Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 79
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1962, Tom 7, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Michał Łomonosow w 250-lecie urodzin 1711-1961 Aleksander Topczijew s. 242-258
Kopernik i Węgry Jolan M. Zemplén s. 259-284
  Zacytuj
 • Udostępnij
O społecznym znaczeniu prac popularnonaukowych z zakresu historii nauki i techniki Maria Burdowicz-Nowicka Bolesław Orłowski Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 285-305
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polsko-czechosłowackie doświadczenia wytopu żelaza w dymarkach z okresu rzymskiego Radomir Pleiner Mieczysław Radwan s. 307-320
Badania magnetyczne w eksploatacji stanowisk archeologicznych Jerzy Kowalczuk Tadeusz Stopka s. 321-328
Wyniki badań wału fortyfikacji bastionowej zamku w Krzepicach Andrzej Gruszecki s. 329-337
  Zacytuj
 • Udostępnij
Władysław Dziewulski Eugeniusz Rybka s. 338-340
Praktyka jako kryterium prawdy w geologii Józef Babicz s. 341-342
"The Story of Engineering", James Kip Finch, New York 1960 : [recenzja] Bolesław Orłowski James Kip Finch (aut. dzieła rec.) s. 342-343
Przegląd publikacji polskich z lat 1956-1961 w zakresie historii techniki morskiej Zygmunt Brocki s. 343-352
"Szukałem Adama", Herbert Wendt, Warszawa 1960 : [recenzja] Józef Babicz Herbert Wendt (aut. dzieła rec.) s. 352-353
"Istorija chimiczeskich promysłow i chimiczeskoj promyszlennosti Rossi do konca XIX wieka", t. I, II, III, IV, V, P. M. Łukjanow, Moskwa 1948, 1949, 1951, 1955, 1961 : [recenzja] Igor Znaczko-Jaworski P. M. Łukjanow (aut. dzieła rec.) s. 353-356
"The Pyramids", Ahmed Fakhry, Chicago 1961 : [recenzja] Bolesław Orłowski Ahmed Fakhry (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Die Entwicklung der Drehbank bis zum Jahre 1939", Karl Wittmann, Düsseldorf 1960 : [recenzja] Stanisław Furman Karl Wittmann (aut. dzieła rec.) s. 357
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Demokryt. Wybór fragmentów Demokryta i świadectw starożytnych o Demokrycie", W. F. Asmus, Warszawa 1961 : [recenzja] Kazimierz Leśniak W. F. Asmus (aut. dzieła rec.) s. 358-363
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej", A. C. Crombie, Warszawa 1960 : [recenzja] Tadeusz Brzostowski Małgorzata Frankowska A. C. Crombie (aut. dzieła rec.) s. 363-372
"Franciszek Bacon", Kazimierz Leśniak, Warszawa 1961 : [recenzja] Małgorzata Frankowska Kazimierz Leśniak (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Jakob Bercelius. Żyzń i diejatelnost", J. I. Sołowjew, W. I. Kurinnoj, Moskwa 1961; "Jöns Jacob Berzelius", Erik Jorpes, Stockholm 1960 : [recenzja] Bolesław Skarżyński Erik Jorpes (aut. dzieła rec.) W. I. Kurinnoj (aut. dzieła rec.) J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Siegfried Marcus - Ein Erfinderleben", Gustav Goldbeck, Düsseldorf 1961 : [recenzja] Stanisław Furman Gustav Goldbeck (aut. dzieła rec.) s. 376-377
"Dwigatielestrojenije za połustoletije, oczerki sowriemiennika", G. W. Trinkler, Leningrad 1958 : [recenzja] Stanisław Grzymałowski G. W. Trinkler (aut. dzieła rec.) s. 377-379
"Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich 1919-1959", Warszawa 1959 : [recenzja] Stanisław Grzymałowski s. 379-380
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", seria D: "Historia Techniki i Nauk Technicznych", z. 3, Warszawa 1962 : [recenzja] Stanisław Furman s. 380-382
