Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 48
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1924/25, Tom 21, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ze studjów nad monologiem w dramacie : monolog w dramacie pseudoklasycznym w Polsce Juliusz Zaleski s. 1-19
Mit o Piramie i Tyzbie w literaturze polskiej Ryszard Skulski s. 20-41
Liryka Kniaźnina a poezja klasyczna Ludwik Kalisz s. 42-60
O poemacie Tymona Zaborowskiego "Bolesław Chrobry" Olimpia Kownacka-Machnicka s. 61-91
Mickiewicz a Goethe : (ze studjów nad znajomością Goethego w Polsce) Zofia Ciechanowska s. 92-125
Stosunek Mickiewicza do poezji staropolskiej Henryk Życzyński s. 126-135
Psychoanaliza jednej pomyłki Słowackiego Stefan Baley s. 136-154
Miłość dantejska w poemacie "W Szwajcarji" Stanisław Łempicki s. 155-182
Z zagadnień dramaturgji : (podziały dramatyczne, a narodowy szowinizm niemiecki) Henryk Życzyński s. 183-190
Polonolatina. I-III Ryszard Ganszyniec s. 190-203
Criciana Ryszard Ganszyniec s. 203-205
Simon Karmański, "Rytmus Hospitalis" Ryszard Ganszyniec s. 205-208
"Myszeida" Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki s. 208-217
Moment psychologiczny w mickiewiczowskim przekładzie "Euthanasji" Byrona Karol Klein s. 217-227
Arcy-serwis Wojskiego Zofia Reutt-Witkowska s. 227-229
Mickiewicza "Golono, strzyżono" i "Żona uparta" Franciszek Ilešić s. 229-236
Do genezy "Daniela" Wyspiańskiego Henryk Życzyński s. 237-238
Przyczynek do genezy misterjum w "Nocy Listopadowej" Wyspiańskiego Stefania Warszawska s. 238-241
Tadeusz Hyżden (pisarz, poeta i tłumacz), Rumun, szlachcic polski z XVIII wieku Maria Kasterska s. 241-246
"Historya o Equanusie, krolu Skockim", nieznana powieść Bartosza Paprockiego Julian Krzyżanowski s. 247-285
Wiersz o Kościuszce J. U. Niemcewicza Bronisław Gubrynowicz s. 286-287
Garść szczegółów do biografji i twórczości K. Brodzińskiego Bronisław Gubrynowicz s. 287-293
Przyczynki mickiewiczowskie. Część druga. I. J. U. Niemcewicz o Mickiewiczu ; II. Nota Mickiewicza o sposobie napisania historiji polskiej ; III. Poprawki do chronologji listów i przemówień Mickiewicza : część druga Leon Płoszewski s. 294-306
Wykład wstępny Mickiewicza w "Collège de France" : (wydany z autografu wraz z uwagami krytycznemi) Leon Płoszewski s. 307-331
Przegląd pism i not Towiańskiego z lat 1841-8 Leon Płoszewski s. 332-345
Nieznane listy Andrzeja Towiańskiego Stanisław Piotr Koczorowski s. 346-357
Układ Pism Towiańskiego podług ich treści Jan Gwalbert Pawlikowski s. 358-359
Dwa nieznane listy Garczyńskiego Stefania Skwarczyńska s. 360-366
Walery Łoziński : (przyczynki do biografji i listy) Wilhelm Bruchnalski s. 367-385
Wydanie tekstów nowszych w świetle niektórych publikacyj doby ostatniej Anna Chorowiczowa s. 386-396
"Krytyka i krytycy", Manfred Kridl, Warszawa-Kraków-Lublin 1923 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) s. 397-410
"O krytyce literackiej", Zygmunt Łempicki, "Przegląd Warszawski", nr 34-35, 1924 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Zygmunt Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 410-418
"Wstęp do literatury polskiej : (zarys metodyki badania literatury)", Gabrjel Korbut, Warszawa 1924 : [recenzja] Henryk Życzyński Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) s. 418-421
"Estetyka Jana Kochanowskiego. Część I. Stosunek poety do sztuki plastycznej", Mieczysław Hartleb, Lwów 1923 : [recenzja] Paweł Rybicki Mieczysław Hartleb (aut. dzieła rec.) s. 421-425
"Pamiętniki", Jan Chryzostom Pasek, wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Aleksander Brückner, Kraków 1924 ; "Pamiętniki", Jan Chryzostom Pasek, oprac. Jan Czubek, Lwów-Warszawa-Kraków [1914] : [recenzja] Julian Krzyżanowski Aleksander Brückner (aut. dzieła rec.) Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Jan Chryzostom Pasek (aut. dzieła rec.) s. 425-429
"Sofiówka i wybór poezji", Stanisław Trembecki, oprac. Władysław Jankowski, Kraków 1925 : [recenzja] Mieczysław Piszczkowski Władysław Jankowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Trembecki (aut. dzieła rec.) s. 430-433
"Poprzedniczka "Krakowiaków i Górali"", Mieczysław Rulikowski, "Życie Teatru", 1924, nr 7-10 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Mieczysław Rulikowski (aut. dzieła rec.) s. 433-434
"Ze studjów nad Fredrą", Wacław Borowy, Kraków 1921 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) s. 434-442
"Seweryn Goszczyński. Szkice literackie", Zygmunt Wasilewski, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1923 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Zygmunt Wasilewski (aut. dzieła rec.) s. 442-443
"Nigdzie niedrukowane poezje i urywki prozą. Z teki pośmiertnej...", Józef Ignacy Kraszewski, Warszawa 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Józef Ignacy Kraszewski (aut. dzieła rec.) s. 444-445
"Charakterystyka i źródła powieści Kraszewskiego w latach 1830-1850", Adam Bar, Kraków [1924] : [recenzja] Wiktor Hahn Adam Bar (aut. dzieła rec.) s. 446-461
"Bibljografja Mickiewiczowska", Ludwik Stolarzewicz, Wilno 1924 ; "Bibljografja Pism Mickiewicza", Ludwik Stolarzewicz, Wilno 1924 : [recenzja] Aleksander Semkowicz Ludwik Stolarzewicz (aut. dzieła rec.) s. 461-474
Norwidiana 1921-24 Wacław Borowy Stanisław Cywiński (aut. dzieła rec.) Bolesław Erzepki (aut. dzieła rec.) Cyprian Kamil Norwid (aut. dzieła rec.) Wanda Nowodworska (aut. dzieła rec.) Roman Zrębowicz (aut. dzieła rec.) s. 474-486
"Wybór poezyj", Cyprjan Norwid, oprac. Stanisław Cywiński, Kraków 1924 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Stanisław Cywiński (aut. dzieła rec.) Cyprian Kamil Norwid (aut. dzieła rec.) s. 486-489
"Juljusz Słowacki. Dzieje twórczości", T. I-III, Juljusz Kleiner, wyd. I : Warszawa 1919, 1920, 1923, wyd. II : Lwów 1923, wyd. III : Lwów 1925 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) s. 490-510
Ś. p. Konstanty Wojciechowski Ryszard Skulski s. 511-512
Od Wydziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza we Lwowie. s. 513
Errata. s. 514
    Zacytuj
  • Udostępnij