Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Przegląd Historyczny
1960, Tom 51, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki rozwoju rolnictwa w Galii rzymskiej : zastosowanie żniwiarki Jerzy Kolendo s. 237-253
Rozważania o gospodarce wiejskiej we Francji w połowie XIV w. Georges Duby s. 254-261
Zagadnienie depresji rolnictwa w XIV-XV wieku w świetle najnowszej literatury Benedykt Zientara s. 262-274
Uwagi o polityce targowej Książąt Mazowieckich w XIV i XV w. Stanisław Russocki s. 275-284
Kredyt w gospodarce chłopskiej na Żuławach Malborskich początku XVII w. Antoni Mączak s. 285-313
Powstanie chłopów białoruskich w starostwie krzyczewskim (1740 r.) Marian J. Lech s. 314-330
Sejmiki poselskie 1788 r. (cz. II) Jerzy Michalski s. 331-367
Nieznane przywileje warszawskie z XV i początków XVI wieku Stella Maria Szacherska s. 368-384
Przyczynek do dziejów Zaliwszczyzny na Litwie Mirosław Wierzchowski s. 385-397
Kiedy powstała Kronika Wielkopolska? Henryk Łowmiański s. 398-410
Z nowszych prac zachodnioniemieckich nad osadnictwem Prus Królewskich w XVI-XVIII wieku Marian Biskup s. 411-424
"Zapomniane pisma i języki", J. Friedrich, tł. z jęz. niem. B. St. Kupść, Warszawa 1958 : [recenzja] Rudolf Ranoszek J. Friedrich (aut. dzieła rec.) B. St. Kupść (aut. dzieła rec.) s. 425-426
"Cyceron i jego współcześni", Kazimierz Kumaniecki, Warszawa 1959 : [recenzja] Iza Bieżuńska-Małowist Kazimierz Kumaniecki (aut. dzieła rec.) s. 426-431
"Les bâtisseurs des cathédrales", Jean Gimpel, Paris 1959 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jean Gimpel (aut. dzieła rec.) s. 431-433
"Z historii rachunkowości w Polsce i Gdańsku w wieku XVI : wybór tekstów", wyboru i przekładu tekstów dokonali i wstępem opatrzyli Andrzej Grodek i Izabela Surma, Warszawa 1959 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Andrzej Grodek (aut. dzieła rec.) Izabela Surma (aut. dzieła rec.) s. 433-435
"Studia nad położeniem ekonomicznym ludności wiejskiej na Śląsku w XVI w.", Roman Heck, Wrocław 1959 : [recenzja] Antoni Mączak Roman Heck (aut. dzieła rec.) s. 435-438
"Mapy do tomu I Historii Polski", Warszawa 1957 : [recenzja] Jan Natanson-Leski s. 438-447
"Korespondencja Adama Naruszewicza 1762-1796 : z papierów po Ludwiku Bernackim", uzupełnił, oprac. i wyd. Julian Platt, pod red. Tadeusza Mikulskiego, Wrocław 1959 : [recenzja] Jerzy Michalski Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) Julian Platt (aut. dzieła rec.) s. 447-450
"Galicja 1848-1914 : historia ustroju politycznego na tle historii ustroju Austrii", Konstanty Grzybowski, Wrocław 1959 : [recenzja] Stefan Kieniewicz Konstanty Grzybowski (aut. dzieła rec.) s. 450-453
"Polacy w Komunie Paryskiej 1871 r.", Krystyna Wyczańska, Warszawa 1957 : [recenzja] Maria Nowak Krystyna Wyczańska (aut. dzieła rec.) s. 454-457
Kronika. s. 458-461
Wykopaliska francuskie w Klaros s. 460-461
W związku z recenzją P. W. Majewskiego Jan Wimmer s. 461