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ewolucjonizm", cz. I, II, Andrzej Grębecki, Włodzimierz Kinastowski, Leszek Kuźnicki, Warszawa 1961, 1962 : [recenzja] Andrzej Grębecki (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Kinastowski (aut. dzieła rec.) Leszek Kuźnicki (aut. dzieła rec.) s. 382-383
"Histoire de la géologie", André Cailleux, Paris 1961 : [recenzja] André Cailleux (aut. dzieła rec.) s. 382
"Oczerk razwitija kłassiczeskoj miechaniki", F. D. Bublejnikow, E. J. Minczenkow, Moskwa 1961 : [recenzja] F. D. Bublejnikow (aut. dzieła rec.) E. J. Minczenkow (aut. dzieła rec.) s. 382
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Ot Skifii do Elefantiny, Żiźń i putieszestwija Gierodota", A. B. Ditmar, Moskwa 1961 : [recenzja] A. B. Ditmar (aut. dzieła rec.) s. 383
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Bilddokomente römischer Technik", Fritz Kretzschmer, Düsseldorf 1958 : [recenzja] Fritz Kretzschmer (aut. dzieła rec.) s. 383-384
"Iz istorii francuzskoj nauki. Sbornik statiej", Moskwa 1960 : [recenzja] s. 384
"Ludi russkoj nauki. Oczerki o wydajuszczichsia diejatielach jestiestwoznanija i tiechniki. Matiematika, miechanika, astronomija, fizika, chimija", pod red. I. W. Kuzniecowa, Moskwa 1961 : [recenzja] I. W. Kuzniecow (aut. dzieła rec.) s. 384-385
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Zarys historii geografii ekonomicznej w Polsce do 1939 r.", Mieczysław Fleszar, Warszawa 1962 : [recenzja] Mieczysław Fleszar (aut. dzieła rec.) s. 385
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Istorija łogiki nowogo wriemieni", P. S. Popow, Moskwa 1960 : [recenzja] P. S. Popow (aut. dzieła rec.) s. 385-386
"Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, księgi pierwsza i druga", Jan Długosz, Warszawa 1961 : [recenzja] Jan Długosz (aut. dzieła rec.) s. 386
"A Handbook of Renaissance Meteorology with Particular Reference to Elizabethan and Jacobean Literature", S. K. Heninger, London 1960 : [recenzja] S. K. Heninger (aut. dzieła rec.) s. 386
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kartografija Rossii XVIII wieka", S. E. Fiel, Moskwa 1960 : [recenzja] S. E. Fiel (aut. dzieła rec.) s. 386
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Kronika papierni w Jeziornie 1760-1960", Jadwiga Siniarska-Czaplicka, Łódź 1961 : [recenzja] s. 387-388
"Bering", Nikołaj Czukowski, Moskwa 1961 : [recenzja] Nikołaj Czukowski (aut. dzieła rec.) s. 387
  Zacytuj
 • Udostępnij
"M. W. Łomonosow i Pietiersburgskaja Akadiemija nauk", M. I. Radowskij, M. W. Łomosonow, Moskwa-Leningrad 1961 : [recenzja] M. I. Radowskij (aut. dzieła rec.) s. 387
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim", Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1961 : [recenzja] Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 388
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Razwitije fiziko-gieograficzeskoj mysli w Rossii (XIX - naczało XX w.", A. A. Grigorjew, Moskwa 1961 : [recenzja] A. A. Grigorjew (aut. dzieła rec.) s. 388
"Dzieła wszystkie", t. I: "Pieśni ludu polskiego", Oskar Kolberg, Wrocław 1961 : [recenzja] Oskar Kolberg (aut. dzieła rec.) s. 389
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Aleksiej Andriejewicz Tillo, Kartograf, gieodiezist i gieograf", Z. K. Nowokwaszowa, Moskwa 1961 : [recenzja] Z. K. Nowokwaszowa (aut. dzieła rec.) s. 389-390
"Zainteresowania fizjograficzne Franciszka Ksawerego Giżyckiego", Adam Malicki, Przemyśl 1961 : [recenzja] Adam Malicki (aut. dzieła rec.) s. 389
