Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 28
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1969, Tom 60, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowiański mit początku Alina Witkowska s. 3-39
Legenda i prawda o powieściach południowosłowiańskich Teodora Tomasza Jeża Stojan Subotin s. 41-63
"Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej : rozważania nad semiotyką mitów religijnych Jerzy Cieślikowski s. 65-80
"Na skałach Calvados" - powieść krytyczna Zenon Uryga s. 81-119
Rym a konstanta akcentowa w wierszu polskim Lucylla Pszczołowska s. 121-131
Jak się zaczyna i kończy wypowiedź Teresa Dobrzyńska s. 133-148
Henryk Sienkiewicz i Edouard Siebecker : "Zemsta rabina" a "La revanche du rabbin" Jean B. Neveux Maria Michalakowa (tłum.) s. 149-159
Listy Władysława Stanisława Reymonta do brata s. 161-209
Wzorce archetypowe w poezji tragicznej Maud Bodkin Przemysław Mroczkowski (tłum.) s. 211-231
Koncepcje struktury poetyckiej we współczesnej krytyce Ronald S. Crane Józef Japola (tłum.) s. 233-245
Archetyp i sygnatura : analiza związków między biografią a poezją Leslie A. Fiedler Krystyna Stamirowska (tłum.) s. 247-263
Pojęcie mitu w literaturze John Holloway Elżbieta Muskat-Tabakowska (tłum.) s. 265-282
Mit : fikcja i przemieszczenie Northrop Frye Elżbieta Muskat-Tabakowska (tłum.) s. 283-302
Literaturoznawstwo a mitologia : wstępne problemy krytyki metdologicznej Robert Weimann Klaus Gaida (tłum.) s. 303-336
"Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego", Stanisław Burkot, Kraków 1967, Wydawnictwo Literackie, Monografie Historycznoliterackie, ss. 226, 2 nlb. : [recenzja] Maciej Szybist Stanisław Burkot (aut. dzieła rec.) s. 337-344
"Wspomnienia z lat ubiegłych", Zofia z Fredrów Szeptycka, przygotował do druku, wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Zakrzewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, ss. 392 + 14 wklejek ilustr. : [recenzja] Zdzisław Libera Zofia Szeptycka (aut. dzieła rec.) Bogdan Zakrzewski (aut. dzieła rec.) s. 344-347
"Wybór wierszy", Maria Pawlikwska-Jasnorzewska, opracował Jerzy Kwiatkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 194, ss. CXIV, 290 + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Alina Siomkajłówna Jerzy Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Maria Pawlikowska-Jasnorzewska (aut. dzieła rec.) s. 347-356
"W Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice", Jan Brzękowski, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 310, 2 nlb. + 18 wklejek ilustr. : [recenzja] Alina Kowalczykowa Jan Brzękowski (aut. dzieła rec.) s. 356-359
"Ricerche Slavistiche", vol. XI-XIV, Roma 1963-1966, pubblicazione dell'Istituto di Filologia Slava dell'Università di Roma, a cura di Giovanni Maver, con la collaborazione di Ettore Lo Gatto e Riccardo Picchio, Sansoni Editore, vol. XI: ss. 224 2 nlb. + VI; vol. XII: ss. 236, 2 nlb. + VI; vol. XIII: ss. 264, 2 nlb. + VI; vol. XIV: ss. 330, 2 nlb. : [recenzja] Roman Pollak Ettore Lo Gatto (aut. dzieła rec.) Giovanni Maver (aut. dzieła rec.) Riccardo Picchio (aut. dzieła rec.) s. 359-363
"Из истории марксистской критики. Поль Лафарг и борьба за реализм", В. Гоффеншефер, Москва 1967, Советский Писатель, ss. 450; "Эстетика и литературные теории Г. В. Плеханова", П. А. Николаев, Москва 1968, Искусство, ss. 244 : [recenzja] Marek Spoczyński В. Гоффеншефер (aut. dzieła rec.) П. А. Николаев (aut. dzieła rec.) s. 363-384
Konferencja poświęcona literaturze i edytorstwu doby Oświecenia (Wrocław, 25-26 kwietnia 1968) Ryszard Wierzbowski s. 385-398
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w okresie od 10 marca 1966 do 10 września 1968 Sławomir Kędzierski Maria Wosiek s. 398-404
Sprawozdanie z Walnego Zjazdu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza (Białystok, 27-29 września 1968) Jerzy Starnawski s. 404-407
Piotr Grzegorczyk (17 listopada 1894 - 20 maja 1968) [nekrolog] Jerzy Starnawski s. 409-415
Stefan Kawyn (28 marca 1904 - 29 września 1968) [nekrolog] Jerzy Starnawski s. 417-424
Józef Spytkowski (13 października 1907 - 3 października 1968) [nekrolog] Henryk Markiewicz s. 425-428
Kiedy powstał Naborowskiego przekład "Pieśni" Lobwassera Jan Dürr-Durski s. 429-430
Od autorki szkicu "Ex regestro manuscriptorum. I" Irena Fabiani-Madeyska s. 430