Tytuł Przegląd Historyczny
ISSN 0033-2186
Wydawca Wydawnictwo DiG
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 55
Przegląd Historyczny
1981, Tom 72, Numer 1

Dostępne tomy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Hiszpańskie państwo Swewów Jerzy Strzelczyk s. 1-23
Typy funkcjonalne miast polskich w XVI-XVIII w. Andrzej Wyrobisz s. 25-49
Naród, państwo, system władzy w myśli politycznej Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919-1926 Andrzej Friszke s. 51-73
Koncepcje ideowo-polityczne Kazimierza Bartla i jego ekipy w latach 1926-1930 Władysław T. Kulesza s. 75-93
Księgi Sigillat Metryki Litewskiej Andrzej Rachuba s. 95-110
Rejestry podatkowe Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1637-1717 Henryk Lulewicz Witold Sienkiewicz s. 111-118
Dzieje polityczne Rzeczypospolitej czasów Zygmunta III w optyce sejmowej : (na marginesie książki Anny Filipczak-Kocur, Sejm zwyczajny 1629 r., Wrocław-Warszawa 1979) Jerzy Urwanowicz s. 119-127
"Kitajskij gorod XI-XIII ww.: ekonomiczeskaja i socialnaja źizń", E. P. Stużina, Moskwa 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz E. P. Stużina (aut. dzieła rec.) s. 129-133
"Die wirtschaftliche Stellung der Stadt Köln im 14. und 15. Jahrhundert. Strukturanalyse einer spätmittelterlichen Exportgewerbe und Fernhandelsstadt", Franz Irsigler, Wiesbaden 1979 : [recenzja] Henryk Samsonowicz Franz Irsigler (aut. dzieła rec.) s. 133-135
"Filozofia i myśl społeczna XVI wieku", wybr., oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki, Warszawa 1978; "Filozofia i myśl społeczna XVII wieku", cz. 1—2, wybrał, opra­cował, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Ogonowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Janusz Tazbir Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) Lech Szczucki (aut. dzieła rec.) s. 135-138
"Między "Smutą" a kryzysem lat 40-stych XVII w. (Polityka wewnętrzna Rosji w okresie panowania pierwszego Romanowa)", Danuta Czerska, Kraków 1978 : [recenzja] Kazimierz Stembrowicz Danuta Czerska (aut. dzieła rec.) s. 139-141
"Stanisław Nałęcz Małachowski 1736-1809", Bartłomiej Szyndler, Warszawa 1979 : [recenzja] Łukasz Kądziela Bartłomiej Szyndler (aut. dzieła rec.) s. 141-145
"Aussenpolitik in der Emigration. Die Exidiplomatie Adam Jerzy Czartoryski 1830-1840", Hans Henning Hahn, München-Wien 1978 : [recenzja] Jerzy Skowronek Hans Henning Hahn (aut. dzieła rec.) s. 145-150
"Mussolini był pierwszy", Jerzy W. Borejsza, Warszawa 1979 : [recenzja] Szymon Rudnicki Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) s. 150-155
"Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940", Andrzej Paczkowski, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Barbara Topolska Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) s. 155-159
"Tripitz. Aufstieg, Macht, Scheitern", Michael Salewski, Göttingen 1979 : [recenzja] Marek Czapliński Michael Salewski (aut. dzieła rec.) s. 159-162
"Procesy integracyjne w polsko-czechosłowackich stosunkach gospodarczych (1947-1949)", Janusz Skodlarski, Łódź 1979 : [recenzja] Jerzy Tomaszewski Janusz Skodlarski (aut. dzieła rec.) s. 162-163
"Apokryfy Nowego Testamentu", pod red. ks. M. Starowieyskiego, Lublin 1980 : [recenzja] Ewa Wipszycka M. Starowieyski (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Pomoszczni istoriczeski disciplini", red. Kenczo Georgiew [et al.], t. 1-2, Sofija 1979-1980 : [recenzja] Stefan Krzysztof Kuczyński Kenczo Georgiew (aut. dzieła rec.) s. 165
"Europäische Stadtgeschichte in Mittelalter und früher Neuzeit", hrsg. von Werner Mägdefrau, Weimar 1979 : [recenzja] Marian Dygo Werner Mägdefrau (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Cywilizacja islamu", Janine i Dominique Sourdel, tł. Maria Skuratowicz i Wojciech Dembski, Warszawa 1980 : [recenzja] Lidia Milka Wojciech Dembski (aut. dzieła rec.) Maria Skuratowicz (aut. dzieła rec.) Janine Sourdel (aut. dzieła rec.) Dominique Sourdel (aut. dzieła rec.) s. 167