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Friedrich Ratzel. A Biographical Memoir and Bibliography", Harriet Wanklyn (J. A. Steers), Cambridge 1961 : [recenzja] J. A. Steers (aut. dzieła rec.) Harriet Wanklyn (aut. dzieła rec.) s. 390
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Do bieguna", Fridtjöf Nansen, Warszawa 1961 : [recenzja] Fridtjöf Nansen (aut. dzieła rec.) s. 390
"The Miners in Crisis and War. A History of the Miners Federations of Great Britain (from 1930 onwards)", R. Page Arnot, London 1961 : [recenzja] R. Page Arnot (aut. dzieła rec.) s. 391
"Żizniennyj put J. M. Szokalskogo", Z. J. Szokalskaja, Moskwa 1960 : [recenzja] Z. J. Szokalskaja (aut. dzieła rec.) s. 391
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Comité Belge d'Histoire des Sciences, Notes bibliographique", Antoine de Smet, Bruxelles 1961 : [recenzja] Antoine De Smet (aut. dzieła rec.) s. 392
Dyskusja o metodzie badań nad dawną techniką Eugeniusz Olszewski s. 392-394
  Zacytuj
 • Udostępnij
Górnictwo w tysiącleciu Państwa Polskiego s. 394-395
Zapomniane zainteresowania Grahama Bella s. 395-396
"New Scientist" o Siemienowiczu s. 395
Z historii automatyki s. 395
  Zacytuj
 • Udostępnij
Restytucja środowiska przyrodniczego wokół zabytków techniki s. 396-397
350 lat "Huty Blachownia" s. 396
  Zacytuj
 • Udostępnij
Polska architektura monumentalna w X i XI w. s. 396
  Zacytuj
 • Udostępnij
Historia Zakładów Geograficzno-Kartograficznych w Gocie s. 397
Artykuły polskich historyków techniki w czasopismach obcych s. 397-398
O polskich wydawnictwach w "Woprosach Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" s. 398
"Physis", Rivista di Storia Della Scienza s. 398-400
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Centaurus", International Magazine of the History of Science and Medicine s. 400-402
  Zacytuj
 • Udostępnij
"Scientiarum Historia", Driemaandelijks Tijdschrift voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen s. 402-403
O popularyzacji historii nauki i techniki s. 405-406
  Zacytuj
 • Udostępnij
[Wśród odpowiedzi otrzymanych] Feliks Przyłubski s. 406-407
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki Paweł Czartoryski Małgorzata Frankowska Leszek Hajdukiewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 407-413
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Mieczysław Radwan s. 413-416
  Zacytuj
 • Udostępnij
Obchody w Polsce 250-lecia urodzin Michała Łomonosowa s. 416
  Zacytuj
 • Udostępnij
Trzy rocznice Gabinetu Geologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisław Czarniecki s. 416-418
Referaty w Muzeum Techniki s. 418-419
Praca doktorska z zakresu historii hutnictwa s. 418
Wystawa "Postęp techniczny w Polsce okresu Oświecenia" s. 419
Jubileusz M. W. Łomonosowa w Związku Radzieckim Bogdan Suchodolski s. 419-420
Międzynarodowe Sympozjum w Dubrowniku poświęcone pamięci R. J. Boscovicha Armin Teske s. 421-422
Najważniejsze rocznice z historii geografii w 1960 i 1961 r. s. 422-423
Prace Leningradzkiego Oddziału Instytutu Historii Przyrodoznawstwa i Techniki AN ZSRR s. 423-424
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykłady z historii techniki w Moskiewskim Instytucie Energetycznym s. 424
Ukraińska konferencja poświęcona historii przyrodoznawstwa i techniki s. 424
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 1961. s. 425-436
[Istnieją dwa powszechnie znane łacińskie przysłowia] Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 437
  Zacytuj
 • Udostępnij
Od Redakcji. s. 437