Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1964, Tom 7, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 3-4
Jan XXIII (1958-1963) Wincenty Urban s. 5-14
"Ministorum Dei perpetuum seminarium" Stefan Cardinalis Wyszyński s. 15-44
Studia nad wewnętrznymi dziejami kościelnymi w Małopolsce na schyłku XVI wieku Hieronim Eugeniusz Wyczawski s. 45-126
Szkolnictwo teologiczne w Polsce Aleksy Petrani s. 127-200
Z dziejow duszpasterstwa pokutnego w diecezji wrocławskiej do końca XVIII wieku Wincenty Urban s. 201-231
Wakans Stolicy Apostolskiej i wybór papieża w świetle motu proprio Jana XXIII "Summi Pontificis Electio" Stefan Sołtyszewski s. 233-258
Prawa i obowiązki wikariusza współpracownika w polskim ustawodastwie synodalnym Ignacy Subera s. 259-307
Teologiczno-kanoniczne refleksje nad poddstawami władzy zwierzchnej w stanach doskonałości Marian Żurowski s. 309-340
Kodeks Prawa Kanonicznego Stefan Biskupski (tłum.) s. 341-353
Ulepszenia organizacji i procedury podczas II sesji Soboru Watykańskiego II Walenty Wójcik s. 355-372
Kronika Soborowa (29.IX-4.XII.1963) Stefan Sołtyszewski s. 373-386
Z praktyki sądowej : zeznania świadków Kaźmierz Karłowski s. 387-398
Projekt reformy brewiarza Witold Malej s. 399-404
Soborowy wykład Jego Eminencji Księdza Kardynała-Prymasa Dr-a Stefana Wyszyńskiego Kazimierz Hoffmann s. 405-408