Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Przegląd Historyczny
1970, Tom 61, Numer 3

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Studia nad dziejami panowania cesarza Michała III (842-867) : cz. II: przewrót państwowy w 851/852 r. i ofensywa w Azji Mniejszej przeciwko Arabom Tadeusz Wasilewski s. 359-380
Ideologia ludowego ruchu lollardów Barbara Geodecka s. 381-387
Z metodyki badań historii kultury duchowej Karol Górski s. 388-402
Lokalizacja cechów i specjalności rzemieślniczych w miastach ziemi przemyskiej i sanockiej w latach 1550-1650 Maurycy Horn s. 403-427
Warowne miasta magnackie na Białorusi i Litwie Anatol P. Hryckiewicz s. 428-444
Rozdawnictwo i sprzedaż urzędów w czasach Zygmunta III Henryk Wisner s. 445-451
O rzekomych i rzeczywistych pismach Andrzeja Zamoyskiego Jerzy Michalski s. 452-475
Dobra porządowe w Królestwie Polskim Zbigniew Stankiewicz s. 476-489
Wiec, rada książęca i sejm na Mazowszu Aleksander Swieżawski s. 490-497
Jeszcze raz o Warszewickim Władysław Czapliński s. 498-506
"Ze studiów nad średniowieczną historiografią małopolską : wiślicki katalog biskupów krakowskich", Józef Szymański, [w:] Średniowiecze : studia o kulturze, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 7-49 : [recenzja] Zofia Kozłowska-Budkowa Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 507-508
"Kancelaria miasta Lublina XIV-XVIII w.", Maria Stankowa, Warszawa 1968 : [recenzja] Kazimierz Bobowski Maria Stankowa (aut. dzieła rec.) s. 508-510
"Recherches sur les grandes épidémies dans le nord de l'Espagne à la fin du XVIe siècle", B. Bennassar, Paris 1968 : [recenzja] Marian Małowist B. Bennassar (aut. dzieła rec.) s. 510-513
"Życie codzienne w Warszawie okresu Oświecenia", Anna Berdecka, Irena Turnau, Warszawa 1969 : [recenzja] Andrzej Zahorski Anna Berdecka (aut. dzieła rec.) Irena Turnau (aut. dzieła rec.) s. 514-518
"Protokoły posiedzeń Komisji Edukacji Narodowej 1786-1794", oprac. Tadeusz Mizia, Wrocław 1969 : [recenzja] Andrzej Woltanowski Tadeusz Mizia (aut. dzieła rec.) s. 519-521
"Przełom w konsumpcji spożywczej w Królestwie Polskim w XIX wieku", Tadeusz Sobczak, Wrocław 1968 : [recenzja] Zbigniew Kuchowicz Tadeusz Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 521-524
"Zygmunt Padlewski (1835-1863)", Władysław Karbowski, Warszawa 1969 : [recenzja] Roman Polkowski Władysław Karbowski (aut. dzieła rec.) s. 524-532
"Czasopiśmiennictwo morskie II Rzeczypospolitej", Zbigniew Machaliński, Gdańsk 1969 : [recenzja] Andrzej Notkowski Zbigniew Machaliński (aut. dzieła rec.) s. 532-535
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Miłośników Historii za rok 1969 Hanna Szwankowska s. 536-539