Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 68
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1970, Tom 15, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia nauki i naukoznawstwo : zarys kierunków rozwoju i zmian organizacyjnych Zakładu Historii Nauki i Techniki Zdzisław Kowalewski s. 471-485
Spór o koncepcję postępu w rozwoju nauki Stefan Amsterdamski s. 487-506
Ewolucja prognostyki Waldemar Rolbiecki s. 507-526
Erhard Weigel (1625-1699) czyli u progu Wieku Oświecenia (z okazji 300 rocznicy jego książki Idea Matheseos Universae) Waldemar Voisé s. 527-544
Recepcja dzieła Kazimierza Siemienowicza w krajach rumuńskich w XVII wieku Doru Todericiu s. 545-553
Jan Czubek (1849-1932) Franciszek Bielak s. 555-569
Recepcja twórczości naukowej Galileusza w Rosji Igor Grigorjan s. 571-578
Dotychczasowe badania nad historią zoologii w Polsce Zygmunt Fedorowicz s. 579-592
Historia farmacji w Polsce z perspektywy ćwierćwiecza Barbara Kuźnicka s. 593-600
Za co powinniśmy kochać Leona Winiarskiego? Waldemar Rolbiecki s. 601-602
"Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do roku 1914", Leszek Guzicki, Seweryn Żurawicki, Warszawa 1969 : [recenzja] Tadeusz Kowalik Leszek Guzicki (aut. dzieła rec.) Seweryn Żurawicki (aut. dzieła rec.) s. 603-605
"Szkice z dziejów polskiej orientalistyki", Tom 3, pod red. Jana Reychmana, Warszawa 1969 : [recenzja] Zygmunt Brocki Jan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 605-608
"Poczet wielkich biologów", Kazimierz Greb, Warszawa 1967 : [recenzja] Jerzy Strojnowski Kazimierz Greb (aut. dzieła rec.) s. 608-610
"De Vitruve à la Corbusier, textes d'architectes", G. Uniack, Paris 1968 : [recenzja] Krzysztof K. Pawłowski G. Uniack (aut. dzieła rec.) s. 610-613
"Pomiary gruntowe w Wielkopolsce 1793-1861. Studia nad źródłami kartograficznymi Wielkopolski z okresu reform agrarnych", Krystyna Górska-Gołaska, Wrocław 1965 : [recenzja] Zofia Traczewska-Białkowa Krystyna Górska-Gołaska (aut. dzieła rec.) s. 613-615
"Towarzystwo Naukowe przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej (1820-1830)", Waldemar Rolbiecki, Wrocław 1969 : [recenzja] Bogusław Leśnodorski Waldemar Rolbiecki (aut. dzieła rec.) s. 615-617
"Dmitrij Iwanowicz Miendielejew. Bibliograficzeskij ukazatiel trudow po pieriodiczekomu zakonu i obszczim woprosam chimii i fiziki", Leningrad 1969 : [recenzja] Stefan Zamecki s. 617-623
"Przed trzecim przyspieszeniem. Szkice do zagadnień rozwoju społecznego", Andrzej Wielowieyski, Warszawa 1969 : [recenzja] Tadeusz Kowalik Andrzej Wielowieyski (aut. dzieła rec.) s. 623-624
"Czasopiśmiennictwo morskie II Rzeczypospolitej", Zbigniew Machaliński, Gdańsk 1969 : [recenzja] Zygmunt Brocki Zbigniew Machaliński (aut. dzieła rec.) s. 624-627
"Bibliografia zawartości << Życia Nauki >> 1946-1952", Krystyna Kowalczyk, Agnieszka Paszkowska, Julian Wójcik, Wrocław 1969; "<< Życie Szkoły Wyższej >>. Bibliografia zawartości (1953-1967)", Stefania Skwirowska, Warszawa 1969 : [recenzja] Czesław Gutry Krystyna Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Agnieszka Paszkowska (aut. dzieła rec.) Stefania Skwirowska (aut. dzieła rec.) Julian Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 627-630
"O zdegradowaniu kontemplacji (Wokół wiersza Cypriana Norwida << Plato i Archita >>)", Edward Marczewski, Jerzy Łanowski, Wrocław 1969 : [recenzja] Bolesław Orłowski Edward Marczewski (aut. dzieła rec.) Jerzy Łanowski (aut. dzieła rec.) s. 630-631
