
Konwergencja rynku telekomunikacyjnego : rozwój wybranych internetowych mediów komunikacji Andrzej Małachowski s. 597-617
Konwergencja jako czynnik determinujący przemiany na rynku usług telekomunikacyjnych Wiesław M. Maziarz s. 619-629
Dostęp pracowników do nowych technologii Roman Nierebiński Hanna Pawlak s. 631-643
Zakres wykorzystania nowych technologii informatycznych województwa lubelskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego Roman Nierebiński Hanna Pawlak s. 645-657
Naziemna telewizja cyfrowa jako nowoczesne medium komunikacji masowej Tomasz Sondej s. 659-667
Modelowanie i optymalizacja przedsięwzięć biznesowych wspomaganych metodami sztucznej inteligencji Ewa Stroińska Leszek Zakrzewski s. 669-680
Wpływ modeli biznesowych na stopień adaptacji usług rozsiewczej telewizji mobilnej Iwona Windekilde s. 681-694