Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 37
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2009, Tom 52, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Dnia 3 sierpnia 2009 roku odszedł od nas na zawsze nasz Kolega Ks. prof. dr hab. Marian Pastuszko] s. 3
Laudacja na cześć Ks. Prof. dr. hab. Wojciecha Góralskiego z okazji wręczenia Księgi Pamiątkowej Józef Wroceński s. 5-17
Prezentacja Księgi Pamiątkowej dedykowanej Ks. Prof. Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Jan Krajczyński s. 19-21
Czwarty synod archidiecezji warszawskiej Janusz Gręźlikowski s. 23-49
Prawno-duszpasterskie dyspozycje instrukcji "Erga migrantes caritas Christi" Wojciech Necel s. 51-68
Prawny i katechetyczny wymiar "Drogi Neokatechumenalnej" Arkadiusz Domaszk s. 69-90
Przejście zakonnika z własnego do innego instytutu Marek Stokłosa s. 91-115
Prawna strona ślubu czystości Marek Saj s. 117-135
Niektóre priorytety przełożonych zakonnych według instrukcji "Posługa władzy i posłuszeństwa" z 2008 roku oraz kann. 618-619, KPK Bożena Szewczul s. 137-153
Ochrona małżeństwa w kanonicznym prawie procesowym Remigiusz Sobański s. 155-171
Il fondamento antropologico del diritto al Matrimonio e la sua protezione nell’ordinamento canonico Hector Franceschi s. 173-194
Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki Grzegorz Erlebach s. 195-214
Istotne obowiązki małżeńskie w świetle orzecznictwa Roty Rzymskiej : zarys problematyki Wojciech Góralski s. 215-228
Niezdolność do zawarcia małżeństwa (kan. 1095 KPK) w świetle przemówień papieskich do Roty Rzymskiej i nauki Kościoła Henryk Stawniak s. 229-246
Kanoniczna forma zawarcia małżeństwa z prawosławnym wg KPK i KKKW Urszula Nowicka s. 247-262
Separacja: nadzieja i rzeczywistość Elżbieta Holewińska-Łapińska s. 263-283
Sprawowanie Eucharystii poza miejscem świętym Zbigniew Janczewski s. 285-302
Sakrament namaszczenia chorych – teologiczno-prawne aspekty kanonów 998-1007 KPK Robert Ptak s. 303-316
Pobożny zapis i pobożna fundacja Tomasz Gałkowski s. 317-335
Postępowanie w sprawie usunięcia proboszcza w świetle KPK z 1983 r. Grzegorz Leszczyński s. 337-354
Skarga o nieważność wyroku "per modum actionis" czy "per modum exceptionis"? Lucjan Świto s. 355-367
Uznanie ojcostwa nowym sposobem ustalenia pochodzenia dziecka Helena Pietrzak s. 369-390
Wstępy w projektach Konstytucji z lat 1919-1921 Marian Kallas s. 391-404
"Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w Antepraeparatoria oraz ich recepcja w posoborowym prawie kanonicznym", Ambroży Skorupa, Lublin 2008 : [recenzja] Bronisław W. Zubert Ambroży Skorupa (aut. dzieła rec.) s. 405-414
"L’impedimento matrimoniale del voto perpetuo di castità (can. 1088 C.I.C). Evoluzione storica e legislazione vigente", Andrzej Sosnowski,Roma 2007 : [recenzja] Jan Krajczyński Andrzej Sosnowski (aut. dzieła rec.) s. 414-425
"Sakrament święceń (kanony 1008–1054)", Marian Pastuszko, Kielce 2008 : [recenzja] Marek Zaborowski Marian Pastuszko (aut. dzieła rec.) s. 425-428
"Porozumienie w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym", Piotr Stanisz, Lublin 2007 : [recenzja] Paweł Sobczyk Piotr Stanisz (aut. dzieła rec.) s. 429-437
"Dokumenty Soborów Powszechnych. Tekst grecki, łaciński i polski", układ i opracowanie Arkadiusz Baron i Henryk Pietras, t. 1 – Nicea I, Konstantynopol I, Efez, Chalcedon, Konstantynopol II, Konstantynopol III, Nicea II (325-787), Kraków 2001 (wznowienie 2003); t. 2 – Konstantynopol IV, Lateran I, Lateran II, Lateran III, Lateran IV, Lyon I, Lyon II, Vienne (869-1312), Kraków 2002 (wznowienie 2004); t. 3 – Konstancja, Bazylea-Ferrara-Florencja-Rzym (1414-1445), Kraków 2003 (wznowienie 2004); t. 4 – Lateran V, Trydent, Watykan I (1511-1870), Kraków 2004 (wznowienie 2005) : [recenzja] Krzysztof Prokop Arkadiusz Baron (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) s. 437-440
Sprawozdanie z seminarium bolońskiego Urszula Nowicka s. 441-443
Sprawozdanie z seminarium i warsztatów bolońskich Urszula Nowicka s. 443-445
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie kanonicznym i w prawie polskim" : wręczenie Księgi Pamiątkowej Ks. Prof. Wojciechowi Góralskiemu Urszula Nowicka s. 445-454
Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiego Forum Sądowego Bartosz Nowakowski s. 455-458
Kolokwium habilitacyjne s. dr Bożeny Szewczul Urszula Nowicka s. 459-462
Doktorat Ks. Adama Kałduńskiego Marek Saj s. 462-467
Wyjazd na Ukrainę – "do Lwowa i Kamieńca Podolskiego" studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie – "Śladami Ogniem i Mieczem – (23-26 X 2008 r.)" Małgorzata Dziduch Jarosław Sokołowski s. 467-471
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Marek Stokłosa s. 471-477
Nostryfikacje Marek Stokłosa s. 477-478