Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Przegląd Historyczny
2005, Tom 96, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Niższe? Wyższe? Równe? Cywilizacja europejska wobec innych Krzysztof Pomian s. 391-401
CONCORDIA PRAETORIANORVM i FIDES PRAETORIANORVM na denarach z roku 69 n.e. Ireneusz Łuć s. 403-419
Udział muzułmanek w lokalnym życiu społecznym w Imperium Osmańskim w XVI-XVIII wieku Natalia Królikowska s. 421-438
Akcja Hotelu Lambert na rzecz obalenia bana Chorwacji Josipa Jelačicia w dobie Wiosny Ludów Piotr Żurek s. 439-448
Testament Anny z Korsaków Rahoziny z 1563 roku. Przyczynek do dziejów jeńców połockich Michał Straszewicz s. 449-458
Książę Aleksander Imeretyński o społeczeństwie Królestwa Polskiego w przededniu wizyty cara Mikołaja II (memoriał z 24 lipca Leszek Jaśkiewicz s. 459-465
Wizerunek mężczyzny w nowożytnej sztuce europejskiej. Jakiego mężczyzny? : (uwagi o książce Männlichkeit im Blick. Visuelle Inszenierungen in der Kunst seit der Frühen Neuzeit, wyd. Mechtild Fend i Marianne Koos, Köln-Weimar-Wien 2004, s. 274, 83 ilustracje) Andrzej Wyrobisz Mechtild Fend (aut. dzieła rec.) Marianne Koos (aut. dzieła rec.) s. 467-473
O pogromie w Brześciu, administracji polskiej na kresach wschodnich i pięknej sztuce edycji dokumentów : (na marginesie książki Wojciecha Śleszyńskiego) Jerzy Tomaszewski s. 475-479
Poza sporami o pamięć narodową : (45. Zjazd Historyków Niemieckich, Kilonia, 14 - 17 września 2004) Maciej Janowski s. 481-485
„Die Geschichtsphilosophie in der spätantiken Historiographie. Studien zu Prokopios von Kaisareia, Agathias von Myrina und Theophylaktos Simokkates”, Dariusz Brodka, Frankfurt am Main 2004 : [recenzja] Waldemar Ceran Dariusz Brodka (aut. dzieła rec.) s. 487-489
„Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu (Stan bádania o dejinách Spiša)”, red. Ryszard Gładkiewicz, Martin Homza, przy współudziale Michała Puławskiego i Michala Slivki, Levoča-Wrocław 2003 : [recenzja] Krzysztof Baczkowski Ryszard Gładkiewicz (aut. dzieła rec.) Martin Homza (aut. dzieła rec.) Michała Puławskiego (aut. dzieła rec.) Michala Slivki (aut. dzieła rec.) s. 489-492
„The Fourth Crusade: event and context”, Michael Angold, Harlow-New York 2003 : [recenzja] Teresa Wolińska Michael Angold (aut. dzieła rec.) s. 492-497
„The Princely Court. Medieval courts and culture in north-west Europe”, Malcolm Vale, Oxford 2004 : [recenzja] Robert Bubczyk Malcolm Vale (aut. dzieła rec.) s. 497-499
„Życie codzienne w XVIII-XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności”, pod red. Bożeny Płonki–Syrokii Andrzeja Syroki, Wrocław 2003 : [recenzja] Michał Kopczyński Bożena Płonka–Syroka (aut. dzieła rec.) Andrzej Syroka (aut. dzieła rec.) s. 499-504
„Pamiętniki wojskowe 1812-1814”, Józef Ignacy Grabowski, słowo wstępne Bogdan Borucki i Andrzej Brzozowski, Warszawa 2004 : [recenzja] Włodzimierz Witczak Józef Ignacy Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 504-507
„Nędzarze i filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815-1863”, Monika Piotrowska-Marchewa, Toruń 2004 : [recenzja] Andrzej Szwarc Monika Piotrowska-Marchewa (aut. dzieła rec.) s. 507-511
„Hospodářské a sociální dĕjiny Československa 1918-1992, I. dil, období 1918-1945”, Václav Prùcha [et al.], Brno 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Václav Prùcha (aut. dzieła rec.) s. 511-513
„Polacy na Zaolziu 1920-2000. Polácí na Tĕšínsku. Zbiór referatów z konferencji naukowej, która odbyła się 13.-14.10.2000 w Czeskim Cieszynie. Sbornik příispìvků z vĕdecké konference konané ve dnech 13.-14.10.2000 v Českém Tešínĕ”, red. Józef Szymeczek, Czeski Cieszyn-Český Tešín2002 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Józef Szymeczek (aut. dzieła rec.) s. 514-516
„Od indyferentnej ludności do śląskiej narodowości? Postawy narodowe ludności autochtonicznej Górnego Śląska w latach 1945-2003 w świadomości społecznej”, Maria Wanda Wanatowicz, Katowice 2004 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Maria Wanda Wanatowicz (aut. dzieła rec.) s. 516-518
[Wielce Szanowny Panie Redaktorze!...] Paweł Wieczorkiewicz s. 519