Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 73
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1986, Tom 31, Numer 3-4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historyk sam o sobie Henryk Wereszycki s. 642-663
Zarys historii nauki polskiej z 1723 r. Jakuba Woita z Elbląga Joanna Jarzęcka s. 665-689
Koncepcja dziejów poszechnych w "Historii politycznej państw starożytnych od pewnego towarzystwa napisanej" Paweł Komorowski s. 691-718
Henri Becquerel. W 90. rocznicę odkrycia promieniotwórczości Józef Hurwic s. 719-729
Chemia brytyjska w XVIII wieku David M. Knight s. 731-747
"Saletra filozofów" a odkrycie tlenu Roman Bugaj s. 749-780
Dzieła alchemików czeskich XV-XVIII w. Pavel Trnka s. 781-795
Dokumenty dotyczące początków górnictwa węglowego na Śląsku Cieszyńskim Barbara Poloczkowa s. 797-814
O problematyce metodologii i metodyki pracy naukowej w dziedzinie historii techniki Tadeusz Marian Nowak s. 815-827
Nabytki Archiwum PAN w 1985 r. Stanisław Chankowski s. 829-839
Głos w dyskusji nad referatem prof. dra hab. T. M. Nowaka O problematyce metodologii i metodyki pracy naukowej w dziedzinie historii techniki wygłoszony na zebraniu Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w Warszawie w dniu 7 lutego 1986 r. Jerzy Piaskowski s. 841-845
Odpowiedź prof. drowi hab. Jerzemu Piaskowskiemu Tadeusz Marian Nowak s. 846-848
W sprawie nazwiska i imienia Marii Skłodowskiej-Curie Józef Hurwic s. 849-851
Kaczko-królik Thomasa S. Kuhna Janina Rosicka s. 852-863
"Praelectiones Physicae", Joachim Jungius, Göttingen 1982 : [recenzja] Andrzej Bednarczyk Joachim Jungius (aut. dzieła rec.) s. 865-869
"Measuring the Universe", Albert Van Helden, Chicago-London 1985 : [recenzja] Andrzej K. Wróblewski Albert Van Helden (aut. dzieła rec.) s. 869-870
"The Young Einstein", Lewis Pyenson, Bristol-Boston 1985 : [recenzja] Bronisław Średniawa Lewis Pyenson (aut. dzieła rec.) s. 871-873
"Ordering the World. A History of Classifying Man", D. Knight, London 1981 : [recenzja] Stefan Zamecki D. Knight (aut. dzieła rec.) s. 873-875
"Letopis żizni i diejatielnosti D. I. Miendielejewa", Leningrad 1984 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 875-877
"Nicole Oresme and the Marvels of Nature. A Study of his De ceausis mirabilium with Critical Edition, Translation and Commentary", Bert Hansen, Toronto 1985 : [recenzja] Małgorzata Hanna Malewicz Bert Hansen (aut. dzieła rec.) s. 878-879
"Oczerki po istorii gieograficzeskich otkrytij. III. Gieograficzeskije otkrytija i issledowanija nowogo wremieni (seredina XVII-XVIII w.)", I. P. Magidowicz, W. I. Magidowicz, Moskwa 1984 : [recenzja] Roman Karczmarczuk I. P. Magidowicz (aut. dzieła rec.) W. I. Magidowicz (aut. dzieła rec.) s. 879-882
"Archiwy akadiemij nauk socjalisticzeskich stran. Ukazatiel litieratury", Wypusk 3; "1973-1975", Wypusk 4: "1976-1978", Jurij Abramowicz Winogradow, Leningrad 1981, 1985 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Jurij Abramowicz Winogradow (aut. dzieła rec.) s. 883-884
"Martyrologia profesorów Akademii Górniczej w hitlerowskich więzieniach i obozach koncentracyjnych", Andrzej Bolewski, Henryk Pierzchała, Kraków 1985 : [recenzja] Zbigniew J. Wójcik Andrzej Bolewski (aut. dzieła rec.) Henryk Pierzchała (aut. dzieła rec.) s. 884-887
