Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 84
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1965, Tom 10, Numer 4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauka - polityka - historia Stanisław Kulczyński s. 511-517
Historia nauki jako źródło uogólnień metodologicznych Tadeusz Kotarbiński s. 519-525
Rozwój nauk przyrodniczych na ziemiach czeskich w XVIII wieku Luboš Nový Josef Smolka s. 527-544
Warunki i czynniki rozwoju nauki w Polsce okresu oświecenia Kazimierz Opałek s. 545-560
Józef Bożek, pionier maszyn parowych w Czechach František Jilek s. 561-582
Muzeum na prowincji Kazimierz Uszyński s. 583-589
Jerzy Fierich 1900-1965 Stanisław Brzozowski s. 591-594
Juliusz Zborowski 1888-1965 Henryk Jost s. 595-597
Uwagi o metodzie - nad "Przyczynkiem" Radomira Pleinera Roman Krzeszewski s. 599-602
W sprawie uwag R. Pleinera o tak zwanym metalu świętokrzyskim Jan Rączka s. 603-605
"The Epic of Steel", Douglas Alan Fisher, New York [etc.] 1963 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Douglas Alan Fisher (aut. dzieła rec.) s. 607-608
"Die Eisenverhüttung in der Germania Magna zur römischen Kaiserzeit", Radomir Pleiner, Berlin 1965 : [recenzja] Mieczysław Radwan Radomir Pleiner (aut. dzieła rec.) s. 608-610
"Sześćsetlecie medycyny krakowskiej. W sześćsetlecie Uniwersytetu Jagiellońskiego", T. 1: "Życiorysy", T. 2: "Historia katedr", pod red. Leona Tochowicza, Kraków 1964 : [recenzja] Teresa Ostrowska Leon Tochowicz (aut. dzieła rec.) s. 610-611
Zarys historii botaniki w Krakowie na tle sześciu wieków Uniwersytetu Jagiellońskiego", Władysław Szafer, Kraków 1964 : [recenzja] Zofia Maślankiewiczowa Władysław Szafer (aut. dzieła rec.) s. 611-613
"Zarys historii geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim", Stanisław Czarniecki, Kraków 1964 : [recenzja] Kazimierz Maślankiewicz Stanisław Czarniecki (aut. dzieła rec.) s. 613-615
"Z początków teorii nauki w Polsce. Ignacy Włodek i jego dzieo", Irena Stasiewicz, Wrocław [etc.] 1963 : [recenzja] Wacław Olszewicz Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 615-619
"Adam Mickiewicz a Godfryd Ernest Groddeck", Kazimierz Mężyński, Gdańsk 1963 : [recenzja] Zygmunt Brocki Kazimierz Mężyński (aut. dzieła rec.) s. 619-620
"Hydrogeology", J. B. Lamarck, Illinois 1964 : [recenzja] Leon Szyfman J. B. Lamarck (aut. dzieła rec.) s. 620-622
"Gieołogija w Rossii pierwoj połowiny XIX wieka", Cz. 2: "Razwitije osnownych idiej i naprawlenij gieołogiczeskoj nauki", W. W. Tichomirow, Moskwa 1963 : [recenzja] Stanisław Czarniecki W. W. Tichomirow (aut. dzieła rec.) s. 622-625
"Przemysł wiejski na Podhalu", Jan Reychman, Stefan Reychman, Wrocław [etc.] 1965 : [recenzja] Jan Pazdur Jan Reychman (aut. dzieła rec.) Stefan Reychman (aut. dzieła rec.) s. 625-627
Leksykolodzy i leksykografowie techniczni w "Polskim słowniku biograficznym" Zygmunt Brocki s. 627-630
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", Seria C: "Historia Nauk Matematycznych, Fizyko-chemicznych i Geologiczno-geograficznych", z. 8; z.9, Warszawa 1964 : [recenzja] Tadeusz Zamoyski s. 630-632
"Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej", Seria B: "Historia Nauk Biologicznych i Medycznych", z. 9, Warszawa 1964 : [recenzja] Zuzanna Kosiek s. 632-637
"Die Schiffe der Völker", Paul Lächler, Hans Wirz, Olten und Freiburg 1962 : [recenzja] Paul Lächler (aut. dzieła rec.) Hans Wirz (aut. dzieła rec.) s. 637-638
"The Norse Atlantic Saga. Being the Norse Voyages of Discovery and Settlement to Iceland, Greenland, America", Gwyn Jones, London 1963 : [recenzja] Gwyn Jones (aut. dzieła rec.) s. 638
"Formirowanie jazyka russkoj nauki. Tierminologija matiematiki, astronomii, gieografii w pierwoj trieti XVIII wieka", Lidia Kutina, Moskwa-Leningrad 1964 : [recenzja] Lidia Kutina (aut. dzieła rec.) s. 638-639
"Grands navigateurs", Georges Blond, Paris 1964; "Visages de grands marins", Nadine Lefébvre, Paris 1964 : [recenzja] Georges Blond (aut. dzieła rec.) Nadine Lefébvre (aut. dzieła rec.) s. 638
"Michał Jurkowski i greka w Krzemieńcu, 1805-1830", Marian Plezia, Wrocław [etc.] 1964 : [recenzja] Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 639-640
"Jan Schultz Szulecki i jego Tractatus historico-politicus de Polonia nunquam tributaria (1694 r.)", Henryk Grajewski, Łódź 1964 : [recenzja] Henryk Grajewski (aut. dzieła rec.) s. 639
"125 lat Huty Pokój", Jan Kisiel, Franciszek Rudzki, Katowice 1965 : [recenzja] Jan Kisiel (aut. dzieła rec.) Franciszek Rudzki (aut. dzieła rec.) s. 640
