Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 47
Przegląd Historyczny
1937-1938, Tom 34, Numer 2

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Archiwalia powstania styczniowego w Archiwum Akt Dawnych Kazimierz Konarski s. 347-358
Archiwalia w Archiwum Państwowym w Wilnie dotyczące represyj po 1863 r. na terenie Litwy Historycznej Wacław Gizbert Studnicki s. 359-362
Archiwum Państwowe w Grodnie jako zbiór akt o powstaniu styczniowym Janina Studnicka s. 363-366
Źródła do dziejów powstania styczniowego w Archiwum Wojskowym Jan Giergielewicz Ludwik Widerszal s. 367-373
Zestawienie materiałów tyczących się powstania 1863 roku, znajdujących się w Archiwum Państwowym we Lwowie Eugeniusz Barwiński s. 374-375
Kartoteka powstańców 1863 roku opracowana na podstawie akt Archiwum Państwowego we Lwowie Eugeniusz Barwiński s. 376-378
Źródła do dziejów Powstania Styczniowego w Archiwum Państwowym w Poznaniu Franciszek Paprocki s. 379-388
Historiografia powstania styczniowego ostatnich lat piętnastu Henryk Mościcki s. 389-407
Okres 1865-1914 w powojennej literaturze historycznej Henryk Wereszycki s. 408-427
"Biografistyka" Powstania Styczniowego Stefan Pomarański s. 428-434
Biografistyka okresu 1855-1864 Walentyna Rudzka s. 435-438
Struktura cywilnej organizacji prowincjonalnej w Królestwie Polskim Henryk Jabłoński s. 439-454
Idee przewodnie polskiej polityki zagranicznej Adam Lewak s. 455-466
Wydawnictwa źródeł do historii dyplomatycznej powstania styczniowego Henryk Wereszycki s. 467-478
O prowadzeniu wojny 1863 roku Juliusz Kozolubski s. 479-492
O taktyce oddziałów powstańczych Stanisław Płoski s. 493-503
Zamknięcie dyskusji nad wojną 1863 roku Otton Laskowski s. 504-511
Kościół i duchowieństwo w powstaniu styczniowym (Stan badań w zarysie) Mieczysław Żywczyński s. 512-525
Mieszczaństwo w powstaniu styczniowym Natalia Gąsiorowska s. 526-543
Chłopi w Powstaniu Styczniowym Stanisław Tadeusz Wrona s. 544-563
Żydzi w powstaniu 1863 r. : próba bibliografii rozumowanej Majer Bałaban s. 564-599
Zabór pruski w powstaniu styczniowym Andrzej Wojtkowski s. 600-610
Udział Galicji w powstaniu styczniowym Stefan Kieniewicz s. 611-614
Powstanie styczniowe w dziejach Słowian bałkańskich, Czechów i Rumunów Ludwik Widerszal s. 615-622
Józef Piłsudski jako historyk roku 1863 Marceli Handelsman s. 623-627
Rewolucyjna organizacja Miasta Stołecznego Warszawy w powstaniu styczniowym Edmund Oppman s. 628-640
Anczyc, Jeż i Romanowski jako budziciele ruchu powstańczego przed r. 1863 Zygmunt Szweykowski s. 641-650
Organizacja Rządu Narodowego w historiografii powstania styczniowego Maria Złotorzycka s. 651-661
Z dziennika margrabiego Aleksandra Wielopolskiego Adam M. Skałkowski s. 662-687
Wykaz Wielkopolan uczestników powstania 1863 roku Wacław Truszkowski-Fidler s. 688-738
Protokóły konferencji poświęconej dziejom powstania styczniowego w jego 75-tą rocznicę. s. 739-759
Sprawozdanie Prezesa T. M. H. za ostatnie trzechlecie działalności Towarzystwa. s. 760-767
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii w okresie 1.IV.1937-31.III.1938 r. s. 768-776
Posiedzenia ogólne oraz sekcyj. s. 768
Sekcja dydaktyczna. s. 769
Sekcja historii Warszawy i Mazowsza. s. 769-770
Sekcja historii gospodarczej i społecznej. s. 771
Sekcja historii Europy Wschodniej. s. 771
Sekcja archiwalna. s. 771-772
Sekcja studiów historyczno-krytycznych. s. 772-773
Sekcja historii kościoła. s. 773
Sekcja historii starożytnej. s. 773-774
Wydawnictwa. s. 774-775
Sekcja historii powstania 1863 r. s. 774
Subwencje. s. 775
Członkowie T. M. H. s. 776
Sprawozdanie kasowe Towarzystwa Miłośników Historii s. 778-779