Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 85
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1966, Tom 11, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Recepcja filozofii praktycznej Arystotelesa w Europie w wiekach XIII-XV Paweł Czartoryski s. 3-12
Elementy tradycjonalne i nowatorskie w kosmologii Mikołaja Kopernika Aleksander Birkenmajer s. 13-22
Pierwsi europejscy konstruktorzy siewnika maszynowego Taddeo Cavallina i Joseph Locatelli Marian Wachowski s. 23-30
Nowe spojrzenie na Roberta Hooke'a. W ślad za badaniami Gerharda Hariga Armin Teske s. 31-36
Teoriopoznawczy dorobek Ehrenfieda W. von Tschirnhausa i jego związki z filozofią Spinozy i Leibniza Peter Bollhagen s. 37-53
Władysław Małachowski-Leon Warnerke, polski wynalazca w dziedzinie fotografii Witold Romer s. 55-70
Galileana w zbiorach polskich Barbara Olszewska Ryszard Palacz s. 71-87
Wkład polskich badaczy w rozwój górnictwa na południowym Uralu Aleksandr Kozyriew s. 89-92
Jan Dihm 1902-1965 Marian Friedberg s. 93-95
Czy żelazo "świętokrzyskie" było eksportowane na teren państwa rzymskiego? Kazimierz Godłowski s. 97-103
O archeologicznej krytyce koncepcji starożytnego żelaza świętokrzyskiego. Uzupełnienie odpowiedzi drowi R. Pleinerowi Jerzy Piaskowski s. 105-108
"Science and Culture. A Study of Cohesive and Disjunctive Forces", pod red. Geralda Holtona, Boston 1965 : [recenzja] Waldemar Voisé Gerald Holton (aut. dzieła rec.) s. 109-110
"The Sociology of Science", pod red. Bernarda Barbera, Waltera Hirscha, New York 1963 : [recenzja] Władysław Ochmański Bernard Barber (aut. dzieła rec.) Walter Hirsch (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"Analysis of Ancient Metals", Earle R. Caley, Oxford [etc.] 1964 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Earle R. Caley (aut. dzieła rec.) s. 112-114
"Z dziejów górnictwa solnego w Polsce", Kazimierz Maślankiewicz, Warszawa 1965 : [recenzja] Antoni Gaweł Antonina Keckowa Kazimierz Maślankiewicz (aut. dzieła rec.) s. 114-119
"Światło Witelona", Adrian Czermiński, Katowice 1964 : [recenzja] Ryszard Palacz Adrian Czermiński (aut. dzieła rec.) s. 119-124
"Lustracja województwa krakowskiego 1564", T. 1-2, Jan Małecki, 1962-1964 : [recenzja] Wanda Kamlerowa Jan Małecki (aut. dzieła rec.) s. 124-127
"The Works of William Harvey, M. D.", Robert Willis, New York 1965 : [recenzja] Teresa Ostrowska Robert Willis (aut. dzieła rec.) s. 127-128
"Four Outstanding Researches in Metallurgical History", C. S. Smith, Baltimore 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski C. S. Smith (aut. dzieła rec.) s. 128-129
"Teoria Moritza Wagnera o powstawaniu gatunków. Przyczynek do dziejów biogeografii", Józef Babicz, Wrocław-Warszawa-Kraków 1966 : [recenzja] Kazimierz Petrusewicz Józef Babicz (aut. dzieła rec.) s. 130-131
"A Short History of British Psychology, 1840-1940", L. S. Hearnshaw, London 1964 : [recenzja] Teresa Ostrowska L. S. Hearnshaw (aut. dzieła rec.) s. 130
"Cahier de notes, 1850-1860", Claude Bernard, Paris 1965 : [recenzja] Leon Szyfman Claude Bernard (aut. dzieła rec.) s. 131-134
"Żagle znikają z oceanów. Żegluga w oczach J. Conrada", Stanisław Ludwig, Gdynia 1965 : [recenzja] Zygmunt Brocki Stanisław Ludwig (aut. dzieła rec.) s. 134-135
"Ropa płynie przez oceany", Jan Piwowoński, Gdynia 1964 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Piwowoński (aut. dzieła rec.) s. 135
"Prukopnici z Horácka. Sborník pro Regionalni Dějiny Lékařství na Zapadní Moravě", zesz. 5, Znojno 1964 : [recenzja] Bronisław Seyda s. 136-138
"Mály biografický slovnik československých lékařů", Miloslav Matoušek, Praha 1964 : [recenzja] Bronisław Seyda Miloslav Matoušek (aut. dzieła rec.) s. 136
"Port gdański na tle miasta w X-XIII wieku", Andrzej Zbierski, Gdańsk 1964 : [recenzja] Andrzej Zbierski (aut. dzieła rec.) s. 138-140
"Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych na ziemiach polskich w wiekach od X do XVI", Ryszard Girguś, Witold Strupczewski, Ananiasz Rojecki, Warszawa 1965 : [recenzja] Ryszard Girguś (aut. dzieła rec.) Ananiasz Rojecki (aut. dzieła rec.) Witold Strupczewski (aut. dzieła rec.) s. 138
"Instytut Morski 1950-1965", Gdańsk 1965; "Maritime Institute at Gdańsk 1950-1965", Gdańsk 1965 : [recenzja] s. 140
Stosunki naukowe polsko-szwedzkie od XVII w. s. 140
"Zabytkowa papiernia w Dusznikach z 1605 r.", Kazimierz Sarnecki, Wrocław 1965 : [recenzja] Kazimierz Sarnecki (aut. dzieła rec.) s. 140
"A Bibliography of Slavic Dictionaries", T. 2: "Belorussian, Bulgarian, Czech, Kashubian, Lusatian, Old Church Slavic, Macedonian, Polabian, Serbocroatian, Slovak, Slovenian, Ukrainian", T. 3: "Russian", Richard C. Lewanski, New York 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki Richard C. Lewanski (aut. dzieła rec.) s. 141
"Słownik folkloru polskiego", pod red. Juliana Krzyżanowskiego, Warszawa 1965 : [recenzja] Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 141
Historia nauki w "Rocznikach Bibliotecznych" s. 142-143
"Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej", T. 5, Warszawa 1965 : [recenzja] s. 142
Nieznany rękopis historyka wrocławskiego s. 143
Adam Naruszewicz jako pisarz prawniczy s. 143
Między Strasbourgiem a Zamościem Stanisław Szpilczyński s. 143-144
W "Dzienniku Polskim" o Claude Bernardzie Leon Szyfman s. 144-145
O najdawniejszych obserwacjach geofizycznych w Polsce s. 145-146
Z historii użytkowania wód mineralnych s. 145
Pierwsza geografia powszechna w języku polskim s. 146-147
Żupnicy s. 147
W rocznicę urodzin Stanisława Staszica s. 147
"Przekrój" o górnictwie neolitycznym s. 147
Początki polskiego przemysłu naftowego s. 148
Jubileusz Huty Pokój s. 148
Dawne piśmiennictwo naftowe s. 148-149
Zasłużeni dla papiernictwa s. 149
Z dziejów automatyki w Polsce s. 150
Polscy archeologowie i rzymskie wodociągi s. 150
Pierwsze polskie książki o elektryczności s. 150
Transportowy zeszyt "Kwartalnika Historii Kultury Materialnej" Zygmunt Brocki s. 151-152
Z dziejów międzykontynentalnej łączności kablowej s. 151
Projekt nurkowania w XVI w. s. 152
Technicy morscy w "Polskim słowniku biograficznym" s. 152
Z naukowych archiwów ZSRR s. 152
"Discovery" o zagadnieniach czasu Janusz Thor s. 153-154
Zegarmistrzostwo w dawnych czasach s. 154-156
Z muzeów morskich za granicą s. 156
XI Międzynarodowy Kongres Historii Nauki. Warszawa-Kraków 24-31 sierpnia 1965 r. s. 157-169
Posiedzenie Rady Naukowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN s. 170
Krakowskie posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Irena Stasiewicz-Jasiukowa Karolina Targosz-Kretowa s. 170-176
Habilitacja z zakresu historii astronomii. s. 176
Historia badań archeologicznych na I Międzynarodowym Kongresie Archeologii Słowiańskiej Ryszard W. Wołoszyński s. 176-178
Koordynacja badań nad historią górnictwa i hutnictwa Mieczysław Radwan s. 178-179
Historia geodezji na sesji naukowej katedr geodezji Stanisław Walczak s. 179
Studenci o historii geodezji Stanisław Szczepański s. 180
Varsaviana historycznonaukowe i historycznotechniczne s. 180
Obchody pięćdziesięciolecia Politechniki Warszawskiej Rafał Łąkowski s. 181-183
Ekspozycja dawnej książki technicznej s. 183
Rejestracja zabytków techniki Jerzy Jasiuk s. 184-185
Jubileusz Muzeum Techniki s. 185
Konferencja poświęcona muzealnictwu morskiemu w Polsce Zygmunt Brocki s. 185-187
Cykl odczytów o dziejach budownictwa okrętowego Zygmunt Brocki s. 187
Zgromadzenie ogólne Sekcji Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki Danuta Rederowa s. 188-190
Odznaczenie prof. R. Hooykaasa s. 190-191
Włoski Instytut Historii Techniki Mario Loria s. 191-192
Dwusetlecie urodzin Johna Daltona s. 192
Galileusz i uczeni polscy s. 192
Z pobytu w Czechosłowacji Stanisław Miczulski s. 192-193
Ochrona zabytkowych młynów s. 193
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1965 Zofia Skubała-Tokarska s. 195
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1965. s. 195-201
[W nrze 3-4/1964] Irena Stasiewicz-Jasiukowa s. 202