Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1971, Tom 62, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wokół "Powieści" Norwida Michał Głowiński s. 3-31
Norwidowski teatr świata Sławomir Świontek s. 33-50
Symbol naczelny "Popiołów" Żeromskiego Jerzy Paszek s. 51-84
Motywy indyjskie w liryce Kasprowicza : geneza i usytułowanie Jan Tuczyński s. 85-115
Funkcja stylu w teorii i w praktyce autorskiej Erazma Zofia Szmydtowa s. 117-163
Gosławice Jana Chryzostoma Paska Jerzy Wiśniewski s. 165-175
Bogusławsciana Zbigniew Raszewski s. 177-188
Nieznany list Mickiewicza do Anastazji de Circourt Jerzy Kasprzyk s. 189-192
Tropy Heinrich Lausberg Stanisław Stabryła (tłum.) s. 193-216
Metafora Max Black Józef Japola (tłum.) s. 217-234
Obrazowość i wolne skojarzenia Marcus B. Hester Józef Japola (tłum.) s. 235-246
Analogia i metafora w nauce, poezji i filozofii Chaim Perelman Janusz Lalewicz (tłum.) s. 247-257
Próba lingwistycznej interpretacji tropów : (metafora) J. T. Czerkasowa Stefan Amsterdamski (tłum.) s. 259-273
"Wybór pism", Adam Gdacjusz, opracowali Henryk Borek i Jan Zaremba, redaktor naukowy Stanisław Rospond, Warszawa-Wrocław 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Biblioteka Pisarzy Śląskich, Seria A, (Starośląska), Nr 2, redaktor naczelny Stanisław Rospond, Instytut Śląski Opolu, ss. 460, 4 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Roman Pollak Henryk Borek (aut. dzieła rec.) Adam Gdacjusz (aut. dzieła rec.) Stanisław Rospond (aut. dzieła rec.) Jan Zaremba (aut. dzieła rec.) s. 275-280
"Wokół „Doświadczyńskiego”. Antologia romansu i powieści", opracował Jerzy Jackl, opracowała typograficznie Elżbieta Sokołowska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 582, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. : [recenzja] Andrzej Cieński Jerzy Jackl (aut. dzieła rec.) Elżbieta Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 280-285
"Oratorstwo polityczne na forum Sejmu Czteroletniego. Rekonesans", Bernard Krakowski, redaktor książki Edmund Rabowicz, Gdańsk 1968, Prace Komisji Filologicznej, Nr 29, komitet redacyjny: Andrzej Bukowski (przewodniczący), Hubert Górnowicz (sekretarz), Bogusław Kreja, Jerzy Michno, Edmund Rabowicz, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I - Nauk Społecznych i Humanistycznych, ss. 226, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Mieczysław Klimowicz Bernard Krakowski (aut. dzieła rec.) Edmund Rabowicz (aut. dzieła rec.) s. 285-288
"Dzieje folklorystyki polskiej. 1800-1863. Epoka przedkolbergowska", pod redakcją Heleny Kapełuś i Juliana Krzyżanowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 528 + 19 wklejek ilustr. + errata na wklejce : [recenzja] Julian Maślanka Helena Kapełuś (aut. dzieła rec.) Julian Krzyżanowski (aut. dzieła rec.) s. 288-300
"Dramat ludowy XIX wieku", Ryszard Górski, indeks zestawiła Anna Wróblewska, Warszawa 1969, Państwowy Instytut Wydawniczy, „Historia i Teoria Literatury. Studia”, 23, komitet redakcyjny: Alina Brodzka, Maria Janion, Julian Krzyżanowski, Zofia Szmydtowa, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski, sekretarz komitetu redakcyjnego Aniela Piorunowa, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 240, 4 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Tadeusz Sivert Ryszard Górski (aut. dzieła rec.) Anna Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 300-304
Norwidiana 1956-1970 Zdzisław Łapiński s. 304-318
"Europejskie związki literatury polskiej", tom przygotowany pod patronatem Katedry Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 486, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Irena Sławińska s. 318-322
"Польско-русские литературные связи", редколлегия: Н. И. Балашов, И. К. Горский, Д. Ф. Марков, А. Г. Пиотровская, А. М. Ушаков, Москва 1970, Издательство «Наука», Академия Наук СССР, Институт русской литературы (Пушкинский Дом), Институт мировой литературы им. М. Горького, Институт славяноведения и балканистики, ss. 496, 4 nlb. : [recenzja] Bohdan Galster Н. И. Балашов (aut. dzieła rec.) И. К. Горский (aut. dzieła rec.) Д. Ф. Марков (aut. dzieła rec.) А. Г. Пиотровская (aut. dzieła rec.) А. М. Ушаков (aut. dzieła rec.) s. 322-336
"O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich", tom poświęcony VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Pradze, pod redakcją Samuela Fiszmana i Krystyny Sierockiej, przy współudziale Tadeusza Kołakowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Instytut Badań Literackich i Zakład Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, ss. 302, 2 nlb. : [recenzja] Marian Stępień Samuel Fiszman (aut. dzieła rec.) Tadeusz Kołakowski (aut. dzieła rec.) Krystyna Sierocka (aut. dzieła rec.) s. 336-344
"Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego", Aleksander Wilkoń, redaktor naukowy Witold Taszycki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Prace Onomastyczne, 16, komitet redakcyjny: Zdzisław Stieber, Witold Taszycki, Stanisław Urbańczyk, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, ss. 14, 2 nlb. : [recenzja] Magdalena Nowotna-Szybistowa Witold Taszycki (aut. dzieła rec.) Aleksander Wilkoń (aut. dzieła rec.) s. 345-352
"Ballada", Ireneusz Opacki, Czesław Zgorzelski, zeszyt pod redakcją Marii Renaty Mayenowej i Zdzisławy Kopczyńskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, ss. 180, 2 nlb. + errata na wklejce; "Poetyka. Zarys encyklopedyczny", komitet redakcyjny: Lucylla Pszczołowska (red. naczelny), Zdzisława Kopczyńska (sekr. redakcji), Maria Dłuska, Maria Renata Mayenowa, Aleksandra Okopie-Sławińska, Dział I: Gatunki literackie, tom VII: Nowożytne gatunki fabularne, część I: Gatunki wierszowane, zeszyt I, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk : [recenzja] Edward Balcerzan Maria Dłuska (aut. dzieła rec.) Zdzisława Kopczyńska (aut. dzieła rec.) Maria Renata Mayenowa (aut. dzieła rec.) Aleksandra Okopień-Sławińska (aut. dzieła rec.) Ireneusz Opacki (aut. dzieła rec.) Lucylla Pszczołowska (aut. dzieła rec.) Czesław Zgorzelski (aut. dzieła rec.) s. 352-361
Krótkie formy epickie w badaniach literackich z niemieckiego kręgu językowego Ryszard Handke s. 361-372
"Socjologia sztuki", Jean Duvignaud, tłumaczyła Irena Wojnar, Warszawa 1970, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 166, 2 nlb.; "Hauptrichtungen der Literatursoziologie", Hans Norbert Fügen, Bonn 1966, M. Bonvier Co Verlag, ss. 216 : [recenzja] Zofia Mitosek Jean Duvignaud (aut. dzieła rec.) Hans Norbert Fügen (aut. dzieła rec.) Irena Wojnar (aut. dzieła rec.) s. 373-381
"Twórczość S. I. Witkiewicza" - Konferencja w IBL PAN (3-5 grudnia 1970) Krzysztof Dybciak Janusz Pawłowski s. 383-389