"Tieorija i mietod w obszczestwiennych naukach", N. Stiefanow, Moskwa 1967 : [recenzja] N. Stiefanow (aut. dzieła rec.) s. 630
"Bibliographie der deutschen Aristoteles - übersetzungen vom Beginn des Buchdrucks bis 1964", G. Rhode, Frankfurt a/M 1967 : [recenzja] G. Rhode (aut. dzieła rec.) s. 631-632
"Anioł Dowgird - myslitel epochi Prosweszczenija", E. K. Doroszewicz, Mińsk 1967 : [recenzja] s. 632-633
"Almanach << Biblioteki Narodowej >>. W pięćdziesięciolecie wydawnictwa 1919-1969", Wrocław 1969 : [recenzja] s. 633
Samuel Bogumił Linde jako bibliograf s. 634
Z historii Akademii Górniczo-Hutniczej s. 634-635
Pamięci prof. Aleksandra Birkenmajera s. 634
Próba przedstawienia prawdziwego wizerunku G. Lengnicha s. 635-636
O Aleksandrze Brücknerze Zygmunt Brocki s. 635
Żegota Pauli i Opera Omnia Długosza Henryka Hołda-Róziewicz s. 636-637
Wkład Polaków w badanie ludów Syberii Henryka Hołda-Róziewicz s. 637-638
Kopernikański numer miesięcznika "Litery" s. 639-640
Z dziejów wyrazu "uniwersytet" w języku polskim s. 639
Historia nauki w "Kalendarzu Gdańskim" s. 640-641
Rozwój kartografii w Polsce po 1918 r. s. 641-642
Badania Karola Bohdanowicza w dziedzinie geografii s. 641
O jednej z map Franciszka Czakiego s. 641
"Kwartalnik Architektury i Urbanistyki" o historii nauki i techniki Barbara Winter s. 642-643
50-lecie służby hydrologicznej i meteorologicznej w Polsce s. 642
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki", 1969, z. 28 s. 644
Historia nauki i techniki w Kirgizji s. 644-645
Stulecie powstania układu okresowego pierwiastków s. 645-646
Zapisy językoznawcze J. G. Mendla s. 645
O Bolesławie Olszewiczu w Związku Radzieckim s. 646
25 lat polskiej nauki. Sesja naukowa Polskiej Akademii Nauk Maria Prandecka s. 647-650
Centralna Leninowska Sesja Naukowa s. 650-651
Posiedzenie Komitetu Ryszard Torchalski s. 651-654
Profesor Ksawery Rowiński członkiem Akademii Nauk Medycznych ZSRR. s. 654-655
Z prac nad przygotowaniem kolejnych tomów historii nauki polskiej Ryszard Torchalski s. 655-657
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Metodologii Tadeusz Alek-Kowalski Andrzej Biernacki s. 657-661
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki Okresu Odrodzenia Karolina Targosz s. 661-662
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauki XIX wieku s. 662-664
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Nauk Medycznych Teresa Ostrowska s. 664-666
Posiedzenie Zespołu Historii Nauk Leśnych Zofia Szymanowska s. 666-667
Posiedzenie naukowe Zespołu Historii Geodezji Zofia Traczewska-Białkowa s. 667-668
Wizyta prof. N. A. Figurowskiego w Polsce Roman Bugaj s. 668-669
Przed obchodami kopernikowskimi s. 669-670
Wizyta prof. J. Gagné w Polsce s. 669
Posiedzenie Konwersatorium Naukoznawczego s. 670-671
200-lecie urodzin Wawrzyńca Surowieckiego s. 671-672
Pięćdziesięciolecie śmierci Władysława Pawlicy Zbigniew Wójcik s. 672-673
Z pobytu w Niemieckiej Republice Federalnej Eugeniusz Rybka s. 673-674
Nauczanie historii medycyny w ZSRR s. 674-675
Tablica pamiątkowa na grobie Wojciecha Kętrzyńskiego we Lwowie s. 675-676
Wizyta w redakcji "Woprosow Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" Waldemar Rolbiecki s. 676-677
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk w roku 1969 Zofia Skubała-Tokarska s. 679-682
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1969. s. 682-687