Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1973, Tom 64, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Aminta" Torquata Tassa i przekład Jana Andrzeja Morsztyna Irena Mamcarz s. 3-28
Mickiewicz w kręgu idei i postulatów Sulzera Stefania Skwarczyńska s. 29-45
Orzeszkowa na napoleońskim trakcie Edmund Jankowski s. 47-81
Funkcje społeczne wieczoru literackiego na przykładzie grupy Skamandra Janusz Stradecki s. 83-120
Właściwości pragmatyczne wyrażeń równoznacznych : projekt schematu Andrzej Bogusławski s. 121-151
O niektórych literackich funkcjach nazw instrumentów muzycznych : na przykładzie nazw "bardon" i "lutnia" Barbara Szydłowska-Ceglowa s. 153-164
Andrzej Dębowski - pisarz XVI wieku : próba uściślenia bibliografii Andrzej Litwornia s. 165-174
Andrzeja Maksymiliana Fredry "Vir Consilii" jako podręcznik retoryki barokowej Zbigniew Rynduch s. 175-190
Poezja Mickiewicza wśród spiskowców epoki romantyzmu Dora Kacnelson s. 191-205
Wprowadzenie Michał Głowiński s. 207-210
Opis struktur poetyckich : dwie próby analizy wiersza Baudelaire'a "Koty" Michael Riffaterre Janusz Lalewicz (tłum.) s. 211-246
Baudelaire wobec krytyki strukturalnej Georges Mounin Roman Zimand (tłum.) s. 247-254
Strukturalizm w interpretacji wiersza : deskrypcja tekstu i analiza odbioru na przykładzie "Kotów" Baudelaire'a Roland Posner Krystyna Krzemieniowa (tłum.) s. 255-275
"Koty" Baudelaire'a Lucien Goldmann Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 277-280
"Koty" : próba analizy formalnej Willy Delsipech Maria Dramińska-Joczowa (tłum.) s. 281-291
"Koty" Charles'a Baudelaire'a : próba egzegezy Léon Cellier Władysław Kwiatkowski (tłum.) s. 293-302
Strukturalizm a charakter dzieła literackiego : o "Kotach" Baudelaire'a Ida-Marie Frandon Wiktoria Krzemień (tłum.) s. 303-314
"Kazania sejmowe", Piotr Skarga, opracował Janusz Tazbir, przy współudziale Mirosława Korolki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, wydanie trzecie zmienione i uzupełnione, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Biblioteka Narodowa, seria I, nr 70, redakcja: Jan Hulewicz i Mieczysław Klimowicz, ss. CVI, 196 + 2 wklejki ilustr. : [recenzja] Ludwika Szczerbicka-Ślęk Mirosław Korolko (aut. dzieła rec.) Piotr Skarga (aut. dzieła rec.) Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 315-320
"Poszukiwanie realizmu. Studium o polskich obrazkach prozą w okresie międzypowstaniowym 1831-1863", Józef Bachórz, Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, Nauk Społecznych i Humanistycznych, Seria Monografii, Nr 44, Prace Komisji Filologicznej, ss. 353, 3 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Władysław Dynak Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 321-328
"Antoni Sygietyński. Estetyk i krytyk", Jan Detko, indeks zestwiła Lucyna Michalska, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 356 : [recenzja] Tadeusz Żabski Jan Detko (aut. dzieła rec.) s. 328-334
"Studia o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu", pod redakcją Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, indeksy zestawił Krzysztof Okopień, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXX, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 320 : [recenzja] Małgorzata Szpakowska Michał Głowiński (aut. dzieła rec.) Krzysztof Okopień (aut. dzieła rec.) Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 334-341
"Religia a literatura. Bibliografia. Prace polskie. 1966-1969", opracował Zespół Komisji Badań nad Literaturą Katolicką KUL: Maria Błońska, Maria Józefacka, Maria Kunowska-Porębna, redaktor Maria Błońska, Lublin 1972, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Materiały Pomocnicze dla Studentów KUL, ss. 138 + errata na luźnej kartce : [recenzja] Teresa Tyszkiewicz Maria Błońska (aut. dzieła rec.) Maria Józefacka (aut. dzieła rec.) Maria Kunowska-Porębna (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"Powieść i czytelnicy. Społeczne warunkowanie zjawisk odbioru", Bogusław Sułkowski, Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 226, 2 nlb. : [recenzja] Oskar Czarnik Bogusław Sułkowski (aut. dzieła rec.) s. 344-350
"O stylistyce utworów mówionych", Józef Mayen, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XXVI, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk - Instytut Badań Literackich, ss. 162 : [recenzja] Janusz Lalewicz Józef Mayen (aut. dzieła rec.) s. 350-356
"Essays on Metaphor", Warren Shibles, Whitewater-Wisconsin 1972, The Language Press, ss. nlb. 14, 180 : [recenzja] Józef Japola Warren Shibles (aut. dzieła rec.) s. 356-366
"Poetic Closure. A Study of How Poems End", Barbara Herrnstein Smith, Chicago-London 1968, The University of Chicago Press, ss. XVI, 290 : [recenzja] Jerzy Paszek Barbara Herrnstein Smith (aut. dzieła rec.) s. 366-372
"Romanticism in Perspective. A Comparative Study of the Romantic Movements in England, France and Germany", Lilian R. Furst, New York 1969, Macmillan, ss. 366 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Lilian R. Furst (aut. dzieła rec.) s. 373-377
Bernard Julian Krakowski (7 stycznia 1929 - 30 grudnia 1971) [nekrolog] Edmund Rabowicz s. 379-381
Stanisław Furmanik (20 czerwca 1896 - 11 maja 1972) [nekrolog] Jan Trzynadlowski s. 385-388
[W sprawie rekopisów Lechonia] Stefan Treugutt s. 389