Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
2011, Tom 54, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
[Dnia 11 grudnia 2010 roku niespodziewanie odszedł od nas na zawsze nasz Kolega Ks. Prof. zw. dr hab. Remigiusz Sobański] s. 3-4
Ks. Prof. dr hab. Remigiusz Sobański (1930-2010) Józef Wroceński s. 5-16
Realizacja misji nauczycielskiej Kościoła w publicznych stowarzyszeniach wiernych związanych z "Towarzystwem Św. Franciszka Salezego" Arkadiusz Domaszk s. 17-41
Utrata przynależności do stanu duchownego na podstawie specjalnych uprawnień przyznanych Kongregacji ds. Duchowieństwa Marek Stokłosa s. 43-75
Ewangeliczna rada ubóstwa według kan. 600 KPK Bożena Szewczul s. 77-99
Sprawowanie władzy w instytutach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego w świetle instrukcji „Posługa władzy i posłuszeństwo. Faciem tuam, Domine, requiram” z 2008 roku Wojciech Necel s. 101-125
Małżeństwo w prawie kanonicznym Wojciech Góralski s. 127-143
Niezdolność absolutna czy również niezdolność relatywna? Henryk Stawniak s. 145-160
Dialog sędziego z biegłym w kanonicznym procesie małżeńskim Tomasz Rozkrut s. 161-174
Recepcja osiągnięć psychologii i psychiatrii w prawie małżeńskim Ginter Dzierżon s. 175-190
Wpływ uzależnień na ważność małżeństwa kanonicznego Jan Krajczyński s. 191-216
"Favor matrimonii i certitudo moralis" (kan. 1608 § 4) – strukturalne filary teleologii procesu o nieważność małżeństwa Andrzej Pastwa s. 217-246
Przeszkoda pokrewieństwa duchowego Urszula Nowicka s. 247-271
Synody diecezji włocławskiej przed Soborem Trydenckim Janusz Gręźlikowski s. 273-320
Regulamin Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie z 1866 r. : (cel ustanowienia instytucji, zasady funkcjonowania, personel) Marek Stępień s. 321-338
Zagadnienie nierówności społecznej w "De Gubernatione Dei" Salwiana z Marsylii : aspekty prawne Monika Wójcik s. 339-355
Istotne obowiązki małżeńskie Ryszard Sztychmiler s. 357-381
Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich Stanisław Paździor s. 383-401
Rozeznanie oceniające Piotr Majer s. 403-425
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 listopada 2010 r., K 5 Helena Pietrzak s. 427-441
"Documentos de la Conferencia del Episcopado Dominicano , T. 1. 1955-1990; T. 2. 1991-1997; T. 3. 1998-2006, Red. Ramon Benito Angeles Fernandez i inni. - Santo Domingo, 2007 : [recenzja] Andrzej Dziuba Ramon Benito Angeles Fernandez (aut. dzieła rec.) s. 443-446
"Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II oraz norm Kodeksu Prawa Kanonicznego w prawie partykularnym Kościoła łomżyńskiego", Robert Bączek, Warszawa-Łomża 2010 : [recenzja] Józef Wroceński Robert Bączek (aut. dzieła rec.) s. 446-450
"Sacrilegium w „Dekrecie” Gracjana", Krzysztof Burczak, Lublin 2010 : [recenzja] Wojciech Góralski Krzysztof Burczak (aut. dzieła rec.) s. 450-457
"Publiczne stowarzyszenia wiernych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku", Tomasz Rakoczy, Gniezno 2010 : [recenzja] Tomasz Gałkowski Tomasz Rakoczy (aut. dzieła rec.) s. 458-466
"La vita consacrata nella chiesa", Velasio de Paolis, Venezia 2010 : [recenzja] Bożena Szewczul Velasio de Paolis (aut. dzieła rec.) s. 467-472
"Kapłaństwo prezbiterów. Studium nauczania Jana Pawła II", Wojciech Zyzak, Kraków 2010 : [recenzja] Marek Saj Wojciech Zyzak (aut. dzieła rec.) s. 472-476
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Sacri Canones – Dwadzieścia lat doświadczeń" Urszula Nowicka s. 477-480
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Zdolność Bartosz Nowakowski s. 480-486
Sprawozdanie z wyjazdu do Włoch studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie : (25 kwietnia–4 maja 2010 roku) Marta Kita Sylwia Marchewa Jarosław Sokołowski s. 487-499
Kolokwium habilitacyjne ks. dr. Tomasza Rakoczego Urszula Nowicka s. 499-501
Doktorat ks. Adama Pawlaszczyka Urszula Nowicka s. 501-504
Doktorat Pani Justyny Krzywkowskiej Marek Saj s. 504-507
Doktorat ks. Lesława Krzyżaka Marek Saj s. 508-511
Doktorat Pani Katarzyny Majchrzak Marek Saj s. 511-514