Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 55
Przegląd Historyczny
1981, Tom 72, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hiszpańskie państwo Swewów Jerzy Strzelczyk s. 1-23
Typy funkcjonalne miast polskich w XVI-XVIII w. Andrzej Wyrobisz s. 25-49
Naród, państwo, system władzy w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919-1926 Andrzej Friszke s. 51-73
Koncepcje ideowo-polityczne Kazimierza Bartla i jego ekipy w latach 1926-1930 Władysław T. Kulesza s. 75-93
Księgi Sigillat Metryki Litewskiej Andrzej Rachuba s. 95-110
Rejestry podatkowe Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1637-1717 Henryk Lulewicz Witold Sienkiewicz s. 111-118
Dzieje polityczne Rzeczypospolitej czasów Zygmunta III w optyce sejmowej : (na marginesie książki Anny Filipczak-Kocur, Sejm zwyczajny 1629 r., Wrocław-Warszawa 1979) Jerzy Urwanowicz s. 119-127
"Kitajskij gorod XI-XIII ww.: ekonomiczeskaja i socialnaja źizń", E. P. Stużina, Moskwa 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz E. P. Stużina (aut. dzieła rec.) s. 129-133
"Die wirtschaftliche Stellung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert. Strukturanalyse einer spätmittelterlichen Exportgewerbe und Fernhandelsstadt", Franz Irsigler, Wiesbaden 1979 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Franz Irsigler (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", wybr., oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVII wieku", cz. 1—2, wybrał, opra­cował, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Janusz Tazbir Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Między "Smutą" a kryzysem lat 40-stych XVII w. (Polityka wewnętrzna Rosji w okresie panowania pierwszego Romanowa)", Danuta Czerska, Kraków 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Danuta Czerska (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Stanisław Nałęcz Małachowski 1736-1809", Bartłomiej Szyndler, Warszawa 1979 : [recenzja] Łukasz Kądziela Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 141-145
"Aussenpolitik in der Emigration. Die Exidiplomatie Adam Jerzy Czartoryski 1830-1840", Hans Henning Hahn, München-Wien 1978 : [recenzja] Jerzy Skowronek Hans Henning Hahn (aut. dzieła rec.) s. 145-150
"Mussolini był pierwszy", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1979 : [recenzja] Szymon Rudnicki Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 150-155
"Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940", Andrzej Paczkowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Barbara Topolska Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 155-159
"Tripitz. Aufstieg, Macht, Scheitern", Michael Salewski, Göttingen 1979 : [recenzja] Marek Czapliński Michael Salewski (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Procesy integracyjne w polsko-czechosłowackich stosunkach gospodarczych (1947-1949)", Janusz Skodlarski, Łódź 1979 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Janusz Skodlarski (aut. dzieła rec.) s. 162-163
"Apokryfy Nowego Testamentu", pod red. ks. M. Starowieyskiego, Lublin 1980 : [recenzja] Ewa Wipszycka M. Starowieyski (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Pomoszczni istoriczeski disciplini", red. Kenczo Georgiew [et al.], t. 1-2, Sofija 1979-1980 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Kenczo Georgiew (aut. dzieła rec.) s. 165
"Europäische Stadtgeschichte in Mittelalter und früher Neuzeit", hrsg. von Werner Mägdefrau, Weimar 1979 : [recenzja] Marian Dygo Werner Mägdefrau (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Cywilizacja islamu", Janine i Dominique Sourdel, tł. Maria Skuratowicz i Wojciech Dembski, Warszawa 1980 : [recenzja] Lidia Milka Wojciech Dembski (aut. dzieła rec.) Maria Skuratowicz (aut. dzieła rec.) Janine Sourdel (aut. dzieła rec.) Dominique Sourdel (aut. dzieła rec.) s. 167
"Renesans islamu", Adam Mez, tł. i wstęp Janusz Daniecki, Warszawa 1980 : [recenzja] Lidia Milka Janusz Daniecki (aut. dzieła rec.) Adam Mez (aut. dzieła rec.) s. 169
"Historia dyplomacji polskiej (połowa X w. - XX w.)", pod red. Gerarda Labudy, t. 1: "połowa X w. — 1572", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Studia i materiały z dziejów duchowości", Karol Górski, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Revue Internationales d'Histoire Militaire", nr 46, 1980, Edition de la Commision Turque d'Histoire Militaire, Ankara 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 171-172
"Grody w Polsce środkowej i zachodniej w okresie rozbicia dzielnicowego", Jan Szymczak, Łódź 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jan Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV w.", Andrzej Nowakowski, Łódź 1980 : [recenzja] Marian Dygo Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do początków XIV wieku", Jerzy Walachowicz, Warszawa-Poznań 1980 : [recenzja] Marian Dygo Jerzy Walachowicz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Z dziejów Jasnej Góry. Próba wyjaśnienia genezy klasztoru i sanktuarium w świetle analizy źródeł historycznych", o. Kazimierz Szafraniec, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Kazimierz Szafraniec (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Łódź. Dzieje miasta, t. 1", red. monografii R. Rosin ; red. tomu Bohdan Baranowski, Jan Fijałek, Warszawa-Łódź 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Bohdan Baranowski, (aut. dzieła rec.) Jan Fijałek (aut. dzieła rec.) R. Rosin (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Temida Staropolska. Szkice do dziejów sądownictwa Polski szlacheckiej", Marek Borucki, Warszawa 1979 : [recenzja] Jacek Sobczak Marek Borucki (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Danmarks his­torie t. II: 1340—1648, cz. 2: 1559—1648", Helge Gamrath, Erling Ladewig Peterson, København 1980; "Fra standssamfund til rangssamfud 1500-1700", Erling Ladewig Petersen, "Dansk social historie" t. XII, København 1980 : [recenzja] Antoni Mączak Helge Gamrath (aut. dzieła rec.) Erling Ladewig Peterson (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Mecenat Wielkiego Kanclerza. Studia o Janie Zamoyskim", Stanisław Łempicki, wyd. Stanisław Grzybowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Wojciech Tygielski Stanisław Grzybowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Poezje", Stanisław Hozjusz, przekł. Anna Kamieńska, wstęp Wacław Odyniec, Olsztyn 1980 : [recenzja] Wojciech Tygielski Stanisław Hozjusz (aut. dzieła rec.) Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 178
"Epistolarum commercium p. Lauretii Nicolai Norvegi S. J. aliaque quaedam scripta de manu eius", typis mandatum cura J. J. Duin, O. Garstein, Osloae 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński J. J. Duin (aut. dzieła rec.) O. Garstein, (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Tombouctou et les Arma. De la Conquête marocaine du Soudan migérien en 1591 à l'hègémonie de l'Empire Peulh du Macina en 1833", Michel Abitbol, Paris 1979 : [recenzja] Michał Tymowski Michel Abitbol (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Calvinistic economy and 17th century Dutch art", Erik Larsen with the collaboration of Jane P. Davidson, Kansas 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jane P. Davidson (aut. dzieła rec.) Erik Larsen (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Przed podbojem. Afryka Północna i Zachodnia w relacjach z XVIII i XIX wieku", Andrzej Dziubiński, Jan Milewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Michał Tymowski Andrzej Dziubiński (aut. dzieła rec.) Jan Milewski (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Podróż włoska", Johann Wolfgang Goethe, tł., przypisami i posł. opatrzył Henryk Krzeczkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Johann Wolfgang Goethe (aut. dzieła rec.) Henryk Krzeczkowski (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Dzienniki poufne", Benjamin Constant, Warszawa 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Benjamin Constant (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Generalicja powstania listopadowego", Marek Tarczyński, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Marek Tarczyński (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX w. Szkice i rozprawy historyczne", Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 188
"Dziennik podróży z lat 1826 i 1827", Henryk Bogdański, przygotowali do dr., wstępem i przypisami opatrzyli Józef Długosz i Józef Adam Kosiński, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Bogdański (aut. dzieła rec.) Józef Długosz (aut. dzieła rec.) Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Oswoboditelnoje dwiżenije w Rossii 1825-1861 gg.", Władymir Djakow, Moskwa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Władymir Djakow (aut. dzieła rec.) s. 189
"Galicja w powstaniu styczniowym", red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller, do dr. przygotowali S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska, "Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty", Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) I. Miller (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Kapitan i dwie panny. Krakowskie pamiętniki z XIX wieku", przygotowali do dr. Irena Homola i Bolesław Łopuszański, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Irena Homola (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 190
"Drukarze i drukarnie w Królestwie Polskim 1869-1905. Materiały ze źródeł archiwalnych", Marian J. Lech, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Marian J. Lech (aut. dzieła rec.) s. 192
"Die Weimar Republik. Ein Augenzeuge bereitet", Egon Larsen, München 1980 : [recenzja] Paweł Wróbel Egon Larsen (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Polska po przewrocie majowym", Andrzej Ajnenkiel, Warszawa 1980 : [recenzja] Paweł Wróbel Andrzej Ajnenkiel (aut. dzieła rec.) s. 193
"Pracownicy poczty i telekomunikacji w latach wojny i okupacji", Władysław Madoń [et al.], Warszawa 1979 : [recenzja] Paweł Wróbel Maria Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Kalina Gawlas (aut. dzieła rec.) Stefan Lewandowski (aut. dzieła rec.) Władysław Madoń (aut. dzieła rec.) Paweł Szapiro (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 roku, t. 1-2", Antoni Przygoński, Warszawa 1980 : [recenzja] Paweł Wróbel Antoni Przygoński (aut. dzieła rec.) s. 194-195
Wokół stosunków Polski z papiestwem w XVI wieku Jan Drabina s. 197-199
O wydaniu "Wojowników sarmackich" Szymona Starowolskiego Antoni Gąsiorowski s. 200-202
Uchwała walnego zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Historycznego podjęta dnia 22 września 1980 roku w Zielonej Górze. s. 203-204