Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2001, Tom 44, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 21 grudnia 1999 roku Julian Kałowski Andrzej Orczykowski s. 3
Uchwała nr 3 Roman Bartnicki Magdalena Saganiak s. 4
Sprawozdanie z uroczystości nadania doktoratu honoris causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Doktorowi Józefowi Kowalczykowi Bożena Szewczul s. 6-11
Czy proboszcz parafii wojskowej może delegować upoważnienie do asystowania przy zawieraniu małżeństwa? Remigiusz Sobański s. 13-20
Duszpasterski i kanoniczny wymiar wizytacji parafii Jan Dyduch s. 21-30
Prace i uchwały II Polskiego Synodu Plenarnego Zbigniew Janczewski s. 31-45
Kościół partykularny a Instytuty Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego Józef Wroceński s. 47-69
Przyjmujący święcenia (kanony 1024-1025) Marian Pastuszko s. 71-110
Ochrona tajemnicy spowiedzi w świetle kanonicznego prawa karnego Jerzy Syryjczyk s. 111-124
Wezwanie sądowe Ryszard Sztychmiler s. 125-139
Uposażenie i obowiązki wikariuszy w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej Witold Jemielity s. 141-160
Wkład biskupa Stanisława Karnkowskiego w dzieło recepcji reformy trydenckiej w diecezji włocławskiej Janusz Gręźlikowski s. 161-184
Stosunek państwa do kościołów w Rosji od chrztu Rusi do rewolucji październikowej : (od X w. do 1917 r.) Jelena Byś s. 185-211
Ius naturale w świetle źródeł prawa rzymskiego Wiesław Mossakowski s. 213-223
O jaki podręcznik chodzi? W odpowiedzi ks. dr. Tomaszowi Gałkowskiemu Wojciech Góralski s. 225-232
Uwagi o zawarciu małżeństwa w formie kanonicznej według konkordatu Jacek Wilk s. 233-239
"Dzieła zebrane", T. 3, Stefan Wyszyński, Warszawa 1999 : [recenzja] Andrzej Franciszek Dziuba Stefan Wyszyński (aut. dzieła rec.) s. 241-244
"Prawo rzymskie w Akademii Zamojskiej w XVIII wieku", Marzena Dyjakowska, Lublin 2000 : [recenzja] Antoni Dębiński Marzena Dyjakowska (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych", Krzysztof Warchałowski, Lublin 1998 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 247-249
"Polskie prawo wyznaniowe", Józef Krukowski, Krzysztof Warchałowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Mirosław Sitarz Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Ochrona środowiska w prawie wspólnotowym i w prawie polskim. Harmonizacja polskiego prawa ochrony środowiska z normami prawa wspólnot europejskich", Leszek Mering, Sopot 1999 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski Leszek Mering (aut. dzieła rec.) s. 252-257
Kolokwium habilitacyjne ks. dra Janusza Gręźlikowskiego Bożena Szewczul s. 259-262