Tytuł Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
ISSN 0023-589X
Wydawca Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 43
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
1977, Tom 22, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia nauki a historia poglądu na świat Bogdan Suchodolski s. 3-12
W służbie nauki i społeczeństwa Leon Gumański s. 13-20
Tadeusz Czeżowski - jedność dzieła i osobowości Izydora Dąmbska s. 21-26
Trzy historie W. Tatarkiewicza Ewa Borowiecka s. 27-58
Dzieje dzieła Jana Śniadeckiego "Rachunku algebraicznego teoria zastosowania do linii krzywych" w świetle jego korespondencji Jadwiga Dianni s. 59-72
Rola błędów w rozwoju teorii elektromagnetyzmu do roku 1831 Adolf Łuczycki s. 73-82
Myśl techniczna w leśnictwie i drzewnictwie polskiem i jej dzieje Antoni Żabko-Potopowicz s. 83-104
Pomysły wynalazcze kpt. Józefa Feliksa Zielińskiego Elwira Wróblewska s. 105-114
Historia i działalność Narodowego Muzeum Technicznego w Pradze Václav Vlček Eugeniusz Tomaszewski (tłum.) s. 115-118
Związki nauki i sztuki w działalności Florenckiego Muzeum Historii Nauki Eugeniusz Tomaszewski s. 119-122
O potrzebie nauczania historii medycyny na wydziałach lekarskich Tadeusz Kielanowski s. 123-128
Sympozjum "Krytyczne problemy historii nowej fizyki" (Kioto 1974) Krzysztof Szymborski s. 129-142
Refleksje nad lekturą Waldemar Voisé s. 143-146
Uwagi na temat "Bibliografii publikacji pracowników Politechniki Warszawskiej 1919-1965" W. Jakowernego i M. Jasińskiej Józef Hurwic Wojciech Jankowerny (aut. dzieła rec.) Maria Jasińska (aut. dzieła rec.) s. 147
W sprawie pisowni nazwy osobowej Witelo Jerzy Burchardt s. 149-150
"Historia matematyki, od czasów najdawniejszych do początku czasów nowożytnych", pod red. A. P. Juszkiewicza, Warszawa 1975 : [recenzja] Zofia Pawlikowska-Brożek A. P. Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 151-155
"Istorija biołogii. S naczała XX wieka do naszich dniej", Il. Ja. Blacher, Moskwa 1975 : [recenzja] Wanda Grębecka Il. Ja. Blacher (aut. dzieła rec.) s. 156-158
"Uczenije o pieriodicznosti i uczenije o radioaktiwnosti", D. N. Trifonow, A. N. Kriwomazow, J. I. Lisniewski, Moskwa 1974 : [recenzja] Stefan Zamecki A. N. Kriwomazow (aut. dzieła rec.) J. I. Lisniewski (aut. dzieła rec.) D. N. Trifonow (aut. dzieła rec.) s. 158-161
"Izbrannyje naucznyje trudy. Kristałłograficzeskije etjudy", Auguste Bravais, Leningrad 1974 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Auguste Bravais (aut. dzieła rec.) s. 161-164
"Życie nauki", S. P. Kapica, Moskwa 1973 : [recenzja] W. P. Karcew S. P. Kapica (aut. dzieła rec.) s. 164-166
"Wspomnienia zakopiańskie (1910-1923)", Konstanty Stecki, Kraków 1976 : [recenzja] Zbigniew Wójcik Konstanty Stecki (aut. dzieła rec.) s. 166-168
"Od młota kamiennego do rakiety kosmicznej", Andrzej Machalski, Warszawa 1973 : [recenzja] Stefan Weinfeld Andrzej Machalski (aut. dzieła rec.) s. 168-170
"Le problème des métaux dans la science antique", Robert Halleux, Paris 1974 : [recenzja] Jerzy Piaskowski Robert Halleux (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Życie codzienne na ziemiach polskich w okresie wpływów rzymskich (I-IV w.)", J. Wielowiejski, Warszawa 1976 : [recenzja] Jerzy Piaskowski J. Wielowiejski (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Nad oświeceniowymi dialogami zmarłych Zbigniew Mikołejko Zofia Sinko (aut. dzieła rec.) s. 176-178
"Bibliografia rusycystyki polskiej 1945-1975", Warszawa 1976; "Literaturoznawstwo", pod red. Bazylego Białokozowicza; "Językoznawstwo", pod red. Anatola Mirowicza; "Dydaktyka", pod red. Olgierda Spirydowicza : [recenzja] Jerzy Róziewicz Bazyli Białokozowicz (aut. dzieła rec.) Anatol Mirowicz (aut. dzieła rec.) Olgierd Spirydowicz (aut. dzieła rec.) s. 178-180
"Dějiny archeologie", Jan Bouzek, Miroslav Buchvaldek, Philippos Kostomitsopoulos, Karel Sklenář, Praha 1976 : [recenzja] Andrzej Abramowicz Jan Bouzek (aut. dzieła rec.) Miroslav Buchvaldek (aut. dzieła rec.) Philippos Kostomitsopoulos (aut. dzieła rec.) Karel Sklenář (aut. dzieła rec.) s. 180-182
"Fakty iz istorii jestiestwiennych nauk i tiechniki w popularnych lekcijach", Władimir Akimowicz Wołkow, Moskwa 1976 : [recenzja] Jerzy Róziewicz Władimir Akimowicz Wołkow (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Annali dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze", Anno I, 1976 : [recenzja] Eugeniusz Tomaszewski s. 185-188
"Woprosy Istorii Jestiestwoznanija i Tiechniki", Nr 2-3 (47-48), 4 (49), 1 (50), Moskwa 1974-1976 : [recenzja] Jerzy Róziewicz s. 188-191
Uroczyste posiedzenie Komitetu Redakcyjnego "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" s. 193
Zebranie Pracowni Historii Nauk Społecznych Henryk Hollender s. 193-194
Posiedzenie Zespołu Badań nad Czasem s. 194-195
Dwadzieścia tomów Polskiego słownika biograficznego Jerzy Róziewicz s. 195
Kongres Kultury Morskiej w Gdyni Lech Mokrzecki s. 196-197
Sejmik historyków w Kaliszu Czesław Majorek s. 196
XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny Zofia Podgórska-Klawe s. 197-198
Sympozjum naukowe z okazji 150 rocznicy śmierci Stanisława Staszica Jerzy Róziewicz s. 198-199
Sesja staszicowska w Starachowicach Zbigniew Wójcik s. 200-201
Wykłady z historii nauki w WSP w Olsztynie s. 201
XXV Międzynarodowy Kongres Historii Medycyny Stanisław Szpilczyński s. 201-203
V Sympozjum ICOHTEC s. 203-204
O działalności naukowej Jana Jarkowskiego Janina Jarkowska-Szczuka s. 205-207