Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1982, Tom 25, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jaka przyszłość dla konkordatów? Alfred Schilf s. 3-8
Ocena prawna ustanawiania duchownych schizmatyckich i heretyckich w świetle źródeł kościelnych od III do V wieku Kazimierz Nasiłowski s. 9-78
Kapituła Katedralna i Rada Kapłańska Jan Dyduch s. 79-99
Nowy statut Rycerstwa Niepokalanej (M. I.) objawem rozwoju prawa kanonicznego Joachim Roman Bar s. 101-106
Prezbiter jako szafarz sakramentu bierzmowania Marian Pastuszko s. 107-166
Dyspensowanie od celibatu kapłańskiego w świetle nowych norm Kongregacji Nauki Wiary z 14 X 1980 r. Wojciech Góralski s. 167-176
Problem apostazji od wiary w projektach nowego prawa kościelnego Jerzy Syryjczyk s. 177-185
Ochrona wolności przy wyborze stanu duchownego w świetle kan. 2352 Jerzy Syryjczyk s. 187-197
Commodare habitationem Jan Słonina s. 199-209
Mikołaj z Mościsk OP (1559-1632) a początki dominikańskiej prowincji ruskiej (1596-1602) Andrzej F. Dziuba s. 211-214
Ks. Profesor Alfons Schletz - twórca naukowego organu dla dziejów Kościoła w Polsce Wincenty Urban s. 214-217
"Jean Paul II et les droits de l'homme. Une année de pontificat", Otfried Höffe [et al.], Fribourg 1980 : [recenzja] Zenon Grocholewski Otfried Höffe (aut. dzieła rec.) s. 219-220
"La causa pastorale della dispensa", Salvatore Berlingò, Milano 1978 : [recenzja] Zenon Grocholewski Salvatore Berlingò (aut. dzieła rec.) s. 221-224
"Sacerdocio común y sacerdocio ministerial", Aurelio Fernández, Burgos 1979 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Aurelio Fernández (aut. dzieła rec.) s. 225-229
"Nuevas estructuras de la Iglesia. Exigencias teológicas de la Comunión Eclesial", Aurelio Fernández, Burgos 1980 : [recenzja] Andrzej F. Dziuba Aurelio Fernández (aut. dzieła rec.) s. 229-232
"Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici", Bd. 3: "Prozess- und Strafrecht", Klaus Mörsdorf, Paderborn 1979 : [recenzja] Zenon Grocholewski Klaus Mörsdorf (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Grundriss des nachkonziliaren Kirchenrechts", Joseph Listl, Hubert Mueller, Herbert Schmitz, Regensburg 1980 : [recenzja] Edward Sztafrowski Joseph Listl (aut. dzieła rec.) Hubert Mueller (aut. dzieła rec.) Herbert Schmitz (aut. dzieła rec.) s. 234-239
"La famiglia cristiana nel mondo contemporaneo (Documenti ufficiali della quinta assemblea del sinodo dei vescovi. Sintesi originali degli interventi dei padri", a cura di Gino Concetti, Roma 1980 : [recenzja] Zenon Grocholewski Gino Concetti (aut. dzieła rec.) s. 240-242
"Parroci e parrocchie", Giuseppe Lobina, Roma 1979 : [recenzja] Zenon Grocholewski Giuseppe Lobina (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"La formazione alla vita religiosa negli istituti femminili di voti semplici secondo la legislazione postconciliare", Giuliana Accornero, Roma 1981 : [recenzja] Julian Kałowski Giuliana Accornero (aut. dzieła rec.) s. 244-246
"Impotenz als Ehehindernis. Nach der Rechtsprechung der Sacra Romana Rota", Aleksander Dordett, Herder 1980 : [recenzja] Zygmunt Labuda Aleksander Dordett (aut. dzieła rec.) s. 246-249
"L'imputabilità dell'atto delittuoso in diritto romano", A. Biscardi, "Apollinaris", 52, 1979, nr 1-2 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Antonio Biscardi (aut. dzieła rec.) s. 249-251
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Considerazioni sulle Costituzioni contenute nella rubrica "De Apostatis" nei Codici Giustinianeo e Teodosiano", Alberta Giandomenici, "Apollinaris", 52, 1979, nr 3-4 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Alberta Giandomenici (aut. dzieła rec.) s. 251-255
Projekt kanonów "De normis generalibus" dla katolickich Kościołów Wschodnich Edmund Przekop s. 257-276
Dwadzieścia pięć zeszytów "Communicationes" Papieskiej Komisji do Rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego Walenty Wójcik s. 276-280
Refleksje z pierwszego dnia IV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego we Fryburgu Marian Żurowski s. 280-286
Überlegungen zur 3. Session des "Internatinalen Kirchenrechtskongress" in Fribourg 1980 Hugo Schwendenwein s. 286-293
Ekumenizm i realizacja podstawowych praw ochrzczonych : (sesja czwarta IV Międzynarodowego Kongresu Prawa Kanonicznego we Fryburgu) Remigiusz Sobański s. 293-296
Ogólnopolskie sympozjum naukowe zorganizowane na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie dnia 19 stycznia 1981 r. Marian Rola s. 297-299
Ogólnopolskie sympozjum kanonistów zorganizowane przez Sekcję Kanonistów przy Komisji Episkopatu Polski d Marian Rola s. 299-305
Kolokwium prawa kanonicznego w Strasburgu, 11-14 maja 1981 Zenon Grocholewski s. 305-311
"Umowa kościelno-państwowa w kościelnym porządku prawnym" : (wykład prof. Richarda Puza z uniwersytetu w Tübingen) Marian Rola s. 311-313