"Wyższe szkolnictwo rolnicze w Polsce", Walenty Kryczyński, Warszawa 1985 : [recenzja] Stanisław Sroka Walenty Kryczyński (aut. dzieła rec.) s. 887-888
"Działalność Kuźnicy Boguckiej w Katowicach", Andrzej Plewako, Katowice 1985 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Andrzej Plewako (aut. dzieła rec.) s. 888-890
"Ludzie, stocznie i okręty", Mieczysław Filipowicz, Gdańsk 1985 : [recenzja] Władysław A. Drapella Mieczysław Filipowicz (aut. dzieła rec.) s. 890-894
"Werner Heisenberg. A Bibliography of his writings", D. Cassidy, M. Baker, Berkeley 1984 : [recenzja] Zbigniew J. Ciok M. Baker (aut. dzieła rec.) D. Cassidy (aut. dzieła rec.) s. 895
"Bibliografia polskiej stomatologii 1946-1981", Sym Wajs, Warszawa 1985 : [recenzja] Teresa Ostrowska Sym Wajs (aut. dzieła rec.) s. 895-896
"Walenty Roździeński i jego poemat hutniczy z 1612 r.", Jerzy Piaskowski, Katowice 1985 : [recenzja] Henryk Jost Jerzy Piaskowski (aut. dzieła rec.) s. 896-897
"Politechnika Gdańska. Wydział Mechaniczny. XL-lecie Politechniki Gdańskiej", Gdańsk 1985 : [recenzja] Henryk Jost s. 897-898
"The Eolienne Bollée", Andre Gaucheron, J. Kenneth-Major, Reading 1985 : [recenzja] Henryk Jost Andre Gaucheron (aut. dzieła rec.) J. Kenneth-Major (aut. dzieła rec.) s. 898
"Corn Milling", Martin Watts, Shire 1983 : [recenzja] Henryk Jost Martin Watts (aut. dzieła rec.) s. 898
"A Fidel Guide to American Windmills", T. Lindsay-Baker, Oklahoma 1985 : [recenzja] Henryk Jost T. Lindsay-Baker (aut. dzieła rec.) s. 899
"The Tjasker Windmill", Louis H. Blom, 1975 : [recenzja] Henryk Jost Louis H. Blom (aut. dzieła rec.) s. 899
"Stability in Windmills and the Sunk Post Mill", P. S. Jarvis, 1982 : [recenzja] Henryk Jost P. S. Jarvis (aut. dzieła rec.) s. 899
"K. Marks, F. Engels, W. I. Lenin o naukie i techniki", A. G. Jegorow, S. R. Mikulińskij, M. P. Mczedłow, Moskwa 1985 : [recenzja]. A. G. Jegorow (aut. dzieła rec.) M. P. Mczedłow (aut. dzieła rec.) S. R. Mikulińskij (aut. dzieła rec.) s. 899-900
"Water Raising by Animal Power", Hugo Brunner, J. Kenneth-Major, Reading 1972 : [recenzja] Henryk Jost Hugo Brunner (aut. dzieła rec.) J. Kenneth-Major (aut. dzieła rec.) s. 899
"Windmills of East Anglia", Brian Flint, Ipswich 1971 : [recenzja] Henryk Jost Brian Flint (aut. dzieła rec.) s. 899
"Osnowy naukowiedienija", S. R. Mikulinskij, Moskwa 1985 : [recenzja]. S. R. Mikulinskij (aut. dzieła rec.) s. 900
"Jedinyje tieorii pola w pierwoj trieti XX wieka", W. P. Wizgin, Moskwa 1985 : [recenzja]. W. P. Wizgin (aut. dzieła rec.) s. 900
"Rewolucyi w astronomii, fizikie i kosmołogii", G. M. Idlis, Moskwa 1985 : [recenzja]. G. M. Idlis (aut. dzieła rec.) s. 900-901
"Marksistskaja koncepcja istorii jestiestwoznanija. Pierwaja czetwiert' XX wieka", B. M. Kiedrow, A. P. Ogurcow, Moskwa 1985 : [recenzja]. B. M. Kiedrow (aut. dzieła rec.) A. P. Ogurcow (aut. dzieła rec.) s. 900
"Makswiell i razwitie fiziki XIX-XX wiekow", Moskwa 1985 : [recenzja]. s. 901
"Czełowiek i gidrosfiera", I. A. Fiedosieiew, A. F. Płachotnik, Moskwa 1985 : [recenzja]. I. A. Fiedosieiew (aut. dzieła rec.) A. F. Płachotnik (aut. dzieła rec.) s. 901