"Górnośląski przemysł górniczo-hutniczy w drugiej połowie XIX wieku", Kazimierz Popiołek, Katowice-Kraków 1965 : [recenzja] Kazimierz Popiołek (aut. dzieła rec.) s. 641
"Sesja jubileuszowa XXX-lecia Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (21-22 I 1964). Komunikaty naukowe", Warszawa 1964 : [recenzja] s. 641-642
"Górnictwo węglowe na Górnym Śląsku w połowie XIX w.", Stanisław Kossuth, Katowice 1965 : [recenzja] Stanisław Kossuth (aut. dzieła rec.) s. 641
Prasa polska o XI Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki Aleksander Gella s. 642-645
"Sesja naukowa 1965 - XX-lecie Politechniki Gdańskiej", Gdańsk 1965 : [recenzja] s. 642
Historia nauki w "Przeglądzie Informacji o Naukoznawstwie" Eugeniusz Olszewski s. 645-646
Z powojennych dziejów polskiej prasy naukowej i naukowo-technicznej Zygmunt Brocki s. 646-647
Przyczynki do historii nauki i techniki na Dolnym Śląsku i Warmii w latach 1945-1965 Zygmunt Brocki s. 647
Z historii polskiej dokumentacji i informacji naukowej Zygmunt Brocki s. 647
Biblioteki uniwersyteckie i studia bibliotekoznawcze w dwudziestoleciu Polski Ludowej s. 647
"Prace Filologiczne" o historii językoznawstwa polskiego s. 648-650
Kraszewski - uczony i mecenas uczonych s. 650
Życie naukowe w Toruniu na przełomie XIX i XX w. s. 650
Nazwiska Polaków a taksonomia zoologiczna s. 650
O niemieckim botaniku J. G. Koelreuterze s. 651
Historia w gdańskich "Zeszytach Geograficznych" s. 651
Nautyczne i botaniczne prace Łomonosowa s. 651
Daniel Fahrenheit w "Gdańskich Zeszytach Humanistycznych" s. 652
Próba chronologii dziejów hutnictwa Jerzy Jasiuk s. 652
O starożytnym hutnictwie świętokrzyskim s. 652-653
Badania halsztackich wyrobów żelaznych z Częstochowy s. 653
"Izys Polska" w oczach historyka hutnictwa s. 653
Polemika na temat daty założenia Zakładów Ostrowieckich Jerzy Jasiuk s. 654-655
Jeszcze o żuławskich wiatrakach s. 655
Stare papiernie Pomorza i Śląska s. 655
Historia badań mechaniki ruchu pojazdów terenowych s. 656
Od Szkoły Majtków do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej s. 656-657
Memoriał inż. T. Wendy w sprawie możliwości rozwoju wybrzeża polskiego s. 656
Ostatnie zeszyty "Woprosow Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki" Semen J. Płotkin s. 657-658
Historia techniki w roczniku 1964 "Jugend und Technik" s. 658-659
Historia techniki w roczniku 1964 "Technickego Magazinu" s. 659-660
W Słowacji o górnictwie i hutnictwie tatrzańskim Henryk Jost s. 661
Muzeum Farmacji w Krakowie s. 661-662
XI Międzynarodowy Kongres Historii Nauki Aleksander Gella s. 663-664
Spotkanie z kierownictwem radzieckiej delegacji na Kongres Historii Nauki s. 664-665
Narada w celu pogłębienia współpracy archiwów Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych s. 665-666
Prof. Henryk Barycz członkiem Międzynarodowej Akademii Historii Nauki. s. 666
Posiedzenia Rady Naukowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN s. 666-667
Posiedzenia naukowe Działu Historii Nauk Społecznych Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Karolina Targosz-Kretowa Ryszard W. Wołoszyński s. 667-670
Dalsze próbne wytopy żelaza w dymarkach s. 670
Nowa ekspozycja w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego Jerzy Jasiuk s. 670-671
Wystawa poświęcona zabytkom i tradycjom techniki polskiej Jerzy Jasiuk s. 671-673
Niesłusznie zapomniany gdański pionier nauki o elektryczności z XVIII w. Zygmunt Brocki s. 673-675
Radzieccy uczestnicy Kongresu Histori Nauki w Domu Kultury Radzieckiej s. 675
Praca doktorska z pogranicza historii architektury i historii techniki wojennej XVI/XVII w. s. 675
Nowe władze Międzynarodowej Akademii Historii Nauki. s. 676-677
Aspekty socjologiczne i porównawcze ujęcie historii nauki na przykładach z XVIII w. Czesko-słowacko-polskie spotkanie naukowe Barbara Olszewska s. 677-683
Zadania i cele historii przyrodoznawstwa i techniki. Lipska konferencja przedstawicieli krajów socjalistycznych Irene Strube s. 684-689
Międzynarodowy charakter rozwoju nauki i powszechne prawidłowości rozwoju techniki. Pierwsze plenum Komitetu Radzieckiego Narodowego Zjednoczenia Historyków Przyrodoznawstwa i Techniki Wiktor Sokolski s. 689-693
Podstawowe problemy metodologiczne i praktyka badań nad rozwojem przyrodoznawstwa i techniki : rozszerzone plenum Komitetu Radzieckiego Narodowego Zjednoczenia Historyków Przyrodoznawstwa i Techniki Irena Turnau s. 693-696
Nieznany odpis "Krótkiego zarysu" Kopernika Jerzy Dobrzycki s. 696
Szkolne Muzeum Historii Nauki i Techniki Barbara Karamać s. 696-697
Indyjskie czasopismo poświęcone historii nauki. s. 697
[W t. 6 "Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN"] Eugeniusz Olszewski s. 698