Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1969, Tom 12, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Separatystyczne dążenia kapituły wrocławskiej do uniezależnienia się od metropolii gnieźnieńskiej Ignacy Subera s. 3-34
Rozwój stanów doskonałości w Polsce : VII Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Rodziny (1905-1959) Joachim Roman Bar s. 35-118
Udział ks. Leona Wetmańskiego w organizowaniu i rozwoju zgromadzenia sióstr pasjonistek Wacław Jezusek s. 119-135
Rewizja odpustów zakonów i stowarzyszeń Joachim Roman Bar s. 137-146
Ocena sędziowska środków dowodowych w procesie kanonicznym Tadeusz Pawluk s. 147-160
Suspensa (dok.) Marian Alfons Myrcha s. 161-272
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 3. Konstytucja Apostolska "Pontificalis Romani" zatwierdzająca nowe obrzędy w święceniu diakona, prezbitera i biskupa Edward Sztafrowski (tłum.) s. 273-279
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 4. Motu proprio "Pontificalis Domus" wprowadzające pewne zmiany w organizacji Papieskiego Domu Edward Sztafrowski (tłum.) s. 280-292
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 5. Motu proprio "Pontificalia insignia" wprowadzające zmiany w używaniu pontyfikalnych odznak Edward Sztafrowski (tłum.) s. 292-296
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 6. Instrukcja Kongregacji Obrzędów "Pontificales ritus" wprowadzjąca uproszczenia w obrzędach i odznakach pontyfikalnych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 297-305
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 7. Dekret Kongregacji Obrzędów zatwierdzjący nowe Kanony we Mszy Św. Edward Sztafrowski (tłum.) s. 306-307
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 8. Dekret Penitencjarii Apostolskiej promulgujący nowy "Wykaz Odpustów" Edward Sztafrowski (tłum.) s. 307-316
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 9. Penitencjaria Apostolska : (Sekcja odpustów Nr 193-68-R) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 316-317
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 10. Odpowiedzi Komisyj : Centralna Komisja Koordynacji Prac Posoborowych oraz Interpretacji Dekretów Posoborowych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 318-322
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 11. Sekretariat Stanu : odpowiedź w sprawie udzielania Komunii Św. w W. Piątek osobom chorym Edward Sztafrowski (tłum.) s. 323
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 12. Rada Wykonawcza do Konstytucji o św. Liturgii Edward Sztafrowski (tłum.) s. 324-325
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 13. Zezwolenie na zmianę Lekcji w sobotę III niedzieli W. Postu Edward Sztafrowski (tłum.) s. 326
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 14. Zarządzenie Kongregacji Konsystorialnej dotyczące wyjazdu księży do krajów zamorskich Edward Sztafrowski (tłum.) s. 327-328
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 15. Pismo Kongregacji Obrzędów zezwalające na wprowadzenie nowych prefacji w Polsce Edward Sztafrowski (tłum.) s. 328-329
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 16. Kongregacja Doktryny Wiary : tekst obowiązującego na przyszłość Wyznania Wiary zamiast dotychczasowej formuły Trydenckiej i przysięgi antymodernistycznej Edward Sztafrowski (tłum.) s. 329-330
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 17. Orędzie o nawiązaniu stosunków między Kościołem Zachodu i Kościołem Wschodu na rzecz przywrócenia jedności wręczone w Konstantynopolu przez Ojca św. Pawła VI Patriarsze Ekumenicznemu Athenagorasowi I Edward Sztafrowski (tłum.) s. 330-334
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 18. Wspólna Deklaracja pap. Pawła VI i Athenagorasa I Patriarchy Ekumenicznego publicznie odczytana przez J. E. Jana Willebrands'a (28 października 1967 r.) Sekretarza Jedności Chrześcijan Edward Sztafrowski (tłum.) s. 334-337
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 19. Prymas Polski : Dekret zezwalający na Mszę św. wotywną o Matce Bożej we wszystkie soboty Edward Sztafrowski (tłum.) s. 337-338
Trzydziestolecie pracy naukowej Ks. docenta dr Romana Joachima Bara Marian Żurowski s. 339-349
"De vita religiosa documenta selecta Magisterii Ecclesiastici et Ordinis Carmelitarum discaleatorum (1869-1966)", Simeon a S. Familia, Romae 1967 : [recenzja] Joachim Roman Bar Simeon a S. Familia (aut. dzieła rec.) s. 351-352
"El consensus communitatis en la eficacia normativa de la costumbre", Juan Arias Gomez, Pamplona 1966 : [recenzja] K. Wypler Juan Arias Gomez (aut. dzieła rec.) s. 352-354
"Polacy w Piotrogrodzie 1914-1917", Irena Spustek, Warszawa 1966 : [recenzja] Aleksy Petrani Irena Spustek (aut. dzieła rec.) s. 354-360
Fundacja Jerzego Gorockiego, śląskiego lekarza w XVIII wieku Wincenty Urban s. 360-365
"Studia Warmińskie", T. IV, 1967 : [recenzja] Czesław Świniarski s. 365-368
Sprawozdanie z posiedzeń naukowych Wydziału Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w roku akademickim 1967 Tadeusz Pieronek s. 368-375
Z najnowszych wyroków Roty Rzymskiej Kaźmierz Karłowski s. 377-391
Problem publikacji w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Władysław Padacz s. 391-396
Nadesłano do redakcji s. 396