Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 44
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1952, Tom 43, Numer 1-2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O syntezę polskiego Renesansu [artykuł dyskusyjny] Kazimierz Budzyk s. 1-51
"Tragedia Petri Comitis" Ryszard Gansiniec s. 52-139
Próba nowego spojrzenia na "Pamiętniki Janczara" Bronisław Cirlić s. 140-170
A. Frycza Modrzewskiego "De Republica emendanda" a cenzura kościelna Kazimierz Mężyński s. 171-193
Dwie syntezy dziejów narodowych przed sądem potomności : losy "Historii" Jana Długosza i Marcina Kromera w XVI i pierwszej połowie XVII wieku Henryk Barycz s. 194-251
Ze studiów nad staropolskim przekładem "Orlanda Szalonego" Roman Pollak s. 252-286
Z dziejów dawnego teatru szkolnego Stanisław Pigoń s. 287-311
Nowe prace o pochodzeniu polskiego języka literackiego Tadeusz Milewski s. 312-334
Tropy i sekwencje w literaturze polskiej do połowy XVI wieku Jerzy Woronczak s. 335-374
Wypowiedzi gramatyków XVI i XVII wieku o dialektyzmach w ówczesnej polszczyźnie Przemysław Zwoliński s. 375-407
"Słowo o wyprawie Igora" w przekładach polskich Antonina Obrębska-Jabłońska s. 408-441
Kilka uwag w związku z tekstem staropolskim wiersza o "baranku bożym" Jerzy Zathey s. 442-452
Drobiazgi polsko-łacińskie : Kallimach - Dantyszek -Mickiewicz Kazimierz Kumaniecki s. 453-463
Z problemów Rejowskich Julian Krzyżanowski s. 464-474
Dookoła prac przekładowych w XVI wieku Bronisław Nadolski s. 475-487
Kochanowski i literatura niemiecka Anna Wróbel s. 488-501
Do dziejów teatru wieku szesnastego Julian Lewański s. 502-528
"Bolesław Furens" : nieznany dramat łaciński z XVI wieku Lesław Eustachiewicz s. 529-535
Miscellanea z dziejów piśmiennictwa polskiego XVI-XVII wieku Henryk Barycz s. 536-547
Ze staropolskiej poezji politycznej Juliusz Nowak-Dłużewski s. 548-561
Uwagi nad Janem Jurkowskim Alojzy Sajkowski s. 562-567
Nad palimpsestem tekstu "Gofreda" Roman Pollak s. 568-573
Gdańska "Tragedia o bogaczu i Łazarzu" w rękopisie z r. 1643 Tadeusz Witczak s. 574-595
Losy druków sowizdrzalskich Michał Witkowski s. 596-598
Notatki na marginesie utworów A. Korczyńskiego Roman Pollak s. 599-603
Rękopis byczyński Aleksander Rombowski s. 604-609
Kitowicziana Roman Pollak s. 610-616
Polski i czeski dialog Palinura z Charonem : Biernat z Lublina i Mikuláš Konáč Stefan Vrtel-Wierczyński s. 617-622
Uwagi nad "Tragedią żebraczą" Józef Magnuszewski s. 623-634
Z materiałów do dziejów pierwszej emigracji braci czeskich do Polski Jerzy Śliziński s. 635-639
"Stare i nowe" prace o literaturze staropolskiej po wojnie (1945-1952) Czesław Hernas s. 640-702
Nowe prace z historii języka polskiego XVI i XVII wieku Maria Renata Mayenowa s. 702-711
"Olomoucka legenda o sv. Alexiovi (B) a poznámky k legendĕ Polské", Leopold Zatočil, Praha 1948, vydano s podporou Masarykova fondu při Československé národní radĕ badatelské v Praze, Vĕstník Královské České Společnosti Nauk, Třída Filosoficko Historicko-Filologická, Ročník 1947, číslo 2, s. 48 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Leopold Zatočil (aut. dzieła rec.) s. 711-713
"Średniowieczna poezja polska świecka", zebrał i opracował Stefan Vrtel-Wierczyński, Wrocław 1949, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 60, s. LXX, 104, wydanie drugie, uzupełnione : [recenzja] Julian Krzyżanowski Stefan Vrtel-Wierczyński (aut. dzieła rec.) s. 713-719
"Najstarsza poezja polsko-łacińska (do połowy XVI wieku)", Marian Plezia, Wrocław 1952, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 141, s. XCV, 128 : [recenzja] Tadeusz Witczak Marian Plezia (aut. dzieła rec.) s. 719-723
"Gospodarstwo", Anzelm Gostomski, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Stefan Inglot, Wrocław 1951, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 139, s. XLI, 133 : [recenzja] Roman Pollak Anzelm Gostomski (aut. dzieła rec.) Stefan Inglot (aut. dzieła rec.) s. 723-726
"Dzieje w Koronie Polskiej", Łukasz Górnicki, opracował Henryk Barycz, Wrocław 1950, Biblioteka Narodowa, Seria I, nr 124, s. LXIV, 157, wydanie drugie : [recenzja] Roman Pollak Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) s. 726-728
"Gofred abo Jeruzalem wyzwolona", Torkwato Tasso, przekładania Piotra Kochanowskiego, na podstawie pierwodruku wydał, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Roman Pollak, Wrocław 1951, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 4, s. LI, 1 nlb, wydanie trzecie, całkowite : [recenzja] Mieczysław Brahmer Piotr Kochanowski (aut. dzieła rec.) Roman Pollak (aut. dzieła rec.) Torkwato Tasso (aut. dzieła rec.) s. 728-734
Korpus literatury "mieszczańskiej" wieku XVII Julian Krzyżanowski s. 734-745
Z historii książki Kazimierz Budzyk A. A. Сидоров (aut. dzieła rec.) s. 745-748
"Начало книгопечатания в Москве и на Украине", A. C. Зернова, Москва 1947, s. 103, 1 nlb., 1 tabl. : [recenzja] Wojciech Krajewski A. C. Зернова (aut. dzieła rec.) s. 748-754
Książka w dawnej kulturze polskiej Bogdan Horodyski s. 754-760
"Z dziejów i techniki książki", Józef Grycz, Wrocław 1951, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, s. 271 : [recenzja] Aleksander Birkenmajer Józef Grycz (aut. dzieła rec.) s. 761-764
"Historia literatury polskiej", Klasa IX, część I: „Literatura staropolska od początków piśmiennictwa do czasów saskich”, opracowali Kazimierz Budzyk i Jadwiga Pietrusiewiczowa, przy współudziale Łukasza Kurdybachy, Warszawa 1951, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, s. 212, 4 nlb. : [recenzja] Jerzy Ziomek Kazimierz Budzyk (aut. dzieła rec.) Łukasz Kurdybacha (aut. dzieła rec.) Jadwiga Pietrusiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 764-776