Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2003, Tom 46, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uchwała Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 19 lutego 2002 r. Julian Kałowski Andrzej Orczykowski s. 5
Uchwała nr 7 Roman Bartnicki Magdalena Saganiak s. 6
Laudacja wygłoszona na cześć Pana Profesora Doktora Habilitowanego Andrzeja Stelmachowskiego z okazji nadania mu tytułu doktora nauk prawnych "honoris causa" Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniu 18 grudnia 2002 r. Julian Kałowski s. 7-12
Problemy duszpasterstwa polonijnego Andrzej Stelmachowski s. 13-23
Sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa Panu Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Andrzejowi Stelmachowskiemu Andrzej Orczykowski s. 25-29
Ponownie o proboszczach wojskowych i delegacji upoważnienia do asystencji małżeńskiej Remigiusz Sobański s. 31-37
Administrator diecezjalny jako tymczasowy rządca diecezją wakującą Józef Wroceński s. 39-56
Problemy emigracji w uchwałach II Polskiego Synodu Plenarnego Andrzej Orczykowski s. 57-89
Forma zawarcia małżeństwa według art. 1, § 2 K.R.O. Wojciech Góralski s. 91-110
Granice wolności słowa Jan Krajczyński s. 111-138
Relacja "ius-lex" jako podstawa praw i obowiązków człowieka Tomasz Gałkowski s. 139-166
Ubodzy w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 167-191
Zasady opodatkowania Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918-1952 Helena Pietrzak s. 193-242
"Cel, przedmiot i przebieg prac Synodu Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej, Diecezji Pińskiej i Witebskiej", Stanisław Pawlina, Mińsk 2000 : [recenzja] Józef Krukowski Stanisław Pawlina (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym", Ewa Gajda, Toruń 2001 : [recenzja] Janusz Gręźlikowski Ewa Gajda (aut. dzieła rec.) s. 246-250
"La consacrazione nell'ordo virginum. Forma di vita e disciplina canonica", Elena Lucia Bolchi, Roma 2002 : [recenzja] Bożena Szewczul Elena Lucia Bolchi (aut. dzieła rec.) s. 250-256
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Gintera Dzierżona Bożena Szewczul s. 257-259
Doktorat ks. Wiesława Kraińskiego Bożena Szewczul s. 259-261