"Issledowanija po istorii fizyki i miechaniki", Moskwa 1985 : [recenzja]. s. 901
"Istoria chimii w Rossii", J. I. Sołowjew, Moskwa 1985 : [recenzja]. J. I. Sołowiew (aut. dzieła rec.) s. 901
"Razwitie issledowanij płatinowych mietałłow w Rossii", I. W. Fiedorienko, Moskwa 1985 : [recenzja]. I. W. Fiedorienko (aut. dzieła rec.) s. 901
"Razwitie kartografii i woprosy ispolzowanija starych kart", A. W. Postnikow, Moskwa 1985 : [recenzja]. A. W. Postnikow (aut. dzieła rec.) s. 902
"Tiepłoeniergietika SSSR. 1921-1980", J. N. Fłakserman, Moskwa 1985 : [recenzja]. J. N. Fłakserman (aut. dzieła rec.) s. 902
"Zawodu Elektroptowod 200 let", N. K. Łaman, A. N. Biełousowa, J. I. Krieczetnikowa, Moskwa 1985 : [recenzja]. A. N. Biełousowa (aut. dzieła rec.) J. I. Krieczetnikowa (aut. dzieła rec.) N. K. Łaman (aut. dzieła rec.) s. 902-903
"Moskowskaja szkoła ewolucjonnoj gienetiki", W. W. Babkow, Moskwa 1985 : [recenzja]. W. W. Babkow (aut. dzieła rec.) s. 902
"Zarożdienije radiotiechniki", W. M. Rodionow, Moskwa 1985 : [recenzja]. W. M. Rodionow (aut. dzieła rec.) s. 902
"Istoria jestiestwoznanija: litieratura opublikowannaja w SSSR 1976-1980 gg.", Moskwa 1985 : [recenzja]. s. 903
"Istorija tiechniki. Bibliograficzeskij ukazatiel, 1971-1975 gg.", Moskwa 1985 : [recenzja]. s. 903
"Islledowanija po istorii i tieorii razwitija awiacjonnoj i rakietno-kosmicznoj nauki i tiechniki", Wyp. 4, Moskwa 1985 : [recenzja]. s. 903
"Trudy po istorii mnożestw", G. Kantor, Moskwa 1985 : [recenzja]. G. Kantor (aut. dzieła rec.) s. 903
"Naucznoje nasledstwo", T. 9, Moskwa 1985 : [recenzja]. s. 903
"Wielikij uczonyj sriedniewiekowija al-Chorezmi", Moskwa 1985 : [recenzja]. s. 904
Trzydziestolecie "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Jarosław Kurkowski s. 905-908
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Jarosław Kurkowski s. 908-910
Działalność Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN w latach 1984-1985 Józef Miąso Jerzy Róziewicz s. 910-928
Zebranie Zakładu Historii Nauk Społecznych IHNOiT Adam Matuszewski s. 929
Posiedzenie krakowskiej filii Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN Stanisław Sroka s. 929-930
Losy książki polskiej w niewoli 1795-1918. Sesja naukowa w Cedzynie koło Kielc (12-14 XI 1985) Grażyna Gulińska Danuta Piotrowska-Wójcik s. 931-936
Sesja naukowa Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie Marek Szrenica s. 937-938
Historia botaniki na Ogólnopolskim Spotkaniu Paleobotaników. Kraków 15-16 listopada 1985 r. Zbigniew Mirek s. 938-940
Wykłady z historii botaniki na Uniwersytecie Jagielońskim Alicja Piekiełko-Zemanek s. 938
Z działalności Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Jadwiga Brzezińska s. 940-942
Historia zakładu przemysłowego : wielkiego przedsięwzięcia inżynierskiego Jerzy Jasiuk s. 942-943
Badania nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim Jolanta Drążyk s. 944-945
XVII Międzynarodowy Kongres Historii nauki. 31 lipca - 8 sierpnia 1985 r. Józef Babicz s. 945-947
Z działalności w zakresie historii kartografii w świecie Józef Babicz s. 947
V Sympozjum Uniwersytetu w Rostoku: Towarzystwa naukowe a rozwój poznania w zakresie dyscyplin w historii nauki. 28-29 października 1985 Józef Babicz s. 948