Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1971, Tom 14, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Posoborowe pojęcie władzy zwyczajnej Marian Żurowski s. 3-11
Próba wyjaśnienia pojęcia całkowitej symualcji małżeństwa Marian Pastuszko s. 13-31
Przeszkoda różności religii w Kościele bizantyjskim Edmund Przekop s. 33-68
Problem winy w karnym ustawodawstwie kanonicznym : (ciąg dalszy) Marian Alfons Myrcha s. 69-148
Władze kościelne na polskich ziemiach inkorporowanych do Rzeszy Niemieckiej (1939-1945) Kazimierz Śmigiel s. 149-167
Polskie sądownictwo kościelne w latach 1945-1970 Józef Glemp s. 169-225
Uniwersalistyczna wspólnota ludzka oparta na zasadzie poszanowania praw człowieka Henryk Andrzejczak s. 227-237
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 69. Motu proprio "Matrimonia mixta" ustanawiające przepisy dotyczące małżeństw mieszanych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 239-249
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 70. Okólnik Kongregacji dla spraw Duchowieństwa skierowany do Przewodniczących Konferencji Biskupich, a dotyczący Rad Kapłańskich w świetle wytycznych Kongregacji Plenarnej z dnia 10 października 1969 roku Edward Sztafrowski (tłum.) s. 249-260
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 71. Dekret Kongregacji Biskupów przyznający pewne uprawnienia i łaski dla Ameryki Łacińskiej i Filipin Edward Sztafrowski (tłum.) s. 260-264
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 72. Odpowiedź Papieskiej Komisji Interpretacji Dekretów Soboru Watykańskiego dotycząca uprawnień diakonów Edward Sztafrowski s. 264
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 73. Dekret Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego promulgujący nowy porządek profesji zakonnej Edward Sztafrowski (tłum.) s. 265-266
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 74. Uwagi wstępne : praenotanda (j.w., 7-10) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 266-272
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 75. Obrzęd przyrzeczenia Edward Sztafrowski (tłum.) s. 273-274
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 76. Instrukcja Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego poszerzająca możliwość udzielania Komunii pod dwiema postaciami Edward Sztafrowski (tłum.) s. 274-280
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 77. Dekret Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego promulgujący nowy obrzęd pogrzebowy Edward Sztafrowski (tłum.) s. 280-281
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 78. Uwagi wstępne : praenotanda Edward Sztafrowski (tłum.) s. 282-293
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 79. Odpusty dla Kościoła w Polsce związane z kultem M. B. Nieustającej Pomocy Edward Sztafrowski (tłum.) s. 293-294
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 80. Dekret Prymasa Polski dotyczący spisywania aktu Bierzmowania udzielanego dzieciom w niebezpieczeństwie śmierci Edward Sztafrowski (tłum.) s. 295-303
O. Polikarp (Stefan) Sawicki O. S. P. (1909-1949) Ferdynand Pasternak s. 305-306
Ks. Kurczyński Piotr-Kazimierz (1908-1942) Jan Związek s. 306-308
Ks. Czajka Stanisław (1897-1965) Jan Związek s. 308-310
"Quaestiones disputatae iuridico canonicae", Olysius Robleda, Romae 1969 : [recenzja] Ferdynand Pasternak Olysius Robleda (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"De institutione ad vitam religiosam ducendam iuxta instructionem "Renovationis causam", Roma 1969 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 313-315
"L'errore semplice intorno alle proprietà essenziali del matrimonio ed il suo influsso sulla validità del modesto", Humberto Domine, Parma 1966 : [recenzja] Marian Pastuszko Humberto Domine (aut. dzieła rec.) s. 315-319
"Ius sacrum. Klaus Mörsdorf zum 60. Geburtstag", hrsg. von Audomar Scheuermann, Georg May, Paderborn 1969 : [recenzja] Remigiusz Sobański Georg May (aut. dzieła rec.) Audomar Scheuermann (aut. dzieła rec.) s. 320-329
Jak doszło do pierwszego spotkania Episkopatu Polskiego w Warszawie 11 marca 1917 r.? Wacław Jezusek s. 331-333
Udział wykładowcy w przygotowaniu i przeprowadzeniu wykładu Edward Sztafrowski s. 335-341
Postulaty usamodzielniającego kształcenia akademickiego w odniesieniu do wykładów z zakresu prawa Alfons Przybyła s. 343-356
Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego : (Rzym 1970 r.) Władysław Stanisław Rymarz s. 357-380
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów w Lublinie Ferdynand Pasternak s. 381-383
Z najnowszych wyroków Roty Rzymskiej Kaźmierz Kałowski s. 385-392
Bojaźń przed utratą dobrego imienia a ważność małżeństwa Tadeusz Pieronek s. 392-396
Przygotowanie procesu de miraculo Joachim Roman Bar s. 396-401
"Homo Dei", R. 38, 1969, nr 1, 3 : [recenzja] Antoni Gościmski s. 403-404
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", 16, 1969, z. 5 : [recenzja] Władysław Rymarz s. 404-407
"Zeszyty Naukowe KUL", 12, 1969, nr 2 : [recenzja] Remigiusz Sobański s. 408
"Studia Theologica Varsaviensia", 7, 1969, nr 1 ; 8, 1970, nr 1 : [recenzja] Antoni Gościmski s. 408
"Angelicum", 46, 1969, fasc. 1-2, 3-4 : [recenzja] Marian Pastuszko s. 408-411
"Gregorianum", 50, 1969, nr 3-4 : [recenzja] Antoni Gościmski s. 411-412
"Gregorianum", 51, 1970, nr 1, 2-3 : [recenzja] Antoni Gościmski s. 412-413
"Österreichisches Archiv für Kirchenrecht", 20, 1969 : [recenzja] Remigiusz Sobański s. 413-415
"Periodica de re morali canonica liturica", vol. 58, 1969, fasc. 1-4 : [recenzja] Ferdynand Pasternak s. 415-418
"Revue de Droit Canonique", 19, 1969, nr 1-4 : [recenzja] Marian Pastuszko s. 418-419