Tytuł Ekonomiczne Problemy Usług
ISSN 1896-382X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 62
Ekonomiczne Problemy Usług
2013, Numer 102

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wstęp Aurelia Bielawska s. 10
Eksport mikro i małych przedsiębiorstw szansą polskiej gospodarki Aurelia Bielawska Gabriela Łukasik s. 13-21
Kluczowe czynniki dostępu mikroprzedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych w Polsce Arkadiusz Borowiec s. 22-30
Wpływ działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim Ada Domańska s. 31-39
Koncepcja zarządzania strategicznego w małym przedsiębiorstwie Irena Dudzik-Lewicka s. 40-48
Konsulting jako wsparcie dla potencjału absorpcyjnego małych i średnich przedsiębiorstw Waldemar Glabiszewski s. 49-60
Koncepcja "lean enterprise" a cechy charakterystyczne małego przedsiębiorstwa Beata Gostomczyk Jacek Jaworski s. 61-69
Zakłady pracy chronionej jako główni pracodawcy osób niepełnosprawnych Andrzej Koza s. 70-78
Strategia budowy przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez współpracę z firmą globalną Leszek Kaszuba Teresa Łuczka s. 79-85
Znaczenie marki jako instrumentu oddziaływania rynkowego w sektorze MŚP Katarzyna Liczmańska s. 86-95
Wpływ procesu suburbanizacji na rozwój przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce Olga Martyniuk Justyna Martyniuk-Pęczek s. 96-105
Absorpcja wsparcia w procesach rozwojowych przedsiębiorstw : studium przypadku małej firmy Marek Matejun Paweł Przepióra s. 106-115
Współpraca publiczno-prywatna a poziom atrakcyjności inwestycyjnej regionów Michał Nowicki s. 116-126
Uwarunkowania rynkowe funkcjonowania rodzinnych gospodarstw mlecznych Andrzej Parzonko s. 127-135
Promocja internetowa mikro i małego przedsiębiorstwa w portalu społecznościowym Facebook Jakub Pawlak s. 136-144
Współpraca sektora MŚP ze środowiskiem akademickim : wyniki badania ankietowego Piotr Prewysz-Kwinto Grażyna Voss s. 145-153
Bariery procesu internacjonalizacji na przykładzie MŚP w sektorze kolejowym Dariusz Ratajczak s. 154-165
Czynniki wpływające na internacjonalizację MŚP Małgorzata Rembiasz s. 166-176
Znaczenie mikro i małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego Jolanta Rosłon s. 177-186
Warunki przetrwania małego przedsiębiorstwa w cyklu koniunkturalnym Halina Zadora s. 187-195
Poczucie samoskuteczności a nadmierne zaangażowanie w działaniach przedsiębiorców : model teoretyczny Paweł Ziemiański Krzysztof Zięba s. 196-205
Ubezpieczenia w małych przedsiębiorstwach w warunkach globalnego spowolnienia gospodarczego Anna Bera s. 209-217
Percepcja ryzyka płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach województwa śląskiego Joanna Błach Maria Gorczyńska Monika Wieczorek-Kosmala s. 218-228
Ocena ryzyka niepowodzenia aktywności proinnowacyjnej w sektorze MŚP województwa lubelskiego Mariusz Kicia s. 229-238
Budowa programu ubezpieczenia w mikro lub małym przedsiębiorstwie Mateusz Kita s. 239-248
Ryzyko występujące w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z punktu widzenia mikrofirmy realizującej projekt : studium przypadku Anna Korombel Katarzyna Wojciechowska s. 249-256
Ubezpieczenia jako instrument zarządzania ryzykiem w działalności mikro i małych przedsiębiorstw z branży transportowej Dariusz Pauch s. 257-265
Zastosowanie wybranych metod oceny ryzyka zawodowego w branży budowlanej : studium przypadku Beata Mrugalska Anna Stasiuk s. 266-277
Droga innowacji : od mikrofinansowania do finansowania kapitałowego Barbara Bartkowiak s. 281-292
Innowacyjne determinanty rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora MŚP Aneta Madyda s. 293-302
Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna mikro i małych przedsiębiorstw na Pomorzu Zachodnim w latach 2008-2010 Arkadiusz Świadek s. 303-309
Finansowanie innowacji przez inwestorów "venture capital" w aspekcie procesów decyzyjnych Jerzy Węcławski s. 310-319
Zakres dostępnych informacji o strukturze kapitału w małych przedsiębiorstwach Ewa Chojnacka s. 323-331
Kredyty zagrożone MŚP i procedury windykacji Agnieszka Czajkowska s. 332-342
Modus przekształceń strategii finansowania zinternacjonalizowanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw : (na podstawie analizy wybranych wyników badań) Magdalena Kosowska s. 343-355
Zadłużenie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek Dorota Krupa Damian Walczak s. 356-365
Czynniki wyboru strategii finansowej małego przedsiębiorstwa w sytuacjach ryzykownych Aurelia Bielawska Gabriela Łukasik s. 366-375
Finansowanie działalności inwestycyjnej mikroprzedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013 Magdalena Mosionek-Schweda s. 376-386
Wykorzystanie "cash poolingu" w grupach kapitałowych małych i średnich przedsiębiorstw Bartosz Orliński s. 387-397
Rola Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w finansowaniu mikroprzedsiębiorstw osób niepełnosprawnych Adriana Politaj s. 398-407
Dostępność do kredytu jako czynnik rozwoju sektora MŚP w Polsce Monika Sadowska s. 408-416
Pożyczka jako forma finansowania inwestycji MŚP na przykładzie firmy Dom Lekarski SA Małgorzata Szewczuk s. 417-426
Ocena wsparcia współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP) z jednostkami naukowymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) Maciej Tokarski s. 427-438
Oszczędności gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek Dorota Krupa Damian Walczak s. 439-448
Efekty wsparcia przedsiębiorstw środkami z Unii Europejskiej na podstawie programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka priorytety 3, 4, 5 i 6 Robert Wolański s. 449-456
Wybrane problemy finansowania i wsparcia innowatorów w województwie lubelskim Robert Zajkowski s. 457-468
Ryzyko zmiany ceny instrumentu bazowego a zastosowanie opcji barierowych w transakcjach finansowych Ewa Dziawgo s. 471-482
Ryzyko instrumentów pochodnych w obrocie gospodarczym na przykładzie "opcji toksycznych" Danuta Dziawgo Leszek Dziawgo s. 483-491
Przechodzenie spółek z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW : cele, uwarunkowania, efekty Michał Buszko Bożena Kołosowska s. 492-502
Znaczenie narzędzi ochrony interesów inwestorów na rynku alternatywnym Dominika Kordela s. 503-511
Ograniczenia w substytucji kredytu bankowego emisją obligacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa Maciej Pawłowski s. 512-519
Modelowanie systemu informacji finansowej w mikro i małym przedsiębiorstwie : założenia teoretyczne wybranych modeli systemów ewidencyjnych a rzeczywistość gospodarcza Magdalena Baliś s. 523-531
Uwarunkowania realizacji projektów informatycznych (ERP) w ramach sektora MŚP w Polsce Marian Krupa s. 532-542
Jednostkowy koszt produktu w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach : wybrane aspekty Wiesław Rafał Wilczkowiak s. 543-549
Kosztochłonność produkcji mikroprzedsiębiorstw rolniczych w Polsce Agnieszka Strzelecka Ewa Szafraniec-Siluta Danuta Zawadzka s. 550-561
Prawo do odliczenia straty podatkowej jako szczególna preferencja podatkowa dla przedsiębiorców Bożena Ciupek s. 565-575
Formy opodatkowania i ewidencji księgowej mikro i małych firm Krystyna Gozdan s. 576-583
Szczególne procedury rozliczania podatku od wartości dodanej przez małych przedsiębiorców w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii Małgorzata Magdalena Hybka s. 584-593
Wspólna skonsolidowana korporacyjna podstawa opodatkowania dla małych i średnich przedsiębiorstw Jolanta Iwin-Garzyńska s. 594-602
Ewidencja na potrzeby podatku dochodowego w sektorze MŚP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw wiejskich Tomasz Kondraszuk s. 603-612
Podatkowe instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w krajach skandynawskich Sławomir Zarębski s. 613-623