"Historia dyplomacji polskiej (połowa X w. - XX w.)", pod red. Gerarda Labudy, t. 1: "połowa X w. — 1572", pod red. Mariana Biskupa, Warszawa 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Marian Biskup (aut. dzieła rec.) Gerard Labuda (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Renesans islamu", Adam Mez, tł. i wstęp Janusz Daniecki, Warszawa 1980 : [recenzja] Lidia Milka Janusz Daniecki (aut. dzieła rec.) Adam Mez (aut. dzieła rec.) s. 169
"Studia i materiały z dziejów duchowości", Karol Górski, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Karol Górski (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Revue Internationales d'Histoire Militaire", nr 46, 1980, Edition de la Commision Turque d'Histoire Militaire, Ankara 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński s. 171-172
"Grody w Polsce środkowej i zachodniej w okresie rozbicia dzielnicowego", Jan Szymczak, Łódź 1980 : [recenzja] Zbigniew Morawski Jan Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 172
"Geneza i ustrój polityczny Nowej Marchii do początków XIV wieku", Jerzy Walachowicz, Warszawa-Poznań 1980 : [recenzja] Marian Dygo Jerzy Walachowicz (aut. dzieła rec.) s. 173
"Uzbrojenie wojsk krzyżackich w Prusach w XIV w. i na początku XV w.", Andrzej Nowakowski, Łódź 1980 : [recenzja] Marian Dygo Andrzej Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"Z dziejów Jasnej Góry. Próba wyjaśnienia genezy klasztoru i sanktuarium w świetle analizy źródeł historycznych", o. Kazimierz Szafraniec, Warszawa 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński Kazimierz Szafraniec (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Łódź. Dzieje miasta, t. 1", red. monografii R. Rosin ; red. tomu Bohdan Baranowski, Jan Fijałek, Warszawa-Łódź 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Bohdan Baranowski, (aut. dzieła rec.) Jan Fijałek (aut. dzieła rec.) R. Rosin (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Temida Staropolska. Szkice do dziejów sądownictwa Polski szlacheckiej", Marek Borucki, Warszawa 1979 : [recenzja] Jacek Sobczak Marek Borucki (aut. dzieła rec.) s. 176-177
"Danmarks his­torie t. II: 1340—1648, cz. 2: 1559—1648", Helge Gamrath, Erling Ladewig Peterson, København 1980; "Fra standssamfund til rangssamfud 1500-1700", Erling Ladewig Petersen, "Dansk social historie" t. XII, København 1980 : [recenzja] Antoni Mączak Helge Gamrath (aut. dzieła rec.) Erling Ladewig Peterson (aut. dzieła rec.) s. 177-178
"Poezje", Stanisław Hozjusz, przekł. Anna Kamieńska, wstęp Wacław Odyniec, Olsztyn 1980 : [recenzja] Wojciech Tygielski Stanisław Hozjusz (aut. dzieła rec.) Anna Kamieńska (aut. dzieła rec.) Wacław Odyniec (aut. dzieła rec.) s. 178
"Mecenat Wielkiego Kanclerza. Studia o Janie Zamoyskim", Stanisław Łempicki, wyd. Stanisław Grzybowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Wojciech Tygielski Stanisław Grzybowski (aut. dzieła rec.) Stanisław Łempicki (aut. dzieła rec.) s. 178-179
"Epistolarum commercium p. Lauretii Nicolai Norvegi S. J. aliaque quaedam scripta de manu eius", typis mandatum cura J. J. Duin, O. Garstein, Osloae 1980 : [recenzja] Rafał Karpiński J. J. Duin (aut. dzieła rec.) O. Garstein, (aut. dzieła rec.) s. 179-180
"Tombouctou et les Arma. De la Conquête marocaine du Soudan migérien en 1591 à l'hègémonie de l'Empire Peulh du Macina en 1833", Michel Abitbol, Paris 1979 : [recenzja] Michał Tymowski Michel Abitbol (aut. dzieła rec.) s. 180-181
"Calvinistic economy and 17th century Dutch art", Erik Larsen with the collaboration of Jane P. Davidson, Kansas 1979 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Jane P. Davidson (aut. dzieła rec.) Erik Larsen (aut. dzieła rec.) s. 181-182
"Przed podbojem. Afryka Północna i Zachodnia w relacjach z XVIII i XIX wieku", Andrzej Dziubiński, Jan Milewski, Warszawa 1980 : [recenzja] Michał Tymowski Andrzej Dziubiński (aut. dzieła rec.) Jan Milewski (aut. dzieła rec.) s. 182-183
"Człowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia", Irena Stasiewicz-Jasiukowa, Wrocław [etc.] 1979 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Irena Stasiewicz-Jasiukowa (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Podróż włoska", Johann Wolfgang Goethe, tł., przypisami i posł. opatrzył Henryk Krzeczkowski, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Johann Wolfgang Goethe (aut. dzieła rec.) Henryk Krzeczkowski (aut. dzieła rec.) s. 185-186
"Dzienniki poufne", Benjamin Constant, Warszawa 1980 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Benjamin Constant (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Generalicja powstania listopadowego", Marek Tarczyński, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Marek Tarczyński (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX w. Szkice i rozprawy historyczne", Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Ryszard Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 188
"Oswoboditelnoje dwiżenije w Rossii 1825-1861 gg.", Władymir Djakow, Moskwa 1979 : [recenzja] Andrzej Szwarc Władymir Djakow (aut. dzieła rec.) s. 189
"Dziennik podróży z lat 1826 i 1827", Henryk Bogdański, przygotowali do dr., wstępem i przypisami opatrzyli Józef Długosz i Józef Adam Kosiński, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Henryk Bogdański (aut. dzieła rec.) Józef Długosz (aut. dzieła rec.) Józef Adam Kosiński (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Galicja w powstaniu styczniowym", red. tomu S. Kieniewicz, I. Miller, do dr. przygotowali S. Kieniewicz, F. Ramotowska, W. Śliwowska, "Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty", Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Stefan Kieniewicz (aut. dzieła rec.) I. Miller (aut. dzieła rec.) Franciszka Ramotowska (aut. dzieła rec.) Wiktoria Śliwowska (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Kapitan i dwie panny. Krakowskie pamiętniki z XIX wieku", przygotowali do dr. Irena Homola i Bolesław Łopuszański, Kraków 1980 : [recenzja] Andrzej Szwarc Irena Homola (aut. dzieła rec.) Bolesław Łopuszański (aut. dzieła rec.) s. 190
"Die Weimar Republik. Ein Augenzeuge bereitet", Egon Larsen, München 1980 : [recenzja] Paweł Wróbel Egon Larsen (aut. dzieła rec.) s. 192-193
"Drukarze i drukarnie w Królestwie Polskim 1869-1905. Materiały ze źródeł archiwalnych", Marian J. Lech, Warszawa 1979 : [recenzja] Andrzej Biernat Marian J. Lech (aut. dzieła rec.) s. 192
"Polska po przewrocie majowym", Andrzej Ajnenkiel, Warszawa 1980 : [recenzja] Paweł Wróbel Andrzej Ajnenkiel (aut. dzieła rec.) s. 193
"Pracownicy poczty i telekomunikacji w latach wojny i okupacji", Władysław Madoń [et al.], Warszawa 1979 : [recenzja] Paweł Wróbel Maria Dąbrowska (aut. dzieła rec.) Kalina Gawlas (aut. dzieła rec.) Stefan Lewandowski (aut. dzieła rec.) Władysław Madoń (aut. dzieła rec.) Paweł Szapiro (aut. dzieła rec.) s. 193-194
"Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 roku, t. 1-2", Antoni Przygoński, Warszawa 1980 : [recenzja] Paweł Wróbel Antoni Przygoński (aut. dzieła rec.) s. 194-195
Wokół stosunków Polski z papiestwem w XVI wieku Jan Drabina s. 197-199
O wydaniu "Wojowników sarmackich" Szymona Starowolskiego Antoni Gąsiorowski s. 200-202
Uchwała walnego zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Historycznego podjęta dnia 22 września 1980 roku w Zielonej Górze. s. 203-204