Tytuł Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
ISSN 0551-911X
Wydawca Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny
1996, Tom 39, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ks. profesor doktor habilitowany Marian Fąka Julian Kałowski s. 5-8
Baza finansowa Kościołów w perspektywie zintegrowanej Europy Remigiusz Sobański s. 9-23
Niezdolność do zawarcia małżeństwa według kan. 1095, nn. 1-3 kpk : próba syntezy Wojciech Góralski s. 25-42
Chrzest dziecka wbrew woli rodziców : próba krytycznej wykładni kan. 868 § 2 KPK 1983 Bronisław W. Zubert s. 43-64
Chrześcijanin jako penitent (kanony 987-991) Marian Pastuszko s. 65-153
Wkład kardynała Karola Wojtyły w dzieło I Synodu Biskupów w 1967 r. Jan Dyduch s. 155-170
Elementy prawnokanoniczne "świętości kanonizowanej" w świetle najnowszej jurysprudencji Kongregacji Spraw Kanonicznych Henryk Misztal s. 171-197
Apostolstwo i solidarność : Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie Andrzej F. Dziuba s. 199-214
Iudex qui iuravit sibi non liquere Jan Zabłocki s. 215-226
Prawa wiernych do dobrej opinii i do własnej intymności : komentarz do kan. 220 KPK z 1983 r. Józef Krukowski s. 227-236
Kurrendy w Królestwie Polskim Witold Jemielity s. 237-242
Sprawa uposażenia i opodatkowania dochodów duchowieństwa w zaborze pruskim w latach 1772-1807 Henryk Karbownik s. 243-268
"La riforma della vita del clero nella diocesi di Vilna dopo il Concilio di Trento (1564-1796)", Andrzej Kakareko, Roma 1996 : [recenzja] Julian Kałowski Andrzej Kakareko (aut. dzieła rec.) s. 269-274
"Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali", Dimitrios Salachas, Roma-Bolonia 1994 : [recenzja] Wojciech Góralski Dimitrios Salachas (aut. dzieła rec.) s. 275-279
"Procréer hors la loi. Loi civile, loi morale et loi canonique face à la novelle procréation", Marco Ventura, Strasbourg 1994 : [recenzja] Józef Wroceński Marco Ventura (aut. dzieła rec.) s. 279-283
"Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej", oprac. Witold Adamczewski i Bogusław Trzeciak, Warszawa 1995 : [recenzja] Janusz Kowal Witold Adamczewski (aut. dzieła rec.) Bogusław Trzeciak (aut. dzieła rec.) s. 284-286
"Wprowadzenie do prawa kościelnego", Gianfranco Ghirlanda, Kraków 1996 : [recenzja] Janusz Kowal Gianfranco Ghirlanda (aut. dzieła rec.) s. 286-289
Międzynarodowe Seminarium Naukowe na temat "Kultura prawna prawa europejskiego" : Warszawa, ATK, 17 czerwiec 1996 Józef Wroceński s. 291-297
Doktorat Ks. Piotra Sawczuka Józef Wroceński s. 299-300
Doktorat Pani Magdaleny Jakimowicz Józef Wroceński s. 300-301
Nowi magistrzy prawa kanonicznego Józef Wroceński s. 302
Nostryfikacje Józef Wroceński s. 303