Tytuł Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
ISSN 0031-0514
Wydawca Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 31
Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej
1985, Tom 76, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historyczny sens "Uspokojenia" Juliusza Słowackiego Zofia Wójcicka s. 3-19
Dwa zakończenia "Faraona" a sens ideowy powieści Ewa Warzenica-Zalewska s. 21-34
Jak czytano powieści "wielkiego demoralizatora" Gabriela Matuszek s. 35-48
W sprawie pism teoretycznoliterackich Juliusza Kleinera raz jeszcze : uwagi hermeneutyczne - porównania - analizy Stanisław Dąbrowski s. 49-82
Polifonia, dialogiczność i dialektyka : bachtinowska teoria powieści Henryk Markiewicz s. 83-98
Czy Kochanowski był sylabotonistą? Lucylla Pszczołowska s. 99-111
Właściwości gramatyczne polskich rękopisów Sebastiana Fabiana Klonowicza Halina Wiśniewska s. 113-134
Interpretacja wiersza Cypriana Norwida "Początek broszury politycznej" Jadwiga Puzynina Barbara Subko s. 135-148
Język jako świat przedstawiony : o wierszach Stanisława Barańczaka Włodzimierz Bolecki s. 149-174
Wiersz przyśpiewek ludowych z Lubelszczyzny Grażyna Münch s. 175-192
"Poczwórna inwektywa" Mikołaja Reja Jacek Sokolski s. 193-200
Nieznany rękopiśmienny przekaz części "Postylli" Mikołaja Reja Jan Pirożyński s. 201-215
"Duchowidz" odnaleziony : autograf Wojciecha Bogusławskiego w Österreichische Nationalbibliothek Zbigniew Raszewski s. 217-237
Joachima Lelewela młodzieńczy skrót "Eddy" Wojciech Grzelak s. 239-256
Dwie wiadomości o Antonim Malczewskim w prasie warszawskiej z 1826 i 1927 roku Zbigniew Przychodniak s. 257-265
Nieznane teksty "Zielonego Balonika" Jan Michalik s. 267-288
Semantyka narracji Lubomír Doležel Maria Bożenna Fedewicz (tłum.) s. 289-310
Płaszczyzny narracyjne : "dzianie się", "historia", "opowieść" i "prezentacja opowieści" Wolf Schmid Jacek Kubiak (tłum.) s. 311-331
"Stanisław Herakliusz Lubomirski : pisarz - polityk - mecenas", pod red. Wandy Roszkowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982 : [recenzja] Joanna Czyż Wanda Roszkowska (aut. dzieła rec.) s. 333-340
"Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego", Ryszard Przybylski, Warszawa 1983 : [recenzja] Zofia Rejman Ryszard Przybylski (aut. dzieła rec.) s. 341-347
"Pan Tadeusz albo aposzni zajezd na Litwie : szlachockaja historyja z 1811 i 1812 h. u dwanaccaci bylicach wierszam", Adam Mickiewicz, przeł. Bronisław Taraszkiewicz, red. nauk. Antonina Obrębska-Jabłońska, Olsztyn 1984 : [recenzja] Franciszek Sielicki Adam Mickiewicz (aut. dzieła rec.) Antonina Obrębska-Jabłońska (aut. dzieła rec.) Bronisław Taraszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 347-348
"Wśród mitów teatralnych Młodej Polski", pod red. Ireny Sławińskiej i Marii Barbary Stykowej, Kraków-Wrocław 1983 : [recenzja] Ireneusz Sikora Maria Barbara Stykowa (aut. dzieła rec.) Irena Sławińska (aut. dzieła rec.) s. 348-355
"Romantyzm a ideologia : główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej", Leszek Kamiński, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Mirosław Lalak Leszek Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 355-359
"Mieczysława Jastruna spotkania w czasie", Jacek Łukasiewicz, Warszawa 1982 : [recenzja] Jacek Dąbała Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 359-366
"Ironia jako postawa i jako wyraz : z zagadnień teoretycznych ironii", Piotr Łaguna, Kraków-Wrocław 1984 : [recenzja] Włodzimierz Szturc Piotr Łaguna (aut. dzieła rec.) s. 367-370
"Wielojęzyczność literatury i problemy przekładu artystycznego", pod red. Edwarda Balcerzana, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984 : [recenzja] Ewa Kraskowska Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 370-376
Mieczysław Brahmer (26 stycznia 1899 - 31 sierpnia 1984) Zdzisław Libera s. 377-382
W związku z p. Stanisławem Dąbrowskim Kazimierz Cysewski s. 383-384
List do Redakcji Stanisław Dąbrowski s. 384-385
Od Redaktora Bogdan Zakrzewski s. 385
Do Redaktora Naczelnego "Pamiętnika Literackiego" Janusz Pelc s. 385-386