Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 64
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1914/1915, Tom 13, Numer 1/4

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bogusławskiego "Cud czyli Krakowiaki i Górale" Eugeniusz Kucharski s. 1-20
Sprawozdanie z czynności wydziału Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza we Lwowie za lata 1911-1913. s. 1-16
Spis członków. s. 13-16
Wpływ Volneya na "Ród ludzki" Staszica Władysław Ćwik s. 21-34
"Balladyna" Juliusza Słowackiego Wojciech Grzegorzewicz s. 35-49
Modlitewnik czy godzinki staropolskie? (Wacława) Antoni Prochaska s. 50-52
Kto jest autorem "Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej"? Julian Krzyżanowski s. 52-68
W którym roku wyszło pierwsze wydanie "Myśli o pismach polskich" Czartoryskiego? Zofia Olszamowska s. 69-70
Dwa listy do Erazma z Rotterdamu : (Józefa Tektandra i Marcina Dąbrowskiego) Kazimierz Miaskowski s. 71-76
"Andreas Fricius Modrevius. Ein Beitrag zur Geschichte der Staats- und Völkerrechtstheorien. Sitzungsberichte der Kais", Wladislaus Maliniak, Wien 1913 : [recenzja] P. Dąbkowski Władysław Maliniak (aut. dzieła rec.) s. 77-85
"Myśl Jana Jakóba Rousseau w Polsce XVIII wieku", Maryan Szyjkowski, Kraków 1913 : [recenzja] Jan Szumiel Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 85-92
"Mickiewicza Adama Pisma", wyd., objaśnił, wstępami poprzedził Józef Kallenbach, Brody 1911 : [recenzja] Aleksander Brückner Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 92-93
"Wielka utrata. Istoryczna drama z r. 1831-32. Z dodatkom żytiepysu A. Mickiewicza ta wyboru jeho poezji u perekładi na ukraińśku mowu", Adam Mickiewicz, wyd. Iwan Franko, Lwiw 1914 : [recenzja] Józef Kallenbach Iwan Franko (aut. dzieła rec.) Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) s. 93-95
Przegląd najnowszych prac o J. Słowackim : (R.1910-1913) (VIII-XI) Wiktor Hahn s. 95-110
"Korespondencya literacka Kajetana Koźmiana z Franciszkiem Wężykiem (1845-1856)", zebrał, objaśnił i wstępem opatrzył Stanisław Tomkowicz, Kraków 1913 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Stanisław Tomkowicz (aut. dzieła rec.) s. 111-114
"Eliza Orzeszkowa", Aureli Drogoszewski, Warszawa-Lublin-Łódź-Kraków 1912 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Aureli Drogoszewski (aut. dzieła rec.) s. 115-117
"Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej. Życiorysy, strzeszczenia, wyjątki", T. VIII, pod red. B. Chlebowskiego, I. Chrzanowskiego, H. Gallego, G. Korbuta, M. Kridla, Warszawa 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Bronisław Chlebowski (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Henryk Galle (aut. dzieła rec.) Gabriel Korbut (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) s. 118-119
"Przyczynki do psychologii twórczości", A. Heilpern, Lwów 1912 : [recenzja] Zygmunt Łempicki Adam Heilpern (aut. dzieła rec.) s. 119-120
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 121-127
Oświadczenie s. 128
Euzebiusza Słowackiego "Uwagi powszechne nad językami, sztuką pisania i postaciami mowy" Kazimierz Kosiński s. 129-149
Wpływ Volneya na "Ród ludzki" Staszica : (dokończenie) Władysław Ćwik s. 150-160
"Balladyna" Juliusza Slowackiego : (dokończenie) Wojciech Grzegorzewicz s. 161-175
Z dziejów polskiej literatury apokryficznej Stanisław Machniewicz s. 176-188
Do dziejów satyry na Emigracyi po r. 1831 Stefan Vrtel-Wierczyński s. 188-205
Echa calderonowskie w twórczości Słowackiego Juliusz Kleiner s. 205-214
Nieznane listy Adama Mickiewicza Aleksander Łucki s. 215-229
"Wydawnictwo inkunabułów polskich", Tom I : "Rozmowy, które miał król Salamon mądry z Marchołtem grubym a sprośnym, a wszakoż jako o niem powiedają barzo z wymownym z figurami i z gadkami śmiesznymi", wyd. Ludwik Bernacki, 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Symfonie anielskie Jana Karola Dachnowskiego", wyd. Alfred Brodnicki, Kraków 1913 ; "Mikołaja Sępa Szarzyńskiego poezye", wyd. Ign. Chrzanowski, Kraków 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Alfred Brodnicki (aut. dzieła rec.) Ignacy Chrzanowski (aut. dzieła rec.) Jan Karol Dachnowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Szarzyński Sęp (aut. dzieła rec.) s. 232-234
"Szymon Budny jako krytyk tekstów biblijnych", Henryk Merczyng, Kraków 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Henryk Merczyng (aut. dzieła rec.) s. 234-237
"Mitologia klasyczna w poezyi Kochanowskiego", Stanisław Szarski, Kraków 1913 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Stanisław Szarski (aut. dzieła rec.) s. 237-239
"Kajet ucznia Mickiewicza. Przyczynek do dziejów nauczania języka polskiego", Zygmunt Niklewski, Płock 1913 : [recenzja] Witold Bełza Zygmunt Niklewski (aut. dzieła rec.) s. 239-241
"Dusza ludu w "Panu Balcerze"", Bohdan Górski, Warszawa 1914 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Bohdan Górski (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Neo-cyganerya warszawska. Wspomnienia o ludziach i rzeczach literackich z niedawnej przeszłości (1870-1880)", Alexander Kraushar, Warszawa-Lwów 1913 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Aleksander Kraushar (aut. dzieła rec.) s. 243-244
"Pamiątkowa księga ku uczczeniu czterdziestopięcioletniej pracy literackiej prof. dr Józefa Tretiaka", Kraków1913 : [recenzja] Adam Fischer s. 244-246
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 247-256
Wpływ Moliera na komedye Krasickiego Zofia Gąsiorowska s. 257-283
Układ "Króla Ducha" : zagadnienie obszaru, tekstu głównego i waryantów Tadeusz Dąbrowski s. 284-308
"Warszawianka" St. Wyspiańskiego : (idea i konstrukcya) Stanisław Kotowicz s. 309-340
Nieznany egzemplarz Zwierzyńca Józef Fritz s. 341
Anatomia Martynusa Lutra Józef Fritz s. 342
Do historyi teatru lwowskiego w r. 1797, 1799 i 1813 Wiktor Hahn s. 342-343
O t. zw. "powieściach tradycyjnych" Klementyny z Tańskich Hofmanowej Konstanty Wojciechowski s. 343-360
J. I. Kraszewski w sprawie wydania autografów Tymona Zaborowskiego Stefan Vrtel-Wierczyński s. 360-362
Taniec i rozmowa o nim, w której się to zamyka, skąd poszedł taniec, co są za owoce jego. A jeśliż się godzi człowiekowi krześcjańskiemu z białłemi głowami tańcować. 1563. Grodzisko w 4-ce k. 4. Erazm Gliczner Tadeusz Grabowski s. 363-367
Autograf "Posłania do braci wygnańców" Aleksander Łucki s. 367-372
Dwa listy Seweryna Goszczyńskiego Aleksander Słapa s. 372-375
Seweryna Goszczyńskiego : "Moja rozmowa z Mickiewiczem" Mieczysław Świerz s. 375-376
Jeden list A. Mickiewicza : (do przyszłego krytycznego wydania "Korespondencyi" Stanisław Pigoń s. 376-378
"Polacy na studyach w Ingolsztacie", wyd. P. Czaplewski, Poznań, Toruń, Kraków 1914 : [recenzja] Antoni Karbowiak Paweł Czaplewski (aut. dzieła rec.) s. 379-381
Wendego Biblioteka klasyków polskich : "Pisma polskie wybrane", Jan Kochanowski, Warszawa 1914 ; "Wybór pism wierszem i prozą", Mikołaj Rej, Warszawa 1914 ; "Flis, Worek Judaszów i inne pisma polskie w wyborze", S. F. Klonowicz, Warszawa 1914 ; "Dworzanin polski, Rozmowa o elekcyey i Dzieje w Koronie polskiej w wyborze", Łukasz Górnicki, Warszawa 1914 : [recenzja] Wiktor Hahn Łukasz Górnicki (aut. dzieła rec.) Sebastian Fabian Klonowicz (aut. dzieła rec.) Jan Kochanowski (aut. dzieła rec.) Mikołaj Rej (aut. dzieła rec.) s. 381-382
"Sprawozdanie z poszukiwań w Szwecyi, dokonanych z ramienia Akademii Umiejętności przez Eugeniusza Barwińskiego, Ludwika Birkenmajera, Jana Łosia", Kraków 1914 : [recenzja] Aleksander Brückner Eugeniusz Barwiński (aut. dzieła rec.) Ludwik Birkenmajer (aut. dzieła rec.) Jan Łoś (aut. dzieła rec.) s. 382-385
"Księga Pamiątkowa w trzechsetną rocznicę śmierci Ks. Piotra Skargi", wyd. Wiktor Hahn, Lwów 1913 : [recenzja] Aleksander Brückner Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) s. 385-388
"Dzieła wszystkie Ad. Mickiewicza", wyd. T. Pini, M. Reiter, Lwów 1911-13 : [recenzja] Stanisław Pigoń Tadeusz Pini (aut. dzieła rec.) Marian Reiter (aut. dzieła rec.) s. 388-394
"Action et Souvenirs de quelques serviteurs de l'Oeuvre de Dieu", Attille Begey, Turin 1913 : [recenzja] Stanisław Pigoń Attille Begey (aut. dzieła rec.) s. 394-396
"Bohdan Zaleski na tułactwie 1831-1838. Życie i poezya. Kartka z dziejów emigracyi polskiej", Józef Tretiak, Kraków 1913 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Józef Tretiak (aut. dzieła rec.) s. 396-397
"Fredro jako poeta narodowy", Władysław Günther, Warszawa 1914 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Władysław Günther (aut. dzieła rec.) s. 398-399
"Polska literatura współczesna", Cz. I-II, Antoni Potocki, Warszawa 1911 : [recenzja] Tadeusz Grabowski Antoni Potocki (aut. dzieła rec.) s. 399-402
Ze sprawozdań szkół średnich za rok 1912/1913 Zygmunt Gerstmann s. 402-410
Ze sprawozdań szkół średnich galicyjskich za rok 1914 Wiktor Hahn s. 410-416
"Dzieło i twórca (Studya i wrażenia literackie)", Zygmunt L. Zaleski, Warszawa-Lwów 1914 : [recenzja] Franciszek Jaroszyński Zygmunt L. Zaleski (aut. dzieła rec.) s. 417-422
"Liryczna twórczość poetów. Szkic psychologiczny", Julian Ochorowicz, Warszawa 1914 : [recenzja] Wiktor Hahn Julian Ochorowicz (aut. dzieła rec.) s. 422-423
Wspomnienia pośmiertne Wiktor Hahn s. 424-427
Wiadomości bibliograficzne Wiktor Hahn s. 428-444