Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 32
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2007, Tom 50, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego z dnia 20.06.2006 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatu UKSW o nadanie tytułu doktora honoris causa ks. prof. Antoniemu Stankiewiczowi Józef Wroceński s. 7
Uchwała nr 46 Ryszard Rumianek s. 8
Biskup Prof. Antoni Stankiewicz Wojciech Góralski s. 9-16
Podstawy eklezjalne kanonicznego procesu sądowego Antoni Stankiewicz s. 17-23
Sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Profesorowi Antoniemu Stankiewiczowi Helena Pietrzak s. 25-29
Prawa i obowiązki rodziców w kontekście zadań szkoły Henryk Stawniak s. 31-49
Uprawnienie duchownych do przepowiadania Słowa Bożego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Arkadiusz Domaszk s. 51-67
Problemy zakonników w korzystaniu z należnej wolności w zakresie sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego (II) Bożena Szewczul s. 69-88
A propos du mariage homosexuel? Droit, éthique, théologie Jean-Paul Durand s. 89-107
Rola i zadania adwokata w procesach kanonicznych w alokucjach papieży do Roty Rzymskiej (1939-2007) Wojciech Góralski s. 109-116
Nieprawidłowości i przeszkody do święceń (kanony 1040-1049) Marian Pastuszko s. 117-227
Troska Kościoła lokalnego o zachowanie świątecznego charakteru niedzieli Jan Krajczyński s. 229-253
Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kann. 1341-1342) Dariusz Borek s. 255-290
Eucharystia - tajemnica wiary powierzona Kościołowi : adhortacja apostolska Benedykta XVI "Sacramentum caritatis" w świetle kanonu 897 Robert Ptak s. 291-308
O wychowaniu patriotycznym w szkole Andrzej Tyszka s. 309-314
"Posługa charytatywna Kościoła w uchwałach polskich synodów po Soborze Watykańskim II. Studium prawno-historyczne", Stanisław Pawlik, Wrocław 2006 : [recenzja] Józef Wroceński Stanisław Pawlik (aut. dzieła rec.) s. 315-319
"Nominacje biskupów w Kościele katolickim", Marek Makowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Józef Wroceński Marek Makowski (aut. dzieła rec.) s. 319-323
"Pojęcie "Rodzina Dominikańska" w świetle akt kapituł generalnych Zakonu Kaznodziejskiego w latach 1946-2001", Tomasz Wytrwał, Wrocław 2007 : [recenzja] Józef Wroceński Tomasz Wytrwał (aut. dzieła rec.) s. 323-328
"Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego", Artur Mezglewski, Anna Tunia, Warszawa 2007 : [recenzja] Henryk Stawniak Artur Mezglewski (aut. dzieła rec.) Anna Tunia (aut. dzieła rec.) s. 328-331
"Wydalenie fakultatywne z instytutu zakonnego według Kodeksu Prawa Kanonicznego", Marcin Bider, Lublin 2006 : [recenzja] Bożena Szewczul Marcin Bider (aut. dzieła rec.) s. 331-334
"Podstawowe akty ustrojowe Państwa Miasta Watykańskiego", wstęp i oprac. Wojciech Jakubowski, Pułtusk-Warszawa 2004 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Wojciech Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 334-339
"Episkopat polski doby dzielnicowej 1180-1320", Jacek Maciejewski, Kraków-Bydgoszcz 2003 : [recenzja] Krzysztof R. Prokop Jacek Maciejewski (aut. dzieła rec.) s. 339-350
Sprawozdanie z wykładów okolicznościowych Paweł Sobczyk s. 351-354
Sprawozdanie z konferencji naukowej zorganizowanej w związku z przypadającą dziesiątą rocznicą uchwalenia Konstytucji RP Jakub Bąk Paweł Sobczyk s. 354-357
Sprawozdanie z konferencji naukowej dotyczącej ochrony danych osobowych Paweł Sobczyk s. 357-362
Ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona problemom szkolnictwa wyznaniowego w Polsce Helena Pietrzak s. 362-381
Doktorat Anny Gołębiowskiej Helena Pietrzak s. 383-385
Doktorat ks. Tomasza Wytrwała Helena Pietrzak s. 385-387
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Tomasza Gałkowskiego Jarosław Sokołowski s. 388-391
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Marek Stokłosa s. 392-396
Nostryfikacja dyplomów licencjackich Marek Stokłosa s. 396-397
Nostryfikacja dyplomów doktorskich Józef Wroceński s. 397