Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 80
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1970, Tom 15, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauka i oświata powszechna współczesnej doby Bogdan Suchodolski s. 243-248
O współdziałaniu różnych nauk w badaniach nad historią nauki, techniki i kultury materialnej Igor Znaczko-Jaworski s. 249-265
Zasada kosmologiczna czyli uogólniona zasada Kopernika Edmund Skarżyński s. 267-272
Mikołai Kopernik a Ludwik Vives. Szkic porównawczy Andrzej Kempfi s. 273-288
Karta z dziejów kopernikanizmu: Jena w czasach wczesnego oświecenia Waldemar Voisé s. 289-296
Budowa kanałów na ziemiach Rzeczypospolitej w świetle piśmiennictwa polskiego do połowy XIX wieku Janina E. Piasecka s. 297-318
Włodzimierz Bieklemiszew, jeden z twórców parazytologii radzieckiej Łarisa Czesnowa s. 319-327
Polskie zbiory rękopiśmienne jako warsztat badań nad dziejami nauki i techniki rosyjskiej i radzieckiej Zygmunt Kolankowski s. 329-342
Nie znana korespondencja Zygmunta Augusta z dożą Wenecji Pietrem Loredanem w sprawie budowy galeony Mieczysław L. Boczar s. 343-351
W sprawie Poglądów filozoficzno-społecznych Michała Wiszniewskiego. Odpowiedź autora recenzentowi Józef Bańka s. 353-356
Stanowisko historyka medycyny wobec czasopism lekarskich Jerzy Strojnowski s. 357-360
"Od wieży Babel do językoznawstwa porónawczego", Jan Reychman, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 361-362
"500 zagadek z historii techniki", Bolesław Orłowski, Warszawa 1965 : [recenzja] Andrzej Machalski Bolesław Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 362-366
"Poczet wielkich elektryków", Stefan Weinfeld, Warszawa 1968 : [recenzja] Jerzy Kubiatowski Stefan Weinfeld (aut. dzieła rec.) s. 367-368
"Mikołaj Kopernik", Jerzy Dobrzycki, Leszek Hajdukiewicz, [w:] "Polski słownik biograficzny", T. 14, Warszawa-Wrocław-Kraków 1968 : [recenzja] Karol Górski Jerzy Dobrzycki (aut. dzieła rec.) Leszek Hajdukiewicz (aut. dzieła rec.) s. 368-369
"Erasmus of Christendom", Roland H. Bainton, New York 1969 : [recenzja] Waldemar Voisé Roland H. Bainton (aut. dzieła rec.) s. 369-371
"Érasme ou le christianisme critique", Pierre Mesnard, Paris 1969 : [recenzja] Andrzej Kempfi Pierre Mesnard (aut. dzieła rec.) s. 371-372
"Praxis ręczna działa", Andrzej dell'Aqua, Wrocław [etc.] 1969 : [recenzja] Stanisław Herbst Andrzej dell' Aqua (aut. dzieła rec.) s. 372-374
"Tworcy nauki o mietalle. Oczerki o tworczestwie otieczestwiennych uczonych - mietałłurgow i mietałłowiedow", A. S. Fiodorow, Moskwa 1969 : [recenzja] Eugeniusz Tyrkiel A. S. Fiodorow (aut. dzieła rec.) s. 374-380
"Newton Demands the Muse. Newton's << Opticks >> and the Eighteenth Century Poets", Marjorie Hope Nicolson, Princeton 1966 : [recenzja] Małgorzata Trzcińska Marjorie Hope Nicolson (aut. dzieła rec.) s. 380-381
Jegor Gierasimowicz Czelidze - izobrietatiel cemienta", I. L. Znaczko-Jaworski, Tbilisi 1967 : [recenzja] Jerzy Górewicz Igor Znaczko-Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Žodžai atgyja. Pasakojimas apie lietuviško žodžio tyrinetojus", A. Sabaliauskas, Vilnius 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki A. Sabaliauskas (aut. dzieła rec.) s. 382-383
"Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. O sposobach syntetycznego ujmowania literatury w 1 połowie w. XIX", Stefan Sawicki, Warszawa 1969 : [recenzja] Henryk Markiewicz Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 384-385
"Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego. Część II", Aleksander Bocheński, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Aleksander Bocheński (aut. dzieła rec.) s. 385-387
"Alexander von Humboldt, Werk und Weltgeltung", München 1969 : [recenzja] Ignacy Stroński s. 387-390
"Kartograficzeskije i gieodieziczeskije raboty w Rossii w XIX - naczale XX w.", Z. K. Nowokszanowa-Sokołowska, Moskwa 1967 : [recenzja] Kazimierz Sawicki Z. K. Nowokszanowa-Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 390-392
"I. I. Chodźko - pierwyj issledowatiel Kawkaza w matiematiczeskim otnoszenii. (Nowyje matieriały k jego biografii)", F. A. Szybanow, Moskwa 1969 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski F. A. Szybanow (aut. dzieła rec.) s. 392-393
"D. I. Mendelejew w wospominanijach sowriemiennikow", pod red. A. A. Makarenii, I. N. Filimonowej, Moskwa 1969 : [recenzja] Stefan Zamecki I. N. Filimonowa (aut. dzieła rec.) A. A. Makarenia (aut. dzieła rec.) s. 393-397
"50 let sowietskoj gieodezii i kartografii", pod red. A. N. Baranowa, M. K. Kudriawcewa, Moskwa 1967 : [recenzja] Kazimierz Sawicki A. N. Baranow (aut. dzieła rec.) M. K. Kudriawcew (aut. dzieła rec.) s. 397-398
"Działalność naukowa i rola polityczna katedr filologicznych Politechniki Gdańskiej w latach 1925-1944", Michał Cieśla, Gdańsk 1969 : [recenzja] Zygmunt Brocki Mieczysław Urbanowicz Michał Cieśla (aut. dzieła rec.) s. 398-403
"Uniwersytet za kolczastym drutem (Sachsenhausen-Dachau)", Stanisław Urbańczyk, Kraków 1969 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Stanisław Urbańczyk (aut. dzieła rec.) s. 403-405
"Piśmiennictwo polskie z zakresu hydrotechniki morskiej w okresie od 1945 do 1964 roku", Aleksander Mielczarski, Zbigniew Szopowski, Poznań 1967 : [recenzja] Zygmunt Brocki Aleksander Mielczarski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Szopowski (aut. dzieła rec.) s. 405-408
"Das Hatithabuschiff", Ole Crumlin-Pedersen, Neumünster 1969 : [recenzja] Zygmunt Brocki Ole Crumlin-Pedersen (aut. dzieła rec.) s. 408
"Standard Proposals for Mill Survey Work", Anders Jespersen, Holte 1965; "Nationalmuseets Mølleudvalg 1953-1960. First Annual Report", Anders Jespersen, Holte 1960; "Mills and their Preservation", Anders Jespersen, Copenhagen 1963; "Mill Preservation in Denmark", Anders Jespersen, Holte 1965 : [recenzja] Henryk Jost Anders Jespersen (aut. dzieła rec.) s. 409-410
"Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce", T. 2, Wieliczka 1968 : [recenzja] Antonina Keckowa s. 410-412
"La philosophie et les techniques", Jean-Marie Auzias, Paris 1965 : [recenzja] Bohdan Walentynowicz Jean-Marie Auzias (aut. dzieła rec.) s. 412-413
"Kratkaja istorija biogieografii", G. W. Naumow, Moskwa 1969 : [recenzja] G. W. Naumow (aut. dzieła rec.) s. 413
"Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności", Jerzy Sikorski, Olsztyn 1968 : [recenzja] Jadwiga Kozicka Jerzy Sikorski (aut. dzieła rec.) s. 414-415
"Powszechne wychowanie morskie. Dzieje idei na tle ogólnego procesu rozwoju myśli morskiej i zainteresowań morzem. Szkice. Księga I i II", Władysław Antoni Drapella, Gdynia 1969 : [recenzja] Władysław Antoni Drapella (aut. dzieła rec.) s. 414
"Od Aleksandra do Alwara (Gramatyki łacińskie w Polsce w XVI w.)", Maria Cytowska, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Maria Cytowska (aut. dzieła rec.) s. 415
"Mapy hipsometryczne Polski. Przegląd historyczno-bibliograficzny", Jerzy Ostrowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Jerzy Ostrowski (aut. dzieła rec.) s. 416
"Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Zarys monograficzny", pod red. Tadeusza Ulewicza, Kraków 1966 : [recenzja] Tadeusz Ulewicz (aut. dzieła rec.) s. 416
"The History and Bibliography of Science in England: the First Phase, 1833-1845 to which Is Added a Reprint of a Catalogue of Scientific Manuscripts in the Possesion of J. O. Halliwell", A. N. L. Munby, Berkeley 1968 : [recenzja] A. N. L. Munby (aut. dzieła rec.) s. 417-418
"Istorija Leningradskogo Uniwiersitieta 1819-1969. Oczerki", Leningrad 1969 : [recenzja] s. 417
"Materiały z uroczystej sesji naukowej poświęconej uczczeniu setnej rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza", Warszawa 1969 : [recenzja] s. 418
"<< Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej >>. Bibliografia zawartości za lata 1953-1968", Felicja Jałbrzykowska, Warszawa 1969 : [recenzja] Felicja Jałbrzykowska (aut. dzieła rec.) s. 418-419
Polak - twórcą pierwszego zarysu ekonometrii Tadeusz Kowalik s. 419-420
Historia starań o Uniwersytet na Pomorzu Gdańskim s. 419
Materiały historycznomedyczne w Archiwum PAN Jerzy Strojnowski s. 420-421
O Koperniku w prasie - częściej, więcej, ciekawiej Jadwiga Kozicka s. 421-427
Historia nauk geologicznych w ZSRR s. 427
Historia techniki w "Przeglądzie Techicznym" Eugeniusz Olszewski s. 427-428
W stulecie Kanału Sueskiego s. 428-429
Kazimierz Czarnowski - nie znany pionier żeglugi podwodnej s. 429
Na ratunek twierdzy w Wisłoujściu s. 429
Historia techniki w miesięczniku naukowo-technicznym "Mechanik". s. 430
Badania nad historią nauki i techniki dostarczają podstaw do prognozowania Eugeniusz Olszewski s. 430-433
Erazm aktualny dziś i wszędzie Andrzej Kempfi s. 433-434
Uczeni niemieccy o polskiej historii geografii s. 434-435
Pobyt prof. Edwarda Rosena w Polsce s. 437-438
Posiedzenie Rady Naukowej s. 438-439
Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Naukowej s. 439
Pobyt prof. Georgesa Canguilhema w Polsce Małgorzata Hanna Malewicz s. 440
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geodezji Zofia Traczewska-Białkowa s. 440-441
Konferencja Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Regina Chomać Stanisław Miczulski s. 441-448
Obrona rozprawy doktorskiej mgra Andrzeja Kempfiego. s. 448
Stan i problemy pracy nad Informatorem o polskich towarzystwach naukowych Julian Wójcik s. 449-450
Sympozjum naukowe poświęcone stuleciu Katedry Historii Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego i historiografii krakowskiej Jerzy Wyrozumski s. 451-452
Pamięci Stanisława Pigonia Andrzej Biernacki s. 453-454
Pięćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Fizycznego Zofia Mizgier s. 454-456
Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Nautologicznego Stanisław Ludwig s. 456-457
Piętnastolecie śmierci Tadeusz Banachiewicza s. 456
Sesja naukowa poświęcona Kanałowi Augustowskiemu Jerzy Górewicz s. 457-459
Przemysł i technika Ziemi Łowickiej Adam S. Tusiewicz s. 459
Z przygotowań do XIII Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki. s. 459-460
Skład Międzynarodowej Akademii Historii Nauki s. 460
Z pobytu w NRF i w Anglii Jerzy Dobrzycki s. 460-461
Trzynaste Convegno Volta Eugeniusz Rybka s. 461-463
Doroczny zjazd amerykańskiego Towarzystwa Historii Techniki. s. 463
Dziesiąty Zjazd Mendelejewowski. s. 463