Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1961, Tom 52, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia tekstu "Ody do młodości" i próba jego ustalenia Konrad Górski s. 1-22
Historiozoficzna lekcja romantyka : o wierszu "Do Joachima Lelewela" Alina Witkowska s. 23-49
Mickiewicz i George Sand : dzieje przyjaźni i jej odbicie w literaturze Zygmunt Markiewicz s. 51-76
Galicyjska księga snobów Maria Żmigrodzka s. 77-108
Z zagadnień języka Mickiewicza : (poprawki historycznoliterackie) Wacław Kubacki s. 109-149
Utwór wierszowany na warsztacie wydawcy Lucylla Pszczołowska s. 151-157
Ślady lektury Justyna w "Historii Polski" Długosza Danuta Turkowska s. 159-179
Dwa warianty siedemnastowiecznego wydania "Zgody" i fragmentu "Satyra" Jana Kochanowskiego Janusz Pelc s. 181-186
Z papierów Bibianny Moraczewskiej Jadwiga Rudnicka s. 187-197
Listy Bałuckiego do Arnošta Schwaba-Polabskiego s. 199-227
"Bajki Ezopowe", przełożył i opracował Marian Golias, Wrocław-Kraków 1961, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, Seria II, nr 127, s. XLIV, 137, 3 nlb. : [recenzja] Kazimierz Budzyk Marian Golias (aut. dzieła rec.) s. 229-240
"Poezje", tom 1: "Utwory wydane za życia poety", tom 2: "Utwory nie wydane za życia poety", Kazimierz Brodziński, opracował i wstępem poprzedził Czesław Zgorzelski, Wrocław 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, seria: „Dzieła”, pod redakcją Stanisława Pigonia, s. XLI, 1 nlb., 579, 3 nlb. + 9 ilustracji; 550, 2 nlb. + 8 ilustracji : [recenzja] Rościsław Skręt Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) s. 240-248
"Chronologia i ustalenie tekstu utworów drobnych Juliusza Słowackiego z okresu 1843-1849 r.", Jan Kuźniar, Wrocław 1960, Nadbitka, z XII t. cz. I „Dzieł wszystkich” J. Słowackiego : [recenzja] Bogdan Zakrzewski Jan Kuźniar (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"O Norwidzie. Rozprawy i notatki", Wacław Borowy, wydanie opracowała Zofia Stefanowska, konsultant naukowy Stanisław Pigoń, Warszawa 1960, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 394, 2 nlb. : [recenzja] Tadeusz Żabski Wacław Borowy (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 253-259
"Przede wszystkim Sienkiewicz", Zygmunt Falkowski, Warszawa 1959, Instytut Wydawniczy PAX, s. 504 : [recenzja] Józef Spytkowski Zygmunt Falkowski (aut. dzieła rec.) s. 259-266
"Modernizm polski", Kazimierz Wyka, Kraków 1959, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, s. XIII, 338, 2 nlb. : [recenzja] Michał Głowiński Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 266-275
"Twórczość literacka Stafana Grabińskiego (1887-1936)", Artur Hutnikiewicz, Toruń 1959, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom 8, zeszyt 2, s. 481, 3 nlb. + 1 ilustracja : [recenzja] Jan Józef Lipski Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 276-282
"Художественная проза. Размышления и разборы", Виктор Шкловский, Москва 1959, „Советский ПисателЬ”, s. 628 : [recenzja] Ryszard Przybylski Виктор Шкловский (aut. dzieła rec.) s. 282-290
Teoria dramatu na Zachodzie (1945-1960) Irena Sławińska s. 290-316
O "Tragedii żebraczej" Józef Magnuszewski s. 317-318