Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1950, Tom 41, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O literaturoznawstwie burżuazyjnym epoki imperializmu w Polsce Stefan Żółkiewski s. 1-46
Palmira i Babilon Wacław Kubacki s. 47-89
Polskie motywy baśniowe w twórczości Juliusza Słowackiego Julian Krzyżanowski s. 90-111
Dramat o kontrrewolucji : ("Agezylausz" Słowackiego) Kazimierz Wyka s. 112-165
U progu nowych badań nad historią polskiego języka artystycznego Maria Renata Mayenowa s. 166-183
Historia składni języka poetyckiego Zenon Klemensiewicz s. 184-187
Uwagi w sprawie badań nad składnią języka poetyckiego Anatol Mirowicz s. 188-192
Zadania polonistyki wobec nowych programów języka polskiego Jan Zygmunt Jakubowski s. 193-203
W sprawie materiałów naukowoliterackich Julian Krzyżanowski s. 204-214
Co wiemy o rękopisach w bibliotekach polskich Ksawery Świerkowski s. 215-220
Prace o Pozytywizmie, 1946-1949 Henryk Markiewicz s. 221-237
"Zarys Językoznawstwa Ogólnego", cz. 1: Teoria Językoznawstwa; cz. 2: Rozmieszczenie Języków , Tadeusz Milewski, Lublin-Kraków 1947-1948, Towarzystwo Ludoznawcze : [recenzja] Maria Renata Mayenowa Tadeusz Milewski (aut. dzieła rec.) s. 237-243
"Pisariew i litieraturno-obszczestwiennoje dwiżenije szestidiesiatych godow", L. A. Płotkin, Leningrad-Moskwa 1945, Akadiemija Nauk Sojuza SSR, Institut Litieratury (Puszkinskij Dom), Izdatielstwo Akadiemii Nauk SSSR : [recenzja] Maria Janion L. A. Płotkin (aut. dzieła rec.) s. 243-250
Saint-Simon i jego szkoła w wydawnictwach Radzieckiej Akademii Nauk Rachmiel Brandwajn s. 250-257
"Charles Dickens. The Progress of a Radical", T. A. Jackson, New York, Intrenational Publishers : [recenzja] Grzegorz Sinko T. A. Jackson (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Russkij jazyk w szkole" (dwumiesięcznik), 1949, R. X, Nr 3, Organ minsterstwa Oświaty ZSRR : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 260-261
"Russkij jazyk w szkole", Moskwa 1949, nr 4 : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 261-263
"Izwiestija Akadiemii Nauk ZSRR. Otdielenije litieratury i jazyka" (dwumiesięcznik), Moskwa 1949, tom VIII, zeszyt 4 : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 263-264
"Slovesná věda. Sborník pro literární historii, theorii literatury a literární kritiku", 1949, R. II, nr 2 : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 265-266
"Slovo a tvar. Revue pre jazykovedu, štylistiku a slovesnost" (kwartalnik), Bratysława 1949, R. III, nr 2, Organ bratysławskiego «lingvistickeho krużku» : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 265
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Slovo a slovesnost. List pražského linguistického kroužku", Praha 1949, R. XI, nr 4, Melantrich : [recenzja] Maria Renata Mayenowa s. 266-267
Czasopisma radzieckie : wrzesień-październik 1949 Alina Brodzka s. 267-274
Czwarty Zjazd Kół Polonistycznych Jerzy Ziomek s. 274-279