Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 39
Ekonomiczne Problemy Usług
2011, Numer 80

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Aurelia Bielawska s. 7-8
Dualny system kształcenia zawodowego w Polsce na przykładzie rzemiosła Aurelia Bielawska s. 11-20
Postrzeganie działalności gospodarczej przez studentów Beata Bieńkowska s. 21-31
Motywowanie pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach : teoria, praktyka i współczesne trendy Marcin Gołembski s. 32-40
Odpowiedzialność społeczna w MSP : wybrane aspekty realizacji wymagań Adam Górny s. 41-50
System bezpieczeństwa oparty na obserwacji zachowań Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek Waldemar Prussak s. 51-59
Przepływ wiedzy w małych i średnich firmach high-tech Krzysztof Kubiak s. 60-70
System anonimowego informowania o nadużyciach w przedsiębiorstwie : "whistleblowing" Dariusz Pauch s. 71-78
Międzypokoleniowy transfer wiedzy w przedsiębiorstwach Anita Richert-Kaźmierska s. 79-88
Przedsiębiorczość społeczna jako przestrzeń rozwiązywania problemów społecznych i realizacja szans przedsiębiorczych : analiza zjawiska Marzena Starnawska s. 89-95
Przedsiębiorczość jako podstawa kreowania i działania małej firmy Julita E. Wasilczuk s. 96-104
Społeczna odpowiedzialność biznesu szansą na poprawę konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw Anna Spoz Maria Zuba s. 105-113
Dobre i złe praktyki w zarządzaniu finansami mikro i małych przedsiębiorstw w aspekcie zagrożenia kontynuacji działalności podmiotu Magdalena Baliś s. 117-126
Instrumenty inżynierii finansowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Barbara Bartkowiak s. 127-139
Inwestycje mikroprzedsiębiorstw i źródła ich finansowania Agnieszka Czajkowska s. 140-150
Mikrokredyty w Unii Europejskiej : istota, znaczenie, instrumenty Joanna Fila s. 151-158
Wzorce korzystania z usług bankowych w segmencie mikrofirm Marcin Idzik s. 159-170
Możliwości wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w finansowaniu rozwoju sektora MSP w Polsce : (na przykładzie województwa łódzkiego) Janusz Kornecki s. 171-178
Determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach Teresa Łuczka s. 179-188
Nowe możliwości w finansowaniu innowacji MSP : kredyt technologiczny Marek Makarska-Cynk s. 189-199
Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz źródła ich finansowania w 2011 roku Małgorzata Okręglicka s. 200-210
Inicjatywa JEREMIE w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorstw Przemysław Pluskota s. 211-222
Wykorzystanie środków z pomocy publicznej przez MSP w Polsce w latach 2001-2010 Anna Rosa s. 223-233
Struktura finansowania majątku mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce Agnieszka Strzelecka s. 234-245
Źródła finansowania przedsiębiorstw rodzinnych : studium przypadku Katarzyna Ewa Synakiewicz Julia Anna Wachowska s. 246-255
Bariery i korzyści dla mikroprzedsiębiorstw wynikające z finansowania projektów ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Maciej Tokarski s. 256-266
Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw na wsi w ramach PROW 2007-2013 Damian Walczak Agnieszka Żołądkiewicz s. 267-275
Kredyty preferencyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw Robert Wolański s. 276-285
Obciążenia pozapodatkowe małych i średnich przedsiębiorstw Robert Wolański s. 286-294
Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw : uwarunkowania, ryzyko, rozwój Michał Buszko Bożena Kołosowska s. 297-309
Ocena procedur i kosztów rynku alternatywnego NewConnect z punktu widzenia emitentów Dominika Kordela s. 310-320
Sekurytyzacja bankowych wierzytelności małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusz inwestycyjny : wybrane aspekty Maciej Pawłowski s. 321-329
Wybrane problemy wchodzenia na rynek walutowy i funkcjonowania na nim małych i średnich podmiotów niefinansowych Sławomir Zarębski s. 330-339
Klasyfikacja asortymentu w małych przedsiębiorstwach : rzeczywista potrzeba czy strata czasu? Michał Adamczak Piotr Cyplik Roman Domański s. 343-353
Wykorzystanie modeli Customer Satisfaction Index oraz Net Promoter Score w ocenie satysfakcji przedsiębiorców mikro z usług bankowych Marcin Idzik s. 354-365
Bariery informacyjne w funkcjonowaniu małego przedsiębiorstwa Jacek Jaworski s. 366-374
Aspekt luki informacyjnej w mikro i małych przedsiębiorstwach : wstępne wyniki badań pilotażowych Aleksander Jurga s. 375-386
Korzyści z wymiany informacji dla mikro i małych przedsiębiorstw Iwa Kuchciak s. 387-395
Przydatność modelu zakupów grupowych w Internecie dla mikroprzedsiębiorstw Mirosław Moroz s. 396-405