Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2005, Tom 48, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wręczenie Księgi Pamiątkowej Księdzu Profesorowi Julianowi Kałowskiemu MIC Andrzej Orczykowski s. 5-7
Laudacja wygłoszona na cześć Księdza Profesora Doktora Habilitowanego Juliana Kałowskiego z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej w dniu 16 listopada 2004 r. Józef Wroceński s. 9-15
Prezentacja Księgi Pamiątkowej dedykowanej ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Bożena Szewczul s. 17-20
Słowo Czcigodnego Jubilata ks. prof. Juliana Kałowskiego MIC Julian Kałowski s. 21-24
Elementy podmiotowe rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich : (kan. 1095, n. 2 KPK) Wojciech Góralski s. 25-33
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej : (n. 3 kan. 1095 KPK) Henryk Stawniak s. 35-47
Dylematy przy stosowaniu kanonu 1095 Remigiusz Sobański s. 49-55
Rodzinno-osobowy wymiar europejskich standardów bioetycznych Tadeusz Płoski s. 57-72
Błąd determinujący wolę : (kan. 1099 KPK) Grzegorz Leszczyński s. 73-83
Instytucjonalne cele małżeństwa w optyce biblijnej hermeneutyki papieża Jana Pawła II Andrzej Pastwa s. 85-100
Nowe wyzwania wobec życia konsekrowanego ukazane w instrukcji "Rozpocząć na nowo od Chrystusa" Bożena Szewczul s. 101-120
Dyspensowanie od obowiązków zachowania dnia świątecznego oraz dnia pokuty wynikających z przykazań kościelnych Ginter Dzierżon s. 121-134
Struktura organizacyjna Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej w latach 1992-2004 Jarosław Sokołowski s. 135-155
Sytuacja Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim po Rewolucji 1905 r. Witold Jemielity s. 157-184
Idea ojczyzny i jej praw według Pawła Włodkowica Jan Krajczyński s. 185-216
Obciążenia kościelnych osób prawnych podatkami terenowymi w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Helena Pietrzak s. 217-240
Szkic dziejowy przygotowania kandydatów do kapłaństwa w Kościele łacińskim do XIX w. Zbigniew Grochowski s. 241-246
"Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin", red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Andrzej Orczykowski (aut. dzieła rec.) Bożena Szewczul (aut. dzieła rec.) Józef Wroceński (aut. dzieła rec.) s. 247-253
"Ustanawianie szafarzy sakramentów świętych w Kościele łacińskim i Kościołach wschodnich", Zbigniew Janczewski, Warszawa 2004 : [recenzja] Józef Wroceński Zbigniew Janczewski (aut. dzieła rec.) s. 253-258
"Error qui versetur circa id quod substantiam actus constituit (can. 126). Studio storico-giuridico", G. Moscariello, Roma 2001 : [recenzja] Ginter Dzierżon Giovanni Moscariello (aut. dzieła rec.) s. 258-262
"Le leggi irritanti et inhabilitanti. Natura e applicazione secondo il CIC 1983", M. C. Heinzmann, Roma 2002 : [recenzja] Ginter Dzierżon Marcelo Cristian Heinzmann (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Il monachesimo femminile", Mariella Carpinello, Milano 2002 : [recenzja] Bożena Szewczul Mariella Carpinello (aut. dzieła rec.) s. 267-271
"Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawodawstwa liturgicznego", Jacek Nowak, Poznań 2004 : [recenzja] Kazimierz Dullak Jacek Nowak (aut. dzieła rec.) s. 272-276
"Testament, Erbvertrag, Schenkung", Wolfgang Däubler, München 2004 : [recenzja] Helena Pietrzak Wolfgang Däubler (aut. dzieła rec.) s. 276-278
"Ochrona praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich. Pozasądowe mechanizmy ochrony praw przed instytucjami i organami Wspólnot Europejskich", Adam Łazowski, Kraków 2002 : [recenzja] Helena Pietrzak Adam Łazowski (aut. dzieła rec.) s. 279-281
Konferencja naukowa z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej Księdzu Profesorowi Julianowi Kałowskiemu MIC Andrzej Orczykowski s. 283-288
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Grzegorza Leszczyńskiego Bożena Szewczul s. 289-292
Doktorat ks. Stanisława Pawlika Bożena Szewczul s. 292-294