Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1999, Tom 90, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Imię Róży Krzysztof Kłosiński s. 5-20
Thomas Stearns Eliot w twórczości poetyckiej Tadeusza Różewicza Jean Ward s. 21-46
Próba nowej całości : "Opowiadanie dydaktyczne" Tadeusza Różewicza wobec sztuk wizualnych Robert Cieślak s. 47-64
Przygodność wiersza i istotność poezji : o motywach goetheańskich w twórczości Różewicza Aleksandra Ubertowska s. 65-74
W centrum "Białego małżeństwa" Tadeusza Różewicza Lidia Wiśniewska s. 75-116
Skatologiczny Chrystus : wokół Różewiczowskiej epifanii Tomasz Żukowski s. 117-131
Poetyka komentarza w poezji Witolda Wirpszy Joanna Grądziel s. 133-151
Problemy monitorowego autorstwa Krasickiego : z warsztatu bibliografa "Monitora" (11) Elżbieta Aleksandrowska s. 153-166
Józefa Bielawskiego "Arcygrzeczne przestrogi dla redaktorów "Journal de Paris" Zdzisław Maciej Zachmacz s. 167-185
Listy Romana Ingardena do Ostapa Ortwina (Oskara Katzenellenbogena) Swietłana Ukrainiec s. 187-195
"Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci : Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn", Paweł Stępień, Warszawa 1996 : [recenzja] Antoni Czyż Paweł Stępień (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Zapomniane wielkości romantyzmu : pokłosie sesji", pod red. Zofii Trojanowiczowej i Zbigniewa Przychodniaka, Poznań 1995 : [recenzja] Halina Krukowska Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) Zofia Trojanowiczowa (aut. dzieła rec.) s. 201-212
"Mój pozytywizm", Jan Tomkowski, Warszawa 1993 : [recenzja] Adam Tyszka Jan Tomkowski (aut. dzieła rec.) s. 213-219
"Ideowe i artystyczne wybory „Robotnika” w latach 1918-1939", Oskar S. Czarnik, red. nauk. Janusz Kostecki, indeks oprac. Małgorzata Rowicka, Warszawa 1996 : [recenzja] Irena Fedorowicz Oskar S. Czarnik (aut. dzieła rec.) Janusz Kostecki (aut. dzieła rec.) Małgorzata Rowicka (aut. dzieła rec.) s. 219-224
"Dramat i teatr absurdu w Polsce", Anna Krajewska, Poznań 1996 : [recenzja] Małgorzata Sugiera Anna Krajewska (aut. dzieła rec.) s. 224-229
"Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji : zagadnienia struktury tekstu", Bożena Witosz, Katowice 1997 : [recenzja] Teresa Dobrzyńska Bożena Witosz (aut. dzieła rec.) s. 229-234
"Die Welt in Auerbachs Mund - europäische Literatursgeschichte, als Genealogie „realistischer” Ästhetik = Świat według Auerbacha - historia literatury europejskiej jako genealogia estetyki „realistycznej”", Andreas Mahler,[w:] „Poetica”, H. 1 Kazimierz Bartoszyński Andreas Mahler (aut. dzieła rec.) s. 235-236
"Briefromane und ihre „Lektürenanweisungen” : Richardsons „Clarrissa”, Goethes „Die Leiden des jungen Werthers”, Laclos' „Les Liaisons dangereuses” = „Instrukcje lektury” powieści w listach : Richardsona „Klaryssa”, Goethego „Cierpienia młodego Wertera”, de Laclos „Niebezpieczne związki”", Claudia Liebrand, [w:] „Arcadia : Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft”, H. 2, 1997 : [recenzja] Kazimierz Bartoszyński Claudia Liebrand (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Kalligraphie, Arabeske, Phantasma : zur Semantik der Schrift in Prosatexten des 19 Jahrhunderts = Kaligrafia, arabeska, fantazma : przyczynek do semantyki pisma w XIX-wiecznych tekstach prozatorskich", Renate Lachmann, [w:] „Poetica”, H. 3 Kazimierz Bartoszyński Renate Lachmann (aut. dzieła rec.) s. 239-243