Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 29
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1972, Tom 63, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inspiracje propercjańskie w elegiach Jana Kochanowskiego Zofia Głombiowska s. 5-28
Z zagadnień gotycyzmu europejskiego i jego recepcji polskiej Zofia Sinko s. 29-73
Filozofia czynu i pracy u Jerzego Sorela i Stanisława Brzozowskiego Kazimierz Wyka s. 75-109
Rygory wyobraźni wyzwolonej : o metarealizmie Jana Brzękowskiego Andrzej K. Waśkiewicz s. 111-141
Rozważania nad poetyką misterium Maria Adamczyk s. 143-162
"Lingwistyka kartezjańska" Chomsky'ego : próba lektury niefachowej Roman Zimand s. 163-177
[Dwie notatki] Roman Pollak s. 179-182
Zenon Klemensiewicz (1891-1969) : materiały i szkice do portretu Krystyna Pisarkowa s. 183-206
Mowa jako rys osobowości Edward Sapir Józef Japola (tłum.) s. 207-218
Kryteria analizy stylu Michael Riffaterre Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 219-244
Kontekst stylistyczny Michael Riffaterre Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 245-265
Niektóre skutki motywacji dla stylu kodowania Charles E. Osgood Józef Japola (tłum.) s. 267-282
Poezja a gramatyczność Samuel R. Levin Ewa Pszczołowska (tłum.) s. 283-290
Lingwistyczna analiza tekstów literackich Michael A. K. Halliday Ewa Pszczołowska (tłum.) s. 291-297
Stylistyka Eric Buyssens Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 299-303
"Wokół teatru i literatury. (Studia i szkice)", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1970, Instytut Wydawniczy «Pax», ss. 366, 2 nlb. + 3 wklejki ilustr. : [recenzja] Zbigniew Nowak Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 305-311
"Katalog gazet pisanych z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich", Armela Bułówna, wstęp napisali Armela Bułówna i Jóżef Szczepaniec, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Nauk, ss. 478, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Józef Dużyk Armela Bułówna (aut. dzieła rec.) Józef Szczepaniec (aut. dzieła rec.) s. 312-315
"Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta", Zdzisław Libera, indeks zestawiła Anna Lisowska, redaktor tomu Hanna Szwankowska, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, Biblioteka Wiedzy o Warszawie, subsydiowana przez Wydział Kultury Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy, komitet redakcyjny serii: Marian M. Drozdowski, Halina Kiepurska, Ryszard Kołodziejczyk, Maria Nietyksza, Jan Kosim, Hanna Szwankowska, Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie, ss. 244, 4 nlb. + 12 wklejek ilustr. : [recenzja] Julian Platt Zdzisław Libera (aut. dzieła rec.) Anna Lisowska (aut. dzieła rec.) Hanna Szwankowska (aut. dzieła rec.) s. 315-324
"Życie literackie Wielkiej Emigracji we Francji. 1831-1840", Maria Straszewska, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, Z prac Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 482, 2 nlb. + 36 wklejek ilustr. : [recenzja] Maria Dernałowicz Maria Straszewska (aut. dzieła rec.) s. 324-329
"Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej", Michał Głowiński, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XIII, komitet redakcyjny: : Janusz Sławiński (red. naczelny), Teresa Kostkiewiczowa (sekr. redakcji), Jan Trzynadlowski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 302 + errata na wklejce : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) s. 329-339
"Świat jako zadanie inteligencji. Studium o Stefanie Żeromskim", Halina Janaszek-Ivaničková, indeks zetawiła Krystyna Podgórecka, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, t. 29, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion (redaktor naczelny), Julian Krzyżanowski, Aniela Piorunowa (sekretarz redakcji), Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 256, 4 nlb. : [recenzja] Zbigniew Jarosiński Halina Janaszek-Ivaničková (aut. dzieła rec.) Krystyna Podgórecka (aut. dzieła rec.) s. 339-346
Przemiany w interpretacjach twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza Małgorzata Szpakowska s. 346-362
"Introduction to Polish Versification", Mieczysław Giergielewicz, Philadelphia 1970, University of Pennsylvania Press, ss. X, 210 : [recenzja] Lucylla Pszczołowska Mieczysław Giergielewicz (aut. dzieła rec.) s. 362-365
"Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej", Jerzy Kmita, Warszawa 1971, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 194, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Wiesław Krajka Jerzy Kmita (aut. dzieła rec.) s. 365-372
"Генезис социалистического реализма. Из опыта южнославянских и западнославянских литератур", Д. Ф. Марков, Москва 1970, Издательство «Наука», ss. 308 : [recenzja] Marian Stępień Д. Ф. Марков (aut. dzieła rec.) s. 372-378
"Język krytyki jako problem historycznoliteracki" - konferencja naukowa IBL PAN (Warszawa 13-15 grudnia 1971) Marian Płachecki s. 379-385
Jean Bourrilly (1 maja 1911 - 27 listopada 1971) [nekrolog] Maria Strzałkowa s. 387-391
Roman Pollak (31 lipca 1886 - 23 lutego 1972) [nekrolog] Tadeusz Witczak s. 393-402
Sprostowanie s. 403