Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Przegląd Historyczny
1967, Tom 58, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O cyrkulacji kruszców w Polsce X-XII wieku Tadeusz Lalik s. 1-27
Wybory w Galicji i debaty nad zniesieniem pańszczyzny w parlamencie wiedeńskim w 1848 r. Włodzimierz Borys s. 28-45
Ewolucja poglądów na Fryderyka Holsteina Adam Galos s. 46-66
Związek Zagraniczny Socjalistów Polskich : organizacja i kierownictwo w latach 1893-1896 Jan Kancewicz s. 67-90
Dwa numery "Kontynuacji Merkuriusza Polskiego" Jan Sulowski s. 91-94
Listy Zygmunta Sierakowskiego do Włodzimierza Spasowicza Tamara Fiedosowa Krzysztof Groniowski s. 95-131
Zagadnienie upadku rzemiosła i kryzysu gospodarczego miast w Polsce: wiek XVI czy XVII? : (w związku z pracami Maurycego Horna, Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605-1633 na Ruś Czerwoną, Wrocław 1964; oraz, Rzemiosło miejskie województwa bełskiego w pierwszej połowie XVII wieku : zagadnienie kryzysu gospodarczego Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII wieku, Wrocław 1966) Andrzej Wyrobisz s. 132-138
"Brno v minulosti a dnes : sbornik přispěvku k dějinám a výstavbě Brna", Brno, t. I, 1959; t. II 1960, t. III, 1961, t. IV, 1962, T. V, 1963, T. VI, 1964, T. VII, 1965 : [recenzja] Jadwiga Russocka s. 139-141
"Źródła do dziejów Warszawy : rejestry podatkowe i taryfy nieruchomości 1510-1770", wyd. A. Berdecka [et al.], Warszawa 1963; indeksy: osobowy oprac. J. Rutkowska, R. Zdziarska; rzeczowo-topograficzny oprac. H. Szwankowska, Z. A. Wójcik, Warszawa 1966 : [recenzja] Andrzej Tomczak Anna Berdecka (aut. dzieła rec.) J. Rutkowska (aut. dzieła rec.) Hanna Szwankowska (aut. dzieła rec.) Z. A. Wójcik (aut. dzieła rec.) R. Zdziarska (aut. dzieła rec.) s. 141-145
"The Crisis of the Aristocracy 1558-1641", Lawrence Stone, Oxford 1965 : [recenzja] Antoni Mączak Lawrence Stone (aut. dzieła rec.) s. 145-148
"Under their Vine and Fig Tree : Travels through America in 1797-1799, with some futher Account of Life in New Jersey", by Julian Ursyn Niemcewicz, translated and ed. with introduction and notes by Metchie J. E. Budka, New Jersey 1965 : [recenzja] Jerzy Skowronek Metchie J. E. Budka (aut. dzieła rec.) Julian Ursyn Niemcewicz (aut. dzieła rec.) s. 148-150
"Kontinentalnaja błokada i Rossija", M. F. Złotnikow, Moskwa-Leningrad 1966 : [recenzja] Emanuel Halicz M. F. Złotnikow (aut. dzieła rec.) s. 150-151
"Idejno-politiczeskaja borba w polskom oswoboditielnom dwiżenii 50-60 godow XIX wieka", S. M. Falkowicz, Moskwa 1966 : [recenzja] Irena Koberdowa S. M. Falkowicz (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Kółka socjalistyczne, Gminy i Wielki Proletariat : procesy polityczne 1878-1888 : źródła", zebrał, oprac. i wstępem opatrzył Leon Baumgarten, Warszawa 1966 : [recenzja] Jan Kancewicz Leon Baumgarten (aut. dzieła rec.) s. 155-159
"Stosunki polsko-litewskie w latach 1918-1920", Piotr Łossowski, Warszawa 1966 : [recenzja] Aleksy Deruga Piotr Łossowski (aut. dzieła rec.) s. 160-165
"Pierwsza Reduta Osterwy", Józef Szczublewski, Warszawa 1965 : [recenzja] Eugeniusz Szwankowski Józef Szczublewski (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Hitlerowski terror na wsi polskiej : zestawienie większych akcji represyjnych", Czesław Madajczyk przy współudz. Stanisławy Lewandowskiej, Warszawa 1965 : [recenzja] Stanisław Piotrowski Stanisława Lewandowska (aut. dzieła rec.) Czesław Madajczyk (aut. dzieła rec.) s. 169-170
Książki nadesłane. s. 171-173