Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Przegląd Historyczny
1971, Tom 62, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bolesław Wysoki - tułacz, repatriant, malkontent : przyczynek do dziejów politycznych Polski XII wieku Benedykt Zientara s. 367-396
Mechanizm sejmikowy i klientela radziwiłłowska za Sasów Zofia Zielińska s. 397-419
Sąd sejmowy w okresie rządów Rady Nieustającej : proces barona Juliusa Zbigniew Szcząska s. 421-436
Okręg biebrzański w powstaniu styczniowym Stanisław Chankowski s. 437-447
Bitwa pod Grochowiskami Stefan Orzeł s. 449-475
Kwestia narodowa w partii komunistycznej na Ukrainie radzieckiej (1920-1927) Janusz Radziejowski s. 477-499
Godło powstańcze 1863 roku J. I. Sztakelberg Józef Dancygier (tłum.) s. 501-508
Słowianie nadbałtyccy a Ruś w ujęciu historiografii rosyjskiej W. B. Wilinbachow Józef Dancygier (tłum.) s. 509-530
Wokół problematyki Stanów Generalnych : (w związku z książką Cloude Soule, Les États Généraux de France (1302-1789) : Étude historique, comparative et doctrinale, Heule 1968) Anna Sucheni-Grabowska s. 531-541
"Rome et les Barbères : un problème militaire d'Auguste à Dioclétien", M. Rachet, Bruxelles 1970 : [recenzja] Tadeusz Kotula M. Rachet (aut. dzieła rec.) s. 543-546
"Prawo bliższości krewnych w polskim prawie ziemskim do końca XV wieku", Zygfryd Rymaszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Maria Koczerska Zygfryd Rymaszewski (aut. dzieła rec.) s. 547-549
"Europa a Afryka Zachodnia w dobie wczesnej ekspansji kolonialnej", Marian Małowist, Warszawa 1969 : [recenzja] Tadeusz Lewicki Marian Małowist (aut. dzieła rec.) s. 549-557
"Zagadnienia gospodarki w Polsce", Jerzy Topolski, [w:] "Polska w epoce Odrodzenia - Konfrontacje historyczne", Warszawa 1970, s. 68-99 : [recenzja] Leonid Żytkowicz Jerzy Topolski (aut. dzieła rec.) s. 557-559
"Kolonizacja niemiecka w południowo-wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815-1915", Wiesław Śladkowski, Lublin 1969 : [recenzja] Stanisław Wiśniewski Wiesław Śladkowski (aut. dzieła rec.) s. 560-562
"Łunin", N. J. Ejdelman, Moskwa 1970 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska N. J. Ejdelman (aut. dzieła rec.) s. 562-565
"Sekretarz Adama Mickiewicza : (Armand Lévy i jego czasy 1827-1891)", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1969 : [recenzja] Wiktoria Śliwowska Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 565-567
"Warszawskie środowisko historyczne 1832-1869", Jerzy Maternicki, Warszawa 1970 : [recenzja] Krystyna Śreniowska Jerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) s. 567-569
"Das deutsche Kapital in Russland 1850-1894", J. Mai, Berlin 1970 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz J. Mai (aut. dzieła rec.) s. 569-571
"Uprzemysłowienie ziem polskich w XIX i XX wieku : studia i materiały", pod red. Ireny Pietrzak-Pawłowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Kaczyńska Irena Pietrzak-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 571-577
"Kommunisticzeskaja Partia Polszi i idei Oktjabrja, 1918-1923 gg.", I. S. Jażborowska, Moskwa 1967 : [recenzja] Jan Kancewicz I. S. Jażborowska (aut. dzieła rec.) s. 577-585
[W recenzji z mej książki pt. "Wybrane zagadnienia rzymskiej apelacji w sprawach cywilnych...] Wiesław Litewski s. 587-590
[A. Zahorski w swojej recenzji z książki Anny Berdeckiej i Ireny Turnau "Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia"...] Jan Wojnowski s. 590-592
[W "Przeglądzie Historycznym" t. LX (1969), z. 3 s. 602-606 ukazała się recenzja Barbary Grochulskiej z mojej pracy pt. "Gospodarstwo folwarczne na Mazowszu (1795-1806)"...] Danuta Rzepniewska s. 592-597
[Jestem niezmiernie wdzięczny za zamieszczoną w zeszycie 3 tomu LXI (1970) "Przeglądu Historycznego" recenzję prof. dr Stefana Kieniewicza z mej pracy "Zygmunt Padlewski (1835-1863)"...] Stefan Karbowski s. 597-601
[Na obecnym etapie dyskusji...] Stefan Kieniewicz s. 601
Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Miłośników Historii za okres 17. III. 1970 - 30. III. 1971 Hanna Szwankowska s. 603-607
Ankieta Towarzystwa Miłośników Historii w 1970 r. Henryk Rutkowski s. 607-609