Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 73
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1936, Tom 33, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dzieje kulturalne jezuickiego kolegjum we Lwowie w XVIII wieku Stanisław Bednarski s. 1-11
Stan badań nad Krasickim Ludwik Bernacki s. 12-19
Literatura niemiecka a polska w XVIII wieku : stan badań Zofia Ciechanowska s. 20-34
Zagadnienie naukowego poznania literatury współczesnej Kazimierz Czachowski s. 35-40
Ignacy Krasicki w literaturze rosyjskiej Wiktor Czernobajew s. 41-62
Typ i charakter Aureli Drogoszewski s. 63-68
Woronicz a Naruszewicz Aureli Drogoszewski s. 69-87
Jan Chrzciciel Dubois i jego działalność w Polsce Jean Fabre s. 88-93
Satyry Krasickiego a Boileau'a Władysław Floryan s. 94-109
Poeta Podola Mieczysław Giergielewicz s. 110-127
Literatura a prądy filozoficzne Konrad Górski s. 128-135
Nowa nauka o literaturze Tadeusz Grabowski s. 136-147
Początki bibljografji polskiej Wiktor Hahn s. 148-154
Sto lat Ignacego Krasickiego u południowych Słowian (dzisiejszych Jugosłowian) Franciszek Ilešić s. 155-162
Formy poznawania dzieła literackiego Roman Ingarden s. 163-192
Dzieła Krasickiego na Rusi Jan Janów s. 193-213
Podstawowe znaczenie kresów południowo-wschodnich w budowie polskiej psychiki i świadomości narodowej Bogumił Jasinowski s. 214-220
Katedra literatury w Krakowie za czasów Komisji Edukacji Narodowej Ludwik Kamykowski s. 221-234
Historyczność i pozaczasowość w dziele literackiem Juliusz Kleiner s. 235-241
Ignacy Krasicki Juliusz Kleiner s. 242-254
Osobowość nauczyciela polonisty Zenon Klemensiewicz s. 255-267
Antoni Tomasz Ławrynowicz : kartka z dziejów polskiego bajkopisarstwa XVIII wieku Kazimierz Kolbuszewski s. 268-278
Udział literatury w budowaniu kultury narodowej Stanisław Kolbuszewski s. 279-290
Podstawy nauki o literaturze Manfred Kridl s. 291-298
Rola ziemi przemyskiej w kulturze polskiej XVI i XVII wieku Janina Królińska s. 299-305
Literatura a folklor Julian Krzyżanowski s. 306-308
Romans stanisławowski Julian Krzyżanowski s. 309-311
Poetyka noweli Eugeniusz Kucharski s. 312-330
Teorja literatury a metoda badań literackich Eugeniusz Kucharski s. 331-342
Świat starożytny w twórczości Ignacego Krasickiego Zygmunt Leśnodorski s. 343-359
Znaczenie terytorjum w tak zwanej szkole ukraińskiej Maria Bielanka-Luftowa s. 360-377
Dlaczego Mickiewicz nazwał Krasickiego Rusinem? Stanisław Łempicki s. 378-389
Udział ziem południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w piśmiennictwie polskiem Stanisław Łempicki s. 390-401
Problemy Oświecenia Zygmunt Łempicki s. 402-407
Krasicki jako kolekcjoner dzieł sztuki Tadeusz Mańkowski s. 408-419
Literatura współczesna jako materjał nauczania dla polonisty Zofia Mianowska s. 420-442
Epoka stanisławowska wobec polskiego renesansu Bronisław Nadolski s. 443-452
Lwowskie czasopiśmiennictwo literackie w XIX wieku Bronisław Nadolski s. 453-460
Materjały do biografji Krasickiego w warszawskim konsystorzu metropolitalnym Zdzisław Obertyński s. 461-464
O polskich przekładach Jana Jakóba Russa : notatka bibljograficzna Wacław Olszewicz s. 465-483
Nauczanie współczesnej literatury w szkole średniej Stanisława Osiecka s. 484-488
Krasicki jako moralista Mieczysław Piszczkowski s. 489-493
Nowe programy gimnazjum a studjum uniwersyteckie polonistyki Juliusz Saloni s. 494-502
U kolebki sceny publicznej Ludwik Simon s. 503-517
Krasicki jako autor szkolny Ryszard Skulski s. 518-539
Z dziejów polonistyki lwowskiej Ryszard Skulski s. 540-573
Ze studjów o istotności i istocie rodzajów literackich : część pierwsza Stefania Skwarczyńska s. 574-590
Ignacy Krasicki w czeskiem odrodzeniu Marian Szyjkowski s. 591-593
Dydaktyczne podstawy nauczania literatury w szkole średniej a zakres i metody nowych badań literackich Władysław Szyszkowski s. 594-600
Poglądy estetyczne epoki Stanisława Augusta Władysław Tatarkiewicz s. 601-604
Konstrukcja pojęcia romantyzmu jako zagadnienie teorji prądów Klara Turey s. 605-621
Program języka polskiego w szkole i przygotowanie nauczyciela Henryk Ułaszyn s. 622-626
Krasicki jako historyk i teoretyk literatury Julia Wieleżyńska s. 627-645
Zagadnienia i metody bibljognozji Stefan Vrtel-Wierczyński s. 646-651
Instytucje kulturalne Galicji w pierwszej połowie XIX wieku Władysław Tadeusz Wisłocki s. 652-663
Wersyfikacja polska Henryk Życzyński s. 664-672
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza we Lwowie Wilhelm Bruchnalski s. 675-686
Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza : zarys historji 1886-1936 Bronisław Nadolski s. 687-728
Historja sceny warszawskiej do roku 1850 Karol Estreicher s. 729-775
Ruska epika ludowa Aleksander Brückner s. 776-796
Piotr Ciekliński i Jan Ostroróg z Komarna : cztery uwagi o "Potrójnym z Plauta" Stanisław Łempicki s. 797-814
Z poezji staropolskiej : (Jan Smolik, Anna Stanisławska) Alfred Fei s. 815-840
Nieznane wiersze ks. Baki Stanisław Estreicher s. 841-856
Nieznany spór o pobyt A. Mickiewicza w Krakowie Antoni Knot s. 857-865
Pierwsza redakcja "Listopada" Rzewuskiego Stanisław Szczotka s. 866-883
Sienkiewicz w Poświętnem : 1865-1866 Stefan Demby s. 884-961
Z korespondencji i autografów Adama Asnyka Antoni J. Mikulski s. 962-988
Norwidiana 1930-1935 : część I : Bibljografja. Teksty. Przekłady. Studja nad językiem i wierszem Wacław Borowy s. 989-1011
Prace o Kasprowiczu : 1926-1936 Józef Birkenmajer s. 1012-1039
Ś. p. Gabrjel Korbut Tadeusz Mikulski s. 1040-1058
Ś. p. Stanisław Turowski Józef Ujejski s. 1059-1062
Udział ś. p. Stanisława Turowskiego w rewindykacji Bibljoteki Załuskich Edward Kuntze s. 1062-1066
Ś. p. ks. dr Jan Fijałek Stanisław Łempicki s. 1067-1074