Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1994, Tom 39, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Julian Ochrowicz w historycznej panoramie Warszawy Janusz Krajewski s. 3-20
Geneza sytuacji problemowej zaistniałej w teorii zjawisk cieplnych przed sformułowaniem Zasady Termokinetycznej Natansona. Cz. 2 Michał Kokowski s. 21-42
Jednostka w teorii socjologicznej Józefa Supińskiego Henryka Hołda-Róziewicz s. 43-60
Stan badań nad dziejami Akademii Górniczej (Szkoły Akademiczno-Górniczej) i Głównej Dyrekcji Górniczej w Kielcach Antoni S. Kleczkowski s. 61-70
Aleksander Birkenmajer - "historyk filozofii średniowiecznej" Marian Kurdziałek s. 71-78
Koncepcja ochrony książki bibliotecznej w ujęciu Aleksandra Birkenmajera Janisław Osięgłowski s. 79-90
Poznański okres działalności bibliotekarskiej Aleksandra Birkenmajera : próba ocena Zbigniew Sławiński s. 91-98
Refleksje nad książką Aleksandra Birkenmajera - Birkenmajer, Aleksander. Jak polscy filozofowie skroplili powietrze. Warszawa 1953; Blok poświęcony Aleksandrowi Birkenmajerowi Bronisław Średniawa Aleksander Birkenmajer (aut. dzieła rec.) s. 99-104
Giulio Cesare Luchini (fl. 1580) : an unknown italian astronomer Grażyna Rosińska s. 105-108
Zielniki botaników ośrodka wileńskiego z lat 1780-1840 w Kijowie, Krakowie i Wilnie Piotr Köhler s. 109-116
Raport ambasadora RP w Moskwie Wacława Grzybowskiego o wyborach do Akademii Nauk ZSRR w dniach 28 i 29 stycznia 1939 r. Jan Piskurewicz s. 117-126
Rola mitu w myśleniu historycznym : w 500-lecie odkrycia Nowego Świata Andrzej Małkiewicz s. 127-136
"Przeszłość jako przedmiot wiedzy", Krzysztof Pomian, Warszawa 1992 : [recenzja] Antoni Krawczyk Krzysztof Pomian (aut. dzieła rec.) s. 137-142
"Krieges-Carte von Schlesien 1747-1753", Christian Friedrich von Wrede, München 1992 : [recenzja Piotr Greiner Christian Friedrich von Wrede (aut. dzieła rec.) s. 142-145
"Nauki geologiczne w uczelniach Wilna i Krzemieńca w latach 1781-1840", Jadwiga Garbowska, [w:] "Prace Muzeum Ziemi", Zesz. 42, 1993 : [recenzja] Antoni Stanisław Kleczkowski Jadwiga Garbowska (aut. dzieła rec.) s. 146-148
"Ignacy Domeyko. Zarys biografii w latach 1802-1831", Zbigniew Wójcik, [w:] "Prace Muzeum Ziemi", Zesz. 42, 1993 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Zbigniew Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Polska Akademia Umiejętności 1872-1952", Julian Dybiec, Kraków 1993 : [recenzja] Jan Piskurewicz Julian Dybiec (aut. dzieła rec.) s. 152-153
"Bursztyn w przyrodzie, kulturze i sztuce", Cz. 1: "Bursztyn bałtycki i inne żywice kopalne. Piśmiennictwo polskie oraz prace autorów polskich w literaturze światowej. Bibliografia komentowana 1534-1993", Teresa Pietrzak, Teresa Różycka, Warszawa 1993 : [recenzja] Tadeusz Bieńkowski Teresa Pietrzak (aut. dzieła rec.) Teresa Różycka (aut. dzieła rec.) s. 154-156
"Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość", Józef Hurwic, Warszawa 1993 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Józef Hurwic (aut. dzieła rec.) s. 156-158
"Kadra inżynierska w dwudziestoleciu międzywojennym. Kształcenie, liczba inżynierów, model absolwenta politechniki", Józef Piłatowicz, Warszawa 1992 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Józef Piłatowicz (aut. dzieła rec.) s. 158-160
"Profesorowie warszawskiej farmacji Józef Jan Celiński, Władysław Mazurkiewicz. Studium o twórcach przełomów uniwesyteckich", pod red. Barbary Kuźnickiej, Warszawa 1993 : [recenzja] Teresa Ostrowska Barbara Kuźnicka (aut. dzieła rec.) s. 160-161
Sprawozdanie z działalności Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w roku 1993 Jerzy Dobrzycki s. 163-169
Zmiana nazwy Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki s. 169-170
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w 1993 r. Małgorzata Frankowska-Terlecka s. 170-172
Sesja Birkenmajerowska w Poznaniu Andrzej Biernacki s. 172-173
Jubileusz 80-lecia Instytutu Botaniki UJ oraz 40-lecia Instytutu Botaniki PAN (Kraków, 29 września - 2 października 1993 r.) Alicja Zemanek s. 173-175
Historia geografii i kartografii na XIX Mięzynarodowym Kongresie Historii nauki (Saragossa, 23-29 VIII 1993) Józef Babicz s. 175-176
Historia botaniki w czasie synpozjum Plants and people - economic botany in northern Europe (800-1800 AD) (Edynburg, 24-27 września 1993) Alicja Zemanek s. 177-178
Konferencja na Uniwersytecie Oksfordzkim poświęcona historii techniki i technologii ("Technological change", Oxford, 8-11 września 1993 r.) Jan Szczepański s